onderneming (15 of meer gevonden)

Dutch doelstelling van de onderneming

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten - De situatie die de onderneming probeert te bereiken door haar marktgedrag. Er bestaat nog veel onduidelijkheid over de drijfveren die ondernemers in werkelijkheid bewegen. Gaat het ze om de winst, of is deze alleen een voorwaarde voor de continuïteit van de onderneming? Gaat het om een zo groot mogelijk marktaandeel, of is dat niet meer dan een tussenstap naar waar het in feite om draait: macht en aanzien voor het (top)management? Dit zijn twee voor economen slecht hanteerbare begrippen. Zij maken over doelstellingen van het ondernemingsbeleid verschillende veronderstellingen. Een onderneming kan bijv. streven naar een maximale totale winst, een zo sterk mogelijke groei van het marktaandeel of een zo groot mogelijke totale opbrengst. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring marktgedrag nadere verklaring marktaandeel
Deel deze pagina met:      
Dutch groepsondernemingsraad

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - ondernemingsraad die ingesteld wordt door een ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld voor een aantal van de door hem in stand gehouden ondernemingen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet- en regelgeving ten aanzien van deze ondernemingen.
Deel deze pagina met:      
Dutch indelingen van ondernemingen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - zijn: 1e de aard van de productie of het product (primaire-, secundaire-, tertiaire- en quartaire sector): 2e de omvang van de onderneming (omzet, aantal werknemers, vloeroppervlak, aandelenvermogen etc.); 3e eigendom (overheid, particulier of gemend); 4e rechtsvorm (eenmanszaak, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, naamloze vennootschap, besloten vennootschap, stichting en coöperatieve vereniging); de wijze van produceren (kapitaalintensief of arbeidsintensief).
Deel deze pagina met:      
Dutch initiatiefrecht van de ondernemingsraad

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - bevoegdheid van de ondernemingsraad om ook buiten de overleg vergadering voorstellen te doen de onderneming betreffende (uitzondering vide artikel 23 lid 2 WOR).
Deel deze pagina met:      
Dutch megaondernemingen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten groei en conjunctuur - Ondernemingen die wereldwijd actief zijn, met een internationaal samengestelde directie en raad van commissarissen en met een beurswaarde van meer dan 100 miljard dollar. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch multinationale ondernemingen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationaal - Grote ondernemingen met vestigingen in een reeks van landen (ook: multinationals). Twee bekende Brits-Nederlandse voorbeelden zijn Unilever en Shell. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch onderneming

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - op winst gerichte organisatie die duurzaam aan het handelsverkeer deelneemt, bereidt is de risico's van haar activiteiten te aanvaarden en is samengesteld uit vermogen en arbeid.
Deel deze pagina met:      
Dutch ondernemingskamer

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - kamer van het Amsterdamse gerechtshof die zich buigt over zaken m.b.t. (jaarrekeningen en jaarverslagen van) rechtspersonen en wetsartikelen uit de Pensioen- en spaarfondsenwet en Wet op de ondernemingsraden
Deel deze pagina met:      
Dutch ondernemingsplan French business plan

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Plan van aanpak van de startende onderneming of gewijzigde bedrijfsactiviteit. De meeste financiers beoordelen aan de hand van het ~ of hun investering rendabel kan zijn.
Deel deze pagina met:      
Dutch ondernemingsraad

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Vaak afgekort als OR. De OR is de vertegenwoordiging van de werknemers in de onderneming, een soort medezeggenschapsraad. Ondernemingen die vijftig of meer werknemers in dienst hebben zijn verplicht een OR in te stellen. (Schöndorff c.s.). De bevoegdheden van de OR zijn: initiatiefrecht, adviesrecht en instemmingsrecht.
Deel deze pagina met:      
Dutch ondernemingsrecht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - vakgebied dat overwegend samenvalt met boeken 2, 6 en 7 Burgerlijk Wetboek en het Wetboek van Koophandel; vooral m.b.t. de bescherming van de rechtspositie van ondernemingen. Bijv. oprichting van ondernemingen, aandelenemissies en fusies, opstellen van contracten, rechtsbijstand in handelsconflicten, fiscale zaken, incasso en arbeidsrecht.
Deel deze pagina met:      
Dutch ondernemingsvorm

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - vorm waarin een onderneming wordt gedreven, bijv. eenmanszaak of een besloten vennootschap.
Deel deze pagina met:      
Dutch Verbond van Nederlandse Ondernemingen-Nederlands Christelijk Werkgeversverbond (VNO-NCW)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

consumenten en producenten, groei en conjunctuur - VNO-NCW is de grootste ondernemingsorganisatie van Nederland. VNO-NCW behartigt zowel op nationaal als op internationaal niveau de gemeenschappelijke belangen van het Nederlandse bedrijfsleven. De bij VNO-NCW aangesloten bedrijven en (bedrijfstak)organisaties vertegenwoordigen 90 procent van de werkgelegenheid in de Nederlandse marktsector. Sinds de fusie van VNO en NCW (formeel op 31 december 1996) worden de volledige namen van de rechtsvoorgangers van VNO-NCW niet meer gebruikt. - Zie ook: onderdeel werkgeversorganisaties
VNO-NCW
Deel deze pagina met:      
Dutch vermaatschappelijking van de onderneming

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

markten en prijzen - Ondernemingen moeten in toenemende mate tegenover de maatschappij verantwoording afleggen, hoe ze met grondstoffen, energie, milieu, ruimte en de Derde Wereld omgaan. Onder bepaalde voorwaarden zijn onderneming in Nederland verplicht jaarlijks een milieuverslag uit te brengen. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring milieuverslag
Deel deze pagina met:      
Dutch Wet op de Europese ondernemingsraden (Wet EOR)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - wet van 23 januari 1997 tot uitvoering van richtlijn 94/45/EG inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van haar werknemers.
Deel deze pagina met:      
...