NL
NL
  U zocht naar: wisselkoers

  Verklaring:

  effectieve wisselkoersen (nominaal en reëel): financiële zaken markten en prijzen - in hun nominale versie bestaan effectieve wisselkoersen uit een gewogen gemiddelde van diverse bilaterale wisselkoersen. Reële effectieve wisselkoersen zijn nominale effectieve wisselkoersen, die gedefleerd zijn voor verschillen in inflatie, loonkosten, exportprijzen of andere prijsmaatstaven. Deze wisselkoersen zijn een maatstaf voor het concurrentievermogen van een land. De meest gebruikte maatstaven van effectieve wisselkoersen hanteren de gegevens voor de buitenlandse handel. (bron: DNB)

  flexibele wisselkoers: internationaal - Is een koers die tot stand komt door het vrije spel van vraag en aanbod. Er zijn geen interventiegrenzen. De prijsverschillen tussen twee of meer valuta's worden veroorzaakt door vraag en aanbod. Men spreekt ook wel van zwevende wisselkoersen. Het voordeel van flexibele wisselkoersen is dat er automatisch evenwicht ontstaat op de betalingsbalans. Het nadeel zit in de grote onzekerheid over het koersverloop, hetgeen remmend kan werken op het tot stand komen van internationale transacties. - Zie ook: tegenstelling vaste wisselkoersen onderdeel wisselkoers onderdeel spilkoers onderdeel zwevende wisselkoersen

  stabiele wisselkoersen: internationaal - Koersen mogen beperkt afwijken van een afgesproken spilkoers (bijv. het Europees Monetair Stelsel, de voorloper van de Economische en Monetaire Unie). (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel spilkoers onderdeel Europees Monetair Stelsel

  vaste wisselkoersen: internationaal - Is een stelsel waarbij de lidstaten een vaste ruilverhouding (= spilkoers) hebben afgesproken, waar de nationale valuta slechts een klein percentage van mag afwijken (de bandbreedte). Het voordeel van vaste wisselkoersen is de grotere zekerheid die men heeft over het koersverloop, waardoor internationale transacties gemakkelijker worden afgesloten. Het nadeel is dat de Centrale Bank verplicht is tot steunaankopen of steunverkopen, hetgeen kan leiden tot een betalingsbalanstekort of -overschot. - Zie ook: onderdeel wisselkoers tegenstelling zwevende wisselkoers onderdeel spilkoers onderdeel stabiele wisselkoersen

  wisselkoers: internationaal - Prijs van een vreemde valuta, uitgedrukt in euro's (Schöndorff c.s.). Men onderscheidt flexibele of zwevende wisselkoersen en vaste wisselkoersen. - Zie ook: onderdeel zwevende wisselkoers onderdeel flexibele wisselkoers onderdeel spilkoers

  zwevende wisselkoers: internationaal - De koers wordt, zonder ingrijpen van de centrale bank, geheel overgelaten aan vraag en aanbod op de valutamarkt. - Zie ook: onderdeel wisselkoers onderdeel vaste wisselkoers


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"