belasting (15 of meer gevonden)

Dutch Algemene wet inzake Rijksbelastingen (AWR)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - wet van 2 juli 1959, waarin bepaald wordt wie er precies belasting moet betalen in Nederland, dat je een belastingformulier moet invullen, dat er richtlijnen zijn voor bezwaren en navorderingen, en sancties. Voor bedrijven wordt een deugedelijke administratie geëist.
Deel deze pagina met:      
Dutch analytische inkomstenbelasting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Vorm van belastingheffing waarbij iedere bron van inkomen afzonderlijk wordt belast.
Er worden in de economie diverse vormen van inkomen onderscheiden. De fiscus wil in beginsel een belastingheffing naar draagkracht, en zou daartoe de diverse inkomens samen moeten vatten, en pas vervolgens belasten (synthetische inkomstenbelasting). De ~, zoals in België, en in Nederland weer met de intrede van het boxensysteem, kijkt minder naar draagkracht in zijn geheel.
Toch zou de ~ ook voordelen bieden: Met name de inkomsten uit vermogen kunnen beter toegepitst worden op de specifieke kenmerken rond dit inkomen. Ook zou beter kunnen worden afgerekend met negatieve inkomsten en aftrekposten.
Omdat er per box vrijstllingen gelden, is de belastingbetaler die inkomsten uit meerdere bronnen heeft beter af (bij ~) dan de betaler die alles uit één bron krijgt. tegenstelling synthetische inkomstenbelasting
Deel deze pagina met:      
Dutch baatbelasting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - gemeentelijke belasting ter zake in die gemeente gelegen onroerende zaken die gebaat zijn door gemeentelijke voorzieningen.
Deel deze pagina met:      
Dutch belasting French tax

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Gedwongen bijdrage van burgers en/of bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele contraprestatie tegenover staat, en die krachtens algemene regels wordt gevorderd. Er bestaat dus geen direct verband tussen wat de belastingbetaler afdraagt en wat hij aan door de overheid geproduceerde goederen (onderwijs, defensie en zo verder) verbruikt. De meeste belastingen worden door het Rijk geheven. De rijksbelastingen worden onderscheiden in kostprijsverhogende belastingen en belastingen op inkomen, winst en vermogen; (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch Belasting op Toegevoegde Waarde (BTW)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - omzetbelasting gerelateerd aan een BTW-nummer waardoor ondernemers betaalde BTW kunnen terugkrijgen van en ontvangen BTW dienen te betalen aan de belastingdienst.
Deel deze pagina met:      
Dutch belasting over de toegevoegde waarde (BTW) French Value Added Tax (VAT)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten overheid - algemene kostprijsverhogende belasting die wordt geheven van ondernemers met de bedoeling dat zij haar aan hun afnemers in rekening brengen (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel omzetbelasting
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingaangifte

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - schriftelijke verklaring waarin het belastbaar inkomen wordt meegedeeld aan de inspectie der belastingen. (bron: huizenveiling.nl)
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingaanslag

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - vordering van het aan belasting verschuldigde bedrag.
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingaftrek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - bedrag dat een persoon van zijn belastbaar inkomen mag aftrekken. Bijv. Hypotheekrente, de kosten voor de hypotheekakte, de taxatie en de kosten voor Nationale Hypotheek Garantie. De aflossing van de hypotheek is niet aftrekbaar.
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingbeginsel

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

collectieve sector / economische orde en politiek - is de grondslag (motief) waarop de belasting geheven wordt. De belastingen moeten enerzijds doelmatig ( = doelmatigheidsbeginsel) worden geheven, en anderzijds moeten ze als rechtvaardig worden ervaren (= rechtvaardigheidsbeginsel).
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingconcurrentie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

overheid internationaal - Landen proberen kapitaal of economische bedrijvigheid aan te trekken door tegen elkaar op te bieden met fiscale faciliteiten, bijv. in de vorm van belastingvrije perioden ('tax holiday'), verlaagde tarieven of investeringspremies. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingdruk

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Bedrag van een of meer belastingen uitgedrukt als percentage van een nader te kiezen grondslag. De grondslag kan bijv. zijn het inkomen van een individu, de winst van een onderneming of het bruto binnenlands product. Te onderscheiden zijn de gemiddelde druk en de marginale druk van een belasting. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingen op inkomen, winst en vermogen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Groep in de miljoenennota onderscheiden rijksbelastingen, die onder andere de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting omvat, (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingfraude

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Het in strijd met de wet verminderen van fiscale verplichtingen (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel belastingontduiking niet gelijk aan belastingontwijking
Deel deze pagina met:      
Dutch belastingfunctie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

nationaal inkomen, werkgelegenheid - beschrijft het verband tussen de belastingen en het nationale inkomen. De belastingfunctie wordt een institutionele vergelijking genoemd.
Deel deze pagina met:      
...