liquiditeit (15 of meer gevonden)

Dutch bancaire liquiditeiten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken markten en prijzen - dagelijks door kredietinstellingen bij het eurosysteem aangehouden reserves. (bron: DNB)
Deel deze pagina met:      
Dutch binnenlandse liquiditeitenmassa

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - de ~ bestaat uit de som van alle primaire en secundaire liquiditeiten van Nederlanders (uitgezonderd de liquiditeiten in handen van geldscheppende instellingen). Men spreekt ook wel van nationale liquiditeitenmassa.
Deel deze pagina met:      
Dutch internationale liquiditeiten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationale economische betrekkingen / integratie - zijn betaalmiddelen, waarmee men in het kader van de internationale handel overal mee kan betalen. Dit zijn de sleutelvaluta's, de SDR's , maar ook nog steeds goud. Sinds het opheffen van de convertibiliteit van de dollar in goud in 1972, is de monetaire betekenis van goud steeds verder teruggedrongen. - Zie ook: onderdeel goudakkoord
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeit

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur - 1. De liquiditeit van een onderneming geeft aan of de onderneming op korte termijn genoeg middelen heeft om haar kortlopende schulden te kunnen betalen. In dit verband worden twee maatstaven vaak toegepast: de quickratio en de current-ratio. Onder de quick-ratio verstaat men de direct beschikbare gelden gedeeld door de korte-termijnschulden. De current-ratio is een ruimer begrip. Hierbij worden de vlottende activa gedeeld door de korte-termijnschulden. (Schöndorff c.s.). 2. Mate waarin waardepapieren direct verhandelbaar zijn zonder dat grote prijseffecten optreden. (bron: DNB) - Zie ook: tegenstelling solvabiliteit
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeitenfondsen

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken - Deze beleggen in deposito's, kortlo¡pende obligaties e.d. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring deposito nadere verklaring obligatie
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeitenmassa

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur - Ook wel: de ruime geldhoeveelheid. Het is de geldhoeveelheid, vermeerderd met onder meer de deposito's met een vaste looptijd van maximaal twee jaar en aandelen in geldmarktfondsen. (Schöndorff c.s.) - Zie ook: nadere verklaring geldhoeveelheid
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeitsbegroting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - overzicht van te verwachten ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode.
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeitspercentage

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

geld, bankwezen - is de hoeveelheid kasgeld (+ tegoed bij DNB) uitgedrukt als percentage van de rekening-courant verplichtingen. Het geeft dus aan hoeverre een bank aan haar kortlopende schulden kan voldoen.
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeitsquote

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

geld, geldschepping - is de totale liquiditeitenmassa (= de som van de primaire en secundaire liquiditeiten) als percentage van het nationaal inkomen.
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeitstoezicht

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken markten en prijzen - bevoegdheid van De Nederlandsche Bank N.V. om aan de kredietinstellingen richtlijnen voor hun bedrijfsvoering te geven in het belang van de liquiditeit van die instellingen.
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeitsval French liquiditytrap

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

nationaal inkomen, werkgelegenheid - bij stijging van de maatschappelijke geldhoeveelheid zal het extra geld in de inactieve kassen verdwijnen. Citaat uit ESB 11/6/'99: Een recente theoretische analyse van Paul Krugman laat zien dat een economie, die in een liquiditeitsval zit verwachte inflatie nodig heeft om uit het dal te komen. De reden is dat macro-economisch evenwicht bij volledige werkgelegenheid een negatieve rente vereist. Omdat de nominale rente al nul is, moet de verwachte inflatie omhoog. - Zie ook: onderdeel LM-curve
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeitsvoorkeur

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

geld, geldschepping - is een door Keynes geïntroduceerd begrip. Deze theorie houdt in dat de voorkeur voor inactief geld toeneemt als de rente (= interest) daalt. De verklaring hiervoor is, dat het rente offer kleiner wordt en men dus liever geld in liquide vorm aanhoudt, op grond van het voorzorgs- en speculatiemotief. De transactie kas is volgens deze theorie niet afhankelijk van de rentestand (= intereststand).
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeitsvoorschriften /liquiditeitseis

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

geld, geldschepping - voorschriften betreffende de verhouding tussen kasmiddelen en onmiddellijk opeisbare schulden. Als bankliquiditeit mogen de primaire banken bij hun kasgeld ook hun tegoed rekenen bij DNB; dit totaal als percentage van de girale verplichtingen (crediteuren in rekening courant) is het liquiditeitspercentage.
Deel deze pagina met:      
Dutch nationale liquiditeitsquote

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

geld, geldschepping - wordt kortweg ook wel liquiditeitsquote genoemd.
Deel deze pagina met:      
Dutch primaire liquiditeiten

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

geld, geldschepping - geld behorend tot de maatschappelijke geldhoeveelheid. Dit zijn de munten, bankbiljetten en het girale geld.
Deel deze pagina met:      
...