NL
NL
  U zocht naar: inkomstenbelasting

  Verklaring:

  analytische inkomstenbelasting: algemeen overheid - Vorm van belastingheffing waarbij iedere bron van inkomen afzonderlijk wordt belast.
  Er worden in de economie diverse vormen van inkomen onderscheiden. De fiscus wil in beginsel een belastingheffing naar draagkracht, en zou daartoe de diverse inkomens samen moeten vatten, en pas vervolgens belasten (synthetische inkomstenbelasting). De ~, zoals in België, en in Nederland weer met de intrede van het boxensysteem, kijkt minder naar draagkracht in zijn geheel.
  Toch zou de ~ ook voordelen bieden: Met name de inkomsten uit vermogen kunnen beter toegepitst worden op de specifieke kenmerken rond dit inkomen. Ook zou beter kunnen worden afgerekend met negatieve inkomsten en aftrekposten.
  Omdat er per box vrijstllingen gelden, is de belastingbetaler die inkomsten uit meerdere bronnen heeft beter af (bij ~) dan de betaler die alles uit één bron krijgt. tegenstelling synthetische inkomstenbelasting

  duale inkomstenbelasting: algemeen overheid - Een inkomstenbelasting waarbij inkomsten uit vermogen (rente, dividend, huur) worden belast tegen een gematigd proportioneel tarief, terwijl de overige inkomsten (salaris, winst uit onderneming) worden belast tegen een progressief tarief met in het algemeen hogere percentages. In het begin van de jaren negentig van de vorige eeuw hebben de Noord-Europese landen een duale inkomstenbelasting ingevoerd. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring inkomstenbelasting nadere verklaring proportioneel tarief nadere verklaring progressief tarief

  inkomstenbelasting: algemeen overheid - Belasting van natuurlijke personen op basis van hun jaarlijks genoten belastbaar inkomen. - Zie ook: onderdeel belastbaar inkomen onderdeel loonbelasting onderdeel voorheffing

  synthetische inkomstenbelasting: algemeen overheid - Inkomstenbelasting waarbij inkomsten uit afzonderlijke bronnen (arbeid, banktegoeden, aandelenbezit) bij elkaar worden opgeteld en het belastbaar inkomen dat daarvan het resultaat is tegen één en hetzelfde tarief wordt belast. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling analytische inkomstenbelasting

  Veegwet Inkomstenbelasting: financiële zaken, overheid - Wet van 14 december 2000, tot wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001, de Invoeringswet Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere belastingwetten.

  Wet Inkomstenbelasting 2001 (wet IB 2001): financiële zaken, overheid - wet van 11 mei 2000 waarin de grondslag van de inkomstenbelasting is herzien. Daarin o.a. de heffingsgrondslag bij werk en woning, bij aanmerkelijk belang, de persoonsgebonden aftrek, de belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"