NL
NL
  U zocht naar: pand

  Verklaring:

  bezitloos pandrecht: pand en hypotheek - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft. ~ wordt komt tot stand door een authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte.

  geregistreerde onderhandse pandakte: pand en hypotheek - door de pandgever en pandhouder ondertekend document waarin staat over welke rechten, die niet aan toonder of order luiden, de pandhouder de macht verkrijgt. Voor vestiging van het (stil) pandrecht is registratie in de openbare registers noodzakelijk. Er hoeft dan geen mededeling te worden gedaan van de pandakte aan diegene jegens wie dat recht kan worden uitgeoefend (bijv. de bank).

  herverpanding / herverpanden / herverpand: pand en hypotheek - verpanding van een bestaand pandrecht. Tot ~ is een pandhouder alleen bevoegd indien hem deze bevoegdheid ondubbelzinnig is toegekend.

  inpandgeving: pand en hypotheek - overhandiging van een goed (recht of zaak) tot waarborg van een schuld. Een pandrecht ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt (in pand geeft) zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen

  onderpand / margin / dekking: algemeen, financiële zaken - 1. Zaak of vordering die tot zekerheid strekt en aan de schuldeiser in pand wordt gegeven, zodat een schuld zal worden voldaan. 2. minimum waarborgsom die betaald wordt, voordat termijncontracten bij een broker worden afgesloten. Bijv. iemand heeft een calloptie geschreven en koopt de onderliggende aandelen als ~. (bron: beleggingsplein.nl)

  openbaar pand : pand en hypotheek - pandrecht waarbij de verpande vordering uit de macht van de schuldenaar wordt gebracht.

  pand: pand en hypotheek - beperkt zekerheidsrecht dat ertoe strekt om op de daaraan onderworpen niet-registergoederen een vordering tot voldoening van een geldsom bij voorrang boven andere schuldeisers te verhalen. Bijv. een duur horloge aan de schuldeiser in ~ geven.

  pand- en hypotheekrecht: pand en hypotheek - rechtsgebied uit vooral boek 3 Burgerlijk Wetboek, m.b.t. de vestiging van beperkte rechten (pand en hypotheek) op zaken, bescherming van derden en de (executie)bevoegdheden van pand- en hypotheekhouder. Het ~ is een subgebied van het zakenrecht.

  pandakte: pand en hypotheek - schriftelijk stuk waarbij een pandrecht gevestigd wordt.

  pandbrief: financiële zaken - Schuldbewijs van een hypotheekbank. (Schöndorff c.s.)

  pandgever : pand en hypotheek - schuldenaar die zijn roerende zaak, toonder- of orderpapier in de macht van zijn schuldeiser (de pandhouder) brengt en hem daardoor zekerheid biedt.

  pandhouder : pand en hypotheek - schuldeiser die roerende zaken, toonder- of orderpapieren van de pandgever in zijn macht heeft en daardoor zekerheid verkrijgt.

  pandlijst: pand en hypotheek - gespecificeerde opgave, behorend bij een verpandingsakte, met daarin de verpande goederen waarop een vordering rust. De vordering hoeft dan niet in de verpandingsakte zelf te staan.

  pandrecht: pand en hypotheek - beperkt zekerheidsrecht dat ontstaat doordat de schuldenaar (enkele van) zijn eigendommen, niet zijnde huis of grond, in de macht van de schuldeiser brengt zodat die, in geval de schuldenaar in verzuim is, bij voorrang boven andere schuldeisers zijn vordering op het verpande eigendom kan verhalen.

  pandrecht op aandelen : producentengedrag - tenzij de statuten van de besloten vennootschap anders bepalen kan ~ worden gevestigd. Daardoor kan de pandhouder zijn vordering bij voorrang op die aandelen verhalen.

  ...


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"