arbeid (15 of meer gevonden)

Dutch activerend arbeidsmarktbeleid

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Beleid van de overheid om de arbeidsparticipatie te verhogen en de werkloosheid te bestrijden. Te denken valt aan training- en scholingsprgramma's, werkgelegenheid via de overheid, subsidies op werk, jongerenprogramma's, reïntegratieprojecten etc.
In een onderzoek van de VU blijkt ~ , met een jaarlijkse uitgavenpot van 1,3 miljard euro, nauwelijks effectief.
Deel deze pagina met:      
Dutch AOW (België) / Arbeidsongevallenwet

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen Overheid - De Belgische wet die betrekking heeft op alles betreffende het arbeidsongeval in de private sector. Ze trad in werking op 1 januari 1972. Deze wet werd nadien herhaaldelijk gewijzigd. In de wet worden schadeloosstellingen, verzekeringen, aansprakelijkheid, toezicht en strafbepalingen geregeld. Tevens zijn extra bepalingen opgenomen voor zeelieden en professionele sporters.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeid French labour

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Eén van de oorspronkelijke productiefactoren, geleverd door mensen. Het betreft zowel lichamelijke als geestelijke arbeid, gericht op het voortbrengen van goederen en het verwerven van inkomen. De vergoeding voor de productiefactor arbeid is loon. - Zie ook: onderdeel productiefactor arbeid
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeider French labourer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - iemand die behoort tot de klasse van arbeiders.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeiderszelfbestuur

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Socialistisch principe waarbij eigendom en directie van een organisatie (meestal een fabriek) in handen komt van de arbeiders. Vooral op dit moment in Argentinië een actueel punt. De bezettingen van fabrieken ontstaan meestal als reactie op dreigende sluiting door de eigenaar. De fabriek zelf draaiende houden is voor de arbeiders vaak de enige oplossing om nog in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsaanbod French supply of labour

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - Het totaal van arbeid dat wordt aangeboden door de beroepsbevolking. Meestal wordt in personen of arbeidsjaren gemeten, het eerste is groter omdat daar iedere persoon als 1 meetelt; in arbeidsjaren worden bijv 2 halve banen geteld als 1 arbeidsjaar.
Let op: het aanbod van werk wordt geleverd door de beroepsbevolking; de vraag naar werk komt van de bedrijven.
In formulevorm geldt: Het arbeidssaanbod = de participatiegraad x de beroepsgeschikte bevolking.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsaftrek / arbeidskorting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - De arbeidskorting (-aftrek is een verouderde term) is de korting op de verschuldigde inkomstenbelasting voor iedereen die werkt. Inkomsten waarover arbeidskorting wordt berekend, zijn bijvoorbeeld: loon, ziektewet, fooien, inkomen uit ondernemingen. De ~ loopt op in % van het inkomen tot € 1489, en nog meer voor mensen boven de 58 jaar.
De ~ is één van de instrumenten om een 'armoedeval' te voorkomen. (Het fenomeen dat men netto minder overhoudt als men vanuit een uitkering werk aanvaardt). - Zie ook: onderdeel heffingskorting
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsbescherming

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - grondrecht m.b.t. de rechtspositie van werknemers en medezeggenschap.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsbesparende technische ontwikkeling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur - Ontwikkeling waardoor met minder arbeid (maar vaak met meer machines) dezelfde productie behaald kan worden.
Wanneer hiervoor geïnvesteerd moet worden in nieuwe machines spreekt men van een diepteinvestering, de arbeidsproductiviteit stijgt.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsbureau

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationale integratie en handel - verouderde term, tegenwoordig onderdeel van het CWI. Het ~ is een instelling die zich bezig houdt met registratie van werkzoekenden en bemiddelt bij het zoeken naar een baan. Om als werkloze in aanmerking te komen voor een uitkering dient men bij een arbeidsbureau ingeschreven te staan. Omdat dit zoeken naar een baan en ontvangen van een uitkering gekoppeld zijn, is ook de overheidsdienst gecombineerd in het Centrum voor Werk en Inkomen, CWI.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidscoëfficiënt

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - De hoeveelheid arbeid die nodig is voor één eenheid product.
In formule: L/ X waarbij L = Labour en X = output. Soms komt men ook tegen N / X (N = ingezette arbeid).
. De ~ is gelijk aan de reciproke van de arbeidsproductiviteit. (dwz de ~ = 1/apt).
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsdeling / arbeidsverdeling

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Het opslitsen van taken, zodanig dat arbeiders zich verder specialiseren en beter worden in één bepaalde taak, waardoor de productiviteit en efficiency omhoog gaat. - Zie ook: nadere verklaring arbeidsverdeling
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsduurverkorting (ADV) French reduction in working hours

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen, groei en conjunctuur - Vermindering van de tijd dat werknemers werken. Dit kan zijn in de vorm van minder jaren per arbeidzaam leven werken (werknemer gaat voor zijn 65e met prepensioen). Of dat men dagen per jaar werkt (naast vakantiedagen ook een 12 of 24-tal adv-dagen), of minder uren per week (een 36-of 38 urige werkweek) of een combinatie hiervan.
De ADV, destijds ATV met de T van tijd, is in 1982 gecreëerd als uitkomst in het akkoord van Wassenaar. Doel was om hetzelfde werk, gemeten in arbeidsuren, uit te voeren met meer mensen. Immers, 10 % ADV maakt dat er voor die vrijgekomen 10 % uren nieuwe vacatures komen, of op zijn minst een deel van die 10 %.
Bijv: 9 man x 40 uur = 10 man x 36 uur, nl beide 360 manuren.
Critici wijzen erop dat in de praktijk ADV stuit op organisatorische problemen, en dat sommige segmenten van de arbeidsmarkt juist een tekort aan personeel kennen. De langetermijneffecten van ADV zijn echter nooit te meten, maar klinken logisch. Bovendien wordt, doordat werknemers meer vrije tijd krijgen, door ADV de arbeidsproductiviteit verhoogd. Immers: als bij 10 % ADV geen 10 % banen gecreëerd worden, stijgt bij gelijkblijvende productie de apt. - Zie ook: nadere verklaring bedrijfstijd nadere verklaring arbeidsproductiviteit
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsethos

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - is de opvatting dat men pas een volwaardig lid van de samenleving is als men betaald werk heeft.
Deel deze pagina met:      
Dutch arbeidsinkomensquote (AIQ)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen groei, en conjunctuur - Het percentage van het nationaal inkomen dat toevalt als beloning van de productiefactor arbeid.
De AIQ berekent men door de lonen plus een toegerekend loon van zelfstandigen, wat eigenlijk ook als looninkomsten kan worden gezien, te delen door de (bruto) toegevoegde waarde in een economie. (lees: bbp).
De AIQ wordt gezien als een belangrijke indicator van de economie. Als de AIQ stijgt, blijft er voor het bedrijfsleven winst over, waardoor de investeringsbereidheid zal afnemen. Dit is op haar beurt weer slecht voor de banengroei. - Zie ook: nadere verklaring categoriale inkomensverdeling
CBP
Deel deze pagina met:      
...