renteswap (1 gevonden)

Dutch renteswap

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, groei en conjunctuur - Letterlijk: renteruil. Stel dat een onderneming een obligatieschuld heeft van Ç 20 miljoen waarover een vaste jaarrente moet worden betaald van 8%. Aflossing van de lening vindt plaats over vier jaar. De kapitaalmarktrente is op dit moment 7% en de ondernemer verwacht dat de rente in de komende vier jaar zal dalen. Op basis van die verwachting zou de ondernemer liever een variabele rente betalen over zijn schuld. Een renteswap kan hier uitkomst bieden. De ondernemer spreekt met zijn bank af dat hij vier jaar lang een variabele rente zal betalen over Ç 20 miljoen, terwijl de bank hem een vaste rente uitkeert over datzelfde bedrag. Bij een normale rentestructuur - waarbij de interestvoet hoger is naarmate de looptijd langer is - levert deze transactie de ondernemer direct al rentevoordeel op. Het kortlopende-rentetarief ligt dan immers onder de aan de bank te betalen kapitaalmarktrente. Als de rente daadwerkelijk zakt, wordt het rentevoordeel nog groter: de aan de bank te vergoeden variabele rente daalt, terwijl de rente die van de bank wordt ontvangen, gelijk blijft. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel renterisico onderdeel cap onderdeel collar onderdeel floor
Deel deze pagina met: