cap (11 gevonden)

Dutch cap

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Overeenkomst tussen een ondernemer of een belegger en de bank met het doel de kwade kans van een renteverandering af te dekken. Een cap beperkt het risico van een rentestijging bij een lening met een variabele rente. Als de rente stijgt boven het afgesproken niveau, dan krijgt de koper van de cap dit verschil vergoed van zijn tegenpartij (meestal een bank). (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel renterisico tegenstelling floor onderdeel renteswap
Deel deze pagina met:      
Dutch capaciteitseffect van investeringen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur - Het effect dat investeringen de productiecapaciteit van een economie vergroten door een uitbreiding van de voorraad vaste kapitaalgoederen. Daarnaast hebben investeringen een bestedingseffect. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling bestedingseffect
Deel deze pagina met:      
Dutch free of capture and seizure (FC&S)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

logistiek - Engels: clausule in een zeeverzekeringspolis die de verzekeraar vrijwaart van uitkering bij oorlogsmolest, mijnen, (burger)oorlog, kaping, en inbeslagname door 'nationalisering'. - Zie ook: onderdeel free alongside ship (FAS) onderdeel free from particular average (FPE) onderdeel free on board (FOB)
Deel deze pagina met:      
Dutch overcapaciteit

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

producentengedrag - te grote productiecapaciteit in verhouding tot de gevraagde capaciteit.
Deel deze pagina met:      
Dutch productiecapaciteit

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten - De maximale hoeveelheid goederen en diensten die in een periode kan worden voortgebracht wanneer alle productiefactoren volledig zijn ingeschakeld (Schöndorff c.s.). De volgende factoren bepalen de hoogte van de productiecapaciteit: omvang en kwaliteit van de beroepsbevolking, de hoeveelheid en kwaliteit van de kapitaalgoederen en de technische ontwikkeling. Toename van de productiecapaciteit is mogelijk door nieuwe investeringen (meer kapitaalgoederen zoals machines en gebouwen / fabrieken), scholing (beter geschoolde werknemers leveren meer en betere prestaties) en verdere ontwikkeling van de techniek (toepassen van nieuwe / betere technieken vergroot de productiviteit).
Deel deze pagina met:      
Dutch smallcaps

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Engels: Aandelen van bedrijven met een relatief lage marktwaarde. (market capitalization).
Deze wordt berekend door het aantal uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met de waarde per aandeel. Een small cap-bedrijf heeft een waarde van (vuistregel) 100 miljoen tot 1 miljard.
Deel deze pagina met:      
Dutch venture capital

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Engels: Durfkapitaal. Geïnvesteerd kapitaal met een bovengemiddeld risico, meestal verstrekt aan startende bedrijven.
Bij de financiering van jonge en/of snel groeiende ondernemingen is er weinig tot geen fundamentele waarde waar het bedrijf op terug kan vallen. De groeimogelijkheden zijn er wel, maar mocht het misgaan, dan verdampt ook het gehele geïnvesteerde vermogen. De risico's die kleven aan een dergelijke financiering zijn dus veel groter dan bij bestaande bedrijven. De financierder zal daarom vaak op enigerlei wijze inhoudelijk bij de bedrijfsvoering betrokken zijn, door het ter beschikking stellen van kennis en relaties. Meestal wordt ook inmenging in bestuur of raad van commissarissen geëist.
Deel deze pagina met:      
Dutch venture-capital

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Vermogen dat ter beschikking wordt gesteld aan ondernemingen die nog relatief kort bestaan en dus een hoog risico lopen te mislukken. In Nederland spreekt men wel van durfkapitaal. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (wajong)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

nationaal inkomen, werkgelegenheid - Op 1 januari 1998 in werking getreden. De ~ biedt jonggehandicapten en studenten die arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. Het betreft de groep arbeidsongeschikten die zich niet kunnen beroepen op de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) omdat ze geen arbeidsverleden hebben. (bron: SZW)
Deel deze pagina met:      
Dutch Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (Wet REA)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - overkoepelende regeling, ingevoerd op 1 juli 1998 van verschillende subsidiemogelijkheden en reïintegratie-instrumenten, zowel voor werkgevers als werknemers.
Deel deze pagina met:      
Dutch Wet voorzieningen gehandicapten (WVG)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Op grond van deze wet hebben gemeenten de plicht te zorgen voor woonvoorzieningen, vervoer en rolstoelen zodat gehandicapten beter deel kunnen nemen aan allerhande maatschappelijke activiteiten.
Deel deze pagina met: