winst (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Groep in de miljoenennota onderscheiden rijksbelastingen, die onder andere de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting omvat, (Schöndorff c.s.).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - ondernemingswinst die ontstaat door verkoop van bedrijfsmiddelen tegen een hoger bedrag dan de boekwaarde.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen materiële vaste activa minus vermogenskosten, waarbij de vermogenskosten worden berekend door de vermogenskostenvoet te vermenigvuldigen met het gemiddeld werkzaam vermogen, berekend op basis van de stand ultimo vorig boekjaar en ultimo lopend boekjaar. (bron: beleggingsplein.nl)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Dit is de beurskoers van een aandeel gedeeld door de (verwachte) jaarwinst per aandeel. (Schöndorff c.s.)

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten - De totale winst is het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten. De totale winst is maximaal wanneer de marginale opbrengst (MO) gelijk is aan de marginale kosten (MK). Immers zolang de opbrengst van een extra verkochte eenheid hoger is dan de extra kosten om die eenheid te produceren, neemt de totale winst toe. Overtreffen de extra kosten de extra opbrengsten dan neemt de totale winst af. Waar extra opbrengst en extra kosten juist aan elkaar gelijk zijn, bereikt de totale winst zijn maximale omvang. Het streven naar maximale totale winst is in de micro-economische theorie niet meer dan een hypothese inzake de doelstelling van de onderneming. (Schöndorff c.s.).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten, markten en prijzen - Op winst komen nieuwe aanbieders af. Bij volkomen concurrentie verdwijnt deze winst, omdat nieuwe aanbieders vrij zijn tot de markt toe te treden. Bij een monopolie is de toetreding geblokkeerd. De aanbieder zal zijn positie proberen te handhaven door toetredingsdrempels op te werpen. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel marktvorm onderdeel oligopolie onderdeel monopolie onderdeel volkomen concurrentie

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen, groei en conjunctuur - winst die ontstaat door overname of liquidatie van een eigen bedrijf.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - winstuitkering van de coöperatie aan haar leden.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- is winst dat wordt gemaakt met bezit. Enkele voorbeelden voor het behalen van vermogenswinst zijn de waardestijging van goederen (bijv. het eigenhuis, kunst en antiek), effecten en vreemde valuta(tegoeden). Er treedt vermogenswinst op omdat de goederen tegen een lagere prijs zijn gekocht dan dat ze weer kunnen worden verkocht. Over de vermogenswinst hoeft in Nederland geen belasting te worden betaald. Het is dus geen onderdeel van het belastbaar inkomen, maar vermogensverlies is ook niet aftrekbaar.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, markten en prijzen - Een onderneming verkoopt producten en realiseert daarmee een bepaalde opbrengst, de omzet. Bij het vervaardigen van de producten worden kosten gemaakt. Het verschil tussen omzet en kosten wordt bedrijfsresultaat genoemd. Na correctie van het bedrijfsresultaat voor overige baten en lasten (zoals rente) resulteert de winst voor aftrek van belasting. Hierover wordt belasting betaald; wat overblijft is de winst na belasting. Deze wordt voor een deel uitgekeerd aan aandeelhouders (dividend) of aan werknemers (tantièmes, bonussen, winstdeling). Voor een deel wordt de winst gereserveerd wat een vergroting van het eigen vermogen betekent. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling verlies

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - overzicht van opbrengsten en kosten van een onderneming, waaruit de hoogte van de ondernemingswinst kan worden afgeleid alsmede hoe die winst is totstandgekomen. Hierdoor ontstaat inzicht in de kwaliteit van de winst. De balans en de ~ vormen samen de jaarrekening.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken markten en prijzen - bepaalde vorm van een preferent aandeel; Bewijsstuk voor het recht op een aandeel in de winst (Bron: Van Dale).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen - 1. Alle werknemers of een groep samenwerkende werknemers krijgen een bonus uitgekeerd afhankelijk van het financiële resultaat. (Schöndorff c.s.). 2. Bij traditionele levenhypotheken spaart men via de premiebetalingen een bedrag waaruit later de hypotheek wordt afgelost. Over dit spaardeel ontvangt de (verzekerings)maatschappij rente. De verzekerde kan hierin meedelen, als de polis tenminste een winstdelingsclausule bevat. - Zie ook: onderdeel prestatiebeloning onderdeel levenhypotheek

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiëe zaken, markten - naar eigen hand zetten van de winstcijfers van een onderneming door de administratie en jaarrekening creatief (in negatieve zin) op te stellen.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

nationaal inkomen, nationale rekeningen - is het verschil tussen de verkoopprijs van een product en de kostprijs.

Deel deze pagina met:      
...

23-05-2019 - Economisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 zijn zowel de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek als het Economisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Nederlands juridisch woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0049 seconds.