risico (11 gevonden)

Dutch debiteurenrisico

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - De kwade kans dat degene aan wie een krediet is verleend niet in staat blijkt de lening op de vervaldatum terug te betalen. De omvang van het geschatte debiteurenrisico is een van de factoren die bepaalt hoe hoog de rente is bij een krediettransactie. Vandaar dat de rente op leningen aangegaan door de overheid in het algemeen lager is dan de rente waartegen andere marktpartijen kunnen lenen. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring vervaldatum
Deel deze pagina met:      
Dutch eigen risico

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Verzekerden dienen op grond van hun overeenkomst met een verzekeraar of als uitvloeisel van een wettelijke regeling een deel van geleden schade voor eigen rekening te nemen. Uitsluitend het meerdere van de schade wordt door de verzekeraar, respectievelijk de overheid vergoed. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch koersrisico

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Het risico dat een wisselkoers verandert. Wisselkoersfluctuaties kunnen de internationale handel nadelig beïnvloeden. Ondernemingen kunnen zich tegen wisselkoersrisico's indekken door de betrokken valuta te kopen of te verkopen op de valutatermijnmarkt. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring valutatermijnmarkt
Deel deze pagina met:      
Dutch renterisico

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, groei en conjunctuur - Renteschommelingen kunnen zowel voor wie geld hebben geleend als voor wie geld hebben uitgeleend onplezierige gevolgen hebben. Zo loopt bijv. de huizenkoper die zijn aanschaf heeft gefinancierd met een hypothecair krediet op een zeker tijdstip het risico van hogere rentelasten. Ook ondernemers kunnen als gevolg van een rentestijging worden geconfronteerd met hogere financieringslasten. In sommige gevallen is het mogelijk dit renterisico af te dekken, bijv. met een renteswap, een cap, een floor of een collar. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel renteswap onderdeel cap onderdeel collar onderdeel floor
Deel deze pagina met:      
Dutch risico

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Een beslissing kan een reeks mogelijke uitkomsten hebben waarbij aan elk van deze uitkomsten een objectief bepaalbare waarschijnlijkheid valt te verbinden. In die zin wordt risico onderscheiden van onzekerheid, waarbij de waarschijnlijkheid van mogelijke uitkomsten onbekend is. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch risicodekking

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken consumenten en producenten - het verzekeren en verzekerd houden van risico's.
Deel deze pagina met:      
Dutch Risicopremie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- De premie voor de meeverbonden levensverzekering dient voor een deel om het overlijdensrisico te verzekeren (de `risicopremie`) en voor het overige deel om de aflossing bij elkaar te sparen (de `spaarpremie`).
Deel deze pagina met:      
Dutch Risicoregeling / risicoverrekening

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- Door de overheid vastgestelde wijze van verrekenen van bepaalde materiaal- en loonkosten na een vooraf bepaalde datum. Risicoverrekening is in de model koop-/aannemingsovereenkomst uitgesloten.
Deel deze pagina met:      
Dutch risicoselectie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Verzekeraars proberen slechte risico's (verze¡kerden met een grote kans op schade) te weren of zij zijn alleen bereid met de betrok¡kenen een verzekeringsovereenkomst onder beperkende voorwaar¡den aan te gaan (hogere premie, uitslui¡ting van be¡paalde risico's); net zo proberen werkgevers te voorkomen dat zij werknemers in dienst nemen die vaak ziek zijn of een grote kans hebben arbeidsongeschikt te worden verklaard. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch settlementsrisico

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - situatie dat in een afwikkelingssysteem de afwikkeling van de financiële transactie niet plaatsvindt conform de verwachting, bijv. omdat één van de partijen zijn verplichtingen niet kan nakomen. (bron: DNB) - Zie ook: onderdeel settlement
Deel deze pagina met:      
Dutch valutarisico

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, internationaal - Risico dat een valuta meer of minder waard wordt. In de regel geldt dat een groter valutarisico gepaard gaat met een hogere rentevergoeding Sinds de invoering van de euro is het onderlinge valutarisico voor de landen die deelnemen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) vervallen. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met: