NL
NL
  U zocht naar: consumptie

  Verklaring:

  consumptie: arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - ~ verstrekt tijdens werktijd behoren tot de vrije vergoedingen. Daartoe behoren niet de maaltijden (lunch).

  consumptiebeleid: consumenten en producenten, overheid - Beleid waarmee de overheid het consumeren van gezinnen beoogt te sturen. Ze wil de nadelen die aan het consumeren van sommige zaken verbonden zijn zoveel mogelijk tegengaan. Zo kan de overheid waarschuwen tegen de gevaren van roken of van onveilig verkeersgedrag. (Schöndorff c.s.).

  consumptief krediet: consumenten en producenten - Doorlopende lening voor consumenten, waarvoor geen zekerheid hoeft te worden gesteld. De kredietruimte is afhankelijk van het inkomen en eventuele andere financiële verplichtingen van de consument.

  consumptiefunctie: nationaal inkomen, werkgelegenheid - beschrijft het verband tussen de voorgenomen consumptie en het nationaal inkomen. Het beschrijft het gedrag van de consumenten (en wordt dus ook een gedragsvergelijking genoemd). Is de consumptiefunctie bekend, dan is de spaarfunctie daar gemakkelijk uit af te leiden. Is als consumptiefunctie bijv. gegeven: C = cY + Co , dan is de spaarfunctie S = sY - Co . Hierin is de marginale spaarquote s, en is gelijk aan (1 - c). Immers de som van de marginale consumptiequote en marginale spaarquote is altijd 1.

  consumptiegoederen: groei en conjunctuur - Goederen en diensten die door gezinnen en overheid zijn gekocht (Schöndorff c.s.).

  consumptieve bestedingen: groei en conjunctuur - De bestedingen van alle gezinnen samen zijn van grote invloed op de groei van de economie. Zij maken ruim 60 procent uit van de vraagfactoren, die samen met de aanbodfactoren de groei van het bruto binnenlands product bepalen. Daarnaast is er de overheidsconsumptie. (Schöndorff c.s.).

  duurzame consumptiegoederen: algemeen, consumenten en producenten - Goederen en diensten die meer dan één keer gebruikt kunnen worden. Zoals een wandmeubel, fornuis, auto, verzekering, abonnement op een krant. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling niet-duurzame consumptiegoederen tegenstelling verbruiksgoederen

  gemiddelde consumptiequote: nationaal inkomen, werkgelegenheid - de breuk die laat zien welk gedeelte van het nationaal inkomen wordt geconsumeerd bij een bepaald inkomen.

  marginale consumptiequote: nationaal inkomen, werkgelegenheid - is de verhouding tussen de stijging van de consumptie en de stijging van het nationaal inkomen. Het is de richtingscoëfficiënt in de consumptiefunctie. De som van de marginale consumptiequote en marginale spaarquote zijn tezamen één. Immers als men van elke extra gulden drie kwartjes consumeert, dan spaart men één kwartje. Drie kwartjes plus één kwartje is weer een gulden.

  niet-duurzame consumptiegoederen: algemeen, consumenten en producenten - Consumptiegoederen die in dezelfde inkomensperiode waarin zij werden aangeschaft meteen worden verbruikt. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: tegenstelling duurzame consumptiegoederen

  overheidsconsumptie: groei en conjunctuur - De consumptieve bestedingen van de overheid, onderscheiden in de netto materiële consumptie (waaronder ook defensieuitgaven zoals tanks en kazernes, die men eerder bij de overheidsinvesteringen zou verwachten) en de lonen en salarissen. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel overheidsbestedingen onderdeel overheidsinvesteringen

  prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie: groei en conjunctuur - Verouderde term voor de consumentenprijsindex (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel consumentenprijsindex


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"