NL
NL
  U zocht naar: winst

  Verklaring:

  belastingen op inkomen, winst en vermogen: algemeen overheid - Groep in de miljoenennota onderscheiden rijksbelastingen, die onder andere de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting omvat, (Schöndorff c.s.).

  boekwinst: groei en conjunctuur, markten en prijzen - ondernemingswinst die ontstaat door verkoop van bedrijfsmiddelen tegen een hoger bedrag dan de boekwaarde.

  economische winst: groei en conjunctuur, markten en prijzen - bedrijfsresultaat gecorrigeerd voor afschrijvingen materiële vaste activa minus vermogenskosten, waarbij de vermogenskosten worden berekend door de vermogenskostenvoet te vermenigvuldigen met het gemiddeld werkzaam vermogen, berekend op basis van de stand ultimo vorig boekjaar en ultimo lopend boekjaar. (bron: beleggingsplein.nl)

  koers-winstverhouding: Eng.: PE(price-earnings)-ratio.: financiële zaken - Dit is de beurskoers van een aandeel gedeeld door de (verwachte) jaarwinst per aandeel. (Schöndorff c.s.)

  maximale totale winst: consumenten en producenten - De totale winst is het verschil tussen de totale opbrengst en de totale kosten. De totale winst is maximaal wanneer de marginale opbrengst (MO) gelijk is aan de marginale kosten (MK). Immers zolang de opbrengst van een extra verkochte eenheid hoger is dan de extra kosten om die eenheid te produceren, neemt de totale winst toe. Overtreffen de extra kosten de extra opbrengsten dan neemt de totale winst af. Waar extra opbrengst en extra kosten juist aan elkaar gelijk zijn, bereikt de totale winst zijn maximale omvang. Het streven naar maximale totale winst is in de micro-economische theorie niet meer dan een hypothese inzake de doelstelling van de onderneming. (Schöndorff c.s.).

  monopoliewinst: consumenten en producenten, markten en prijzen - Op winst komen nieuwe aanbieders af. Bij volkomen concurrentie verdwijnt deze winst, omdat nieuwe aanbieders vrij zijn tot de markt toe te treden. Bij een monopolie is de toetreding geblokkeerd. De aanbieder zal zijn positie proberen te handhaven door toetredingsdrempels op te werpen. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel marktvorm onderdeel oligopolie onderdeel monopolie onderdeel volkomen concurrentie

  stakingswinst: markten en prijzen, groei en conjunctuur - winst die ontstaat door overname of liquidatie van een eigen bedrijf.

  verlengstukwinst: groei en conjunctuur, markten en prijzen - winstuitkering van de coöperatie aan haar leden.

  vermogenswinst: is winst dat wordt gemaakt met bezit. Enkele voorbeelden voor het behalen van vermogenswinst zijn de waardestijging van goederen (bijv. het eigenhuis, kunst en antiek), effecten en vreemde valuta(tegoeden). Er treedt vermogenswinst op omdat de goederen tegen een lagere prijs zijn gekocht dan dat ze weer kunnen worden verkocht. Over de vermogenswinst hoeft in Nederland geen belasting te worden betaald. Het is dus geen onderdeel van het belastbaar inkomen, maar vermogensverlies is ook niet aftrekbaar.

  winst: Eng.: profit: financiële zaken, markten en prijzen - Een onderneming verkoopt producten en realiseert daarmee een bepaalde opbrengst, de omzet. Bij het vervaardigen van de producten worden kosten gemaakt. Het verschil tussen omzet en kosten wordt bedrijfsresultaat genoemd. Na correctie van het bedrijfsresultaat voor overige baten en lasten (zoals rente) resulteert de winst voor aftrek van belasting. Hierover wordt belasting betaald; wat overblijft is de winst na belasting. Deze wordt voor een deel uitgekeerd aan aandeelhouders (dividend) of aan werknemers (tantièmes, bonussen, winstdeling). Voor een deel wordt de winst gereserveerd wat een vergroting van het eigen vermogen betekent. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling verlies

  Winst- en verliesrekening / resultatenrekening: groei en conjunctuur, markten en prijzen - overzicht van opbrengsten en kosten van een onderneming, waaruit de hoogte van de ondernemingswinst kan worden afgeleid alsmede hoe die winst is totstandgekomen. Hierdoor ontstaat inzicht in de kwaliteit van de winst. De balans en de ~ vormen samen de jaarrekening.

  winstbewijs: financiële zaken markten en prijzen - bepaalde vorm van een preferent aandeel; Bewijsstuk voor het recht op een aandeel in de winst (Bron: Van Dale).

  winstdeling: markten en prijzen - 1. Alle werknemers of een groep samenwerkende werknemers krijgen een bonus uitgekeerd afhankelijk van het financiële resultaat. (Schöndorff c.s.). 2. Bij traditionele levenhypotheken spaart men via de premiebetalingen een bedrag waaruit later de hypotheek wordt afgelost. Over dit spaardeel ontvangt de (verzekerings)maatschappij rente. De verzekerde kan hierin meedelen, als de polis tenminste een winstdelingsclausule bevat. - Zie ook: onderdeel prestatiebeloning onderdeel levenhypotheek

  winstmanipulatie: financiëe zaken, markten - naar eigen hand zetten van de winstcijfers van een onderneming door de administratie en jaarrekening creatief (in negatieve zin) op te stellen.

  winstmarge: nationaal inkomen, nationale rekeningen - is het verschil tussen de verkoopprijs van een product en de kostprijs.

  ...


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"