NL
NL
  U zocht naar: onderneming

  Verklaring:

  doelstelling van de onderneming: consumenten en producenten - De situatie die de onderneming probeert te bereiken door haar marktgedrag. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de drijfveren die ondernemers in werkelijkheid bewegen. Gaat het ze om de winst, of is deze alleen een voorwaarde voor de continuïteit van de onderneming? Gaat het om een zo groot mogelijk marktaandeel, of is dat niet meer dan een tussenstap naar waar het in feite om draait: macht en aanzien voor het (top)management? Dit zijn twee voor economen slecht hanteerbare begrippen. Zij maken over doelstellingen van het ondernemingsbeleid verschillende veronderstellingen. Een onderneming kan bijv. streven naar een maximale totale winst, een zo sterk mogelijke groei van het marktaandeel of een zo groot mogelijke totale opbrengst. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring marktgedrag nadere verklaring marktaandeel

  groepsondernemingsraad: groei en conjunctuur, markten en prijzen - ondernemingsraad die ingesteld wordt door een ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld voor een aantal van de door hem in stand gehouden ondernemingen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet- en regelgeving ten aanzien van deze ondernemingen.

  indelingen van ondernemingen: arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - zijn: 1e de aard van de productie of het product (primaire-, secundaire-, tertiaire- en quartaire sector): 2e de omvang van de onderneming (omzet, aantal werknemers, vloeroppervlak, aandelenvermogen etc.); 3e eigendom (overheid, particulier of gemend); 4e rechtsvorm (eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting en coöperatieve vereniging); de wijze van produceren (kapitaalintensief of arbeidsintensief).

  initiatiefrecht van de ondernemingsraad: groei en conjunctuur, markten en prijzen - bevoegdheid van de ondernemingsraad om ook buiten de overleg vergadering voorstellen te doen de onderneming betreffende (uitzondering vide artikel 23 lid 2 WOR).

  megaondernemingen: consumenten en producenten groei en conjunctuur - Ondernemingen die wereldwijd actief zijn, met een internationaal samengestelde directie en raad van commissarissen en met een beurswaarde van meer dan 100 miljard dollar. (Schöndorff c.s.)

  multinationale ondernemingen: internationaal - Grote ondernemingen met vestigingen in een reeks van landen (ook: multinationals). Twee bekende Brits-Nederlandse voorbeelden zijn Unilever en Shell. (Schöndorff c.s.)

  onderneming : groei en conjunctuur, markten en prijzen - op winst gerichte organisatie die duurzaam aan het handelsverkeer deelneemt, bereidt is de risico's van haar activiteiten te aanvaarden en is samengesteld uit vermogen en arbeid.

  ondernemingskamer: groei en conjunctuur, markten en prijzen - kamer van het Amsterdamse gerechtshof die zich buigt over zaken m.b.t. (jaarrekeningen en jaarverslagen van) rechtspersonen en wetsartikelen uit de Pensioen- en spaarfondsenwet en Wet op de ondernemingsraden

  ondernemingsplan: Eng.: business plan: financiële zaken - Plan van aanpak van de startende onderneming of gewijzigde bedrijfsactiviteit. De meeste financiers beoordelen aan de hand van het ~ of hun investering rendabel kan zijn.

  ondernemingsraad: financiële zaken - Vaak afgekort als OR. De OR is de vertegenwoordiging van de werknemers in de onderneming, een soort medezeggenschapsraad. Ondernemingen die vijftig of meer werknemers in dienst hebben zijn verplicht een OR in te stellen. (Schöndorff c.s.). De bevoegdheden van de OR zijn: initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht.

  ondernemingsrecht: groei en conjunctuur, markten en prijzen - vakgebied dat overwegend samenvalt met boeken 2, 6 en 7 Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel; vooral m.b.t. de bescherming van de rechtspositie van ondernemingen. Bijv. oprichting van ondernemingen, aandelenemissies en fusies, opstellen van contracten, rechtsbijstand in handelsconflicten, fiscale zaken, incasso en arbeidsrecht.

  ondernemingsvorm: groei en conjunctuur, markten en prijzen - vorm waarin een onderneming wordt gedreven, bijv. eenmanszaak of een besloten vennootschap.

  Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW): consumenten en producenten, groei en conjunctuur - VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (bedrijfstak)organisaties vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. Sinds de fusie van VNO en NCW (formeel op 31 december 1996) worden de volledige namen van de rechtsvoorgangers van VNO-NCW niet meer gebruikt. - Zie ook: onderdeel werkgeversorganisaties
  VNO-NCW

  vermaatschappelijking van de onderneming: markten en prijzen - Ondernemingen moeten in toenemende mate tegenover de maatschappij verantwoording afleggen, hoe ze met grondstoffen, energie, milieu, ruimte en de Derde Wereld omgaan. Onder bepaalde voorwaarden zijn onderneming in Nederland verplicht jaarlijks een milieuverslag uit te brengen. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring milieuverslag

  Wet op de Europese ondernemingsraden (Wet EOR): groei en conjunctuur, markten en prijzen - wet van 23 januari 1997 tot uitvoering van richtlijn 94/45/EG inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van haar werknemers.

  ...


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"