economisch (15 of meer gevonden)

Dutch bedrijfseconomisch toezicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Eén van de hoofdtaken van DNB is het houden van toezicht op de Nederlandse particuliere banken. Zo gelden er strenge regels, voor de liquiditeit en solvabiliteit van deze banken, en is de controle hierop scherp. Ook de kwaliteit van betaalsystemen wordt beoordeeld. Met de opkomst van electronic banking moesten de regels ten aanzien van het toezicht ingrijpend worden gewijzigd.
Deel deze pagina met:      
Dutch Centraal Economisch Plan (CEP)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, overheid - Jaarlijks in april verschijnende publicatie van het Centraal Planbureau (CPB). Het CEP bevat onder meer een korte-termijn voorspelling van de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Het CEP vormt een nadere uitwerking van een andere uitgave van het Planbureau, de Macro Economische Verkenning (MEV) die jaarlijks op de derde dinsdag van september, tegelijk met de Miljoenennota, het licht ziet. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel Macro Economische Verkenning (MEV) onderdeel Centraal Plan Bureau (CPB)
Deel deze pagina met:      
Dutch Centraal Economische Commissie (CEC)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Bestaat uit topambtenaren van ministeries uit de sociaal economische driehoek, de directeur van het Centraal Planbureau en de president van De Nederlandsche Bank. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel sociaal economische driehoek
Deel deze pagina met:      
Dutch doelstellingen van economische politiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

collectieve sector / economische orde en politiek - zijn de doelen die de overheid met haar beleid nastreeft. De zes algemeen aanvaarde doelstellingen van economische politiek zijn: een evenwichtige arbeidsmarkt, een stabiel prijspeil, een rechtvaardige inkomensverdeling, een evenwichtige betalingsbalans, een evenwichtige economische groei, en een goed leefbaar milieu.
Deel deze pagina met:      
Dutch economisch actieven

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur overheid - Individuen die behoren tot de potentiële beroepsbevolking en die daadwerkelijk als zelfstandig ondernemer of werknemer bij het productieproces zijn ingeschakeld. Het aantal actieven geeft dus de werkgelegenheid (uitgedrukt in arbeidsjaren), verminderd met het ziekteverzuim (in arbeidsjaren), weer. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch economisch beginsel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Het economisch beginsel confronteert ons met de rationeel handelende homo economicus. Onder rationeel handelen wordt hier verstaan een gegeven resultaat bereiken met opoffering van zo weinig mogelijk middelen. De Amsterdamse econoom Hennipman heeft in zijn proefschrift Economisch motief en economisch principe (1945) het begrip rationeel economisch handelen verruimd in die zin dat elk feitelijk handelen van de mens rationeel is, omdat hij er blijkbaar behoefte aan heeft te handelen zoals hij handelt. Het economisch beginsel slaat dan veeleer op doelmatig of efficiënt handelen dan op economisch rationeel handelen. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch economisch eigendom

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - feitelijke beschikking over de zaak alsof men eigenaar is. - Zie ook: onderdeel financial lease onderdeel operational lease
Deel deze pagina met:      
Dutch Economisch en Financieel Comité (EFC)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

overheid, internationaal - overlegorgaan van de EG bestaande uit vertegenwoordigers van de centrale banken van de EU-lidstaten, de regeringen van de EU-lidstaten, de ECB en de Europese Commissie. (bron: DNB)
Deel deze pagina met:      
Dutch economisch evenwicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

- is een situatie waarin mensen hun plannen niet hoeven te herzien. Dit is o.a. zo gedefinieerd door Hayek.
Deel deze pagina met:      
Dutch economisch imperialisme

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

collectieve sector / economische orde en politiek - volgens deze theorie worden de arme landen economisch uitgebuit door de rijke industrielanden.
Deel deze pagina met:      
Dutch Economisch Statistische Berichten (ESB)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Weekblad waarin actuele economisch financiële vraagstukken en hun theoretische achtergronden worden behandeld. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch economisch strafrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - rechtsgebied uit de Wet op de Economische Delicten en een veelheid aan wetten die het economisch of sociaal stelsel in Nederland raken; vooral m.b.t. de strafbaarstelling van feiten waardoor het economisch of sociaal stelsel wordt benadeeld. Bijv. de overtreding van bepaalde artikelen uit de Warenwet, Tabakswet of Ziekenfondswet.
Deel deze pagina met:      
Dutch Economische Controle Dienst (ECD)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Deze dienst oefent controle uit op financieel-economische fraude; was oorspronkelijk ondergebracht bij het ministerie van Economische Zaken; maar maakt nu met de Fiscale Inlichtingen en Opsporings Dienst (FIOD) deel uit van het ministerie van Financiën omdat financieel-economische en fiscale fraude vaak samengaan. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch economische doelmatigheid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - De mate waarin de productie is ingericht overeenkomstig de voorkeuren van de consumenten. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel optimale allocatie
Deel deze pagina met:      
Dutch Economische en Monetaire Unie (EMU)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Met ingang van 1 januari 1999 vormen de landen van de Europese Unie (EU), met uitzondering van Groot Brittannië, Zweden, Denemarken en Griekenland, een muntunie, de EMU. De gemeenschappelijke munt is de euro en de geldpolitiek wordt verzorgd door de Europese Centrale Bank (ECB). (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel Verdrag van Maastricht onderdeel criteria van Maastricht onderdeel EMU-schuldquote onderdeel Europees Monetair Stelsel (EMS)
Deel deze pagina met:      
...