begroting (15 of meer gevonden)

Dutch algemene begrotingscommissie

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

financiële zaken, overheid - commissie van een onderneming, instelling of bestuursorgaan of volksvertegenwoordiging die financiële zaken en de huishouding controleert.
Deel deze pagina met:      
Dutch begroting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen consumenten en producenten overheid - Confrontatie van verwachte ontvangsten en verwachte uitgaven. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch begrotingsbeleid French fiscal policy

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Het met behulp van de overheidsbegroting beïnvloeden van de ontwikkeling van de economie. Wat de uitgavenkant van de begroting betreft: hier gaat het om het vergroten of verkleinen van de overheidsbestedingen zelf. Volgens de Keynesiaanse theorie heeft dit een stimulerende respectievelijk remmende werking op de economie. Aan de ontvangstenkant van de begroting gaat het om het verlagen of verhogen van door particuliere consumenten en investeerders te betalen belastingtarieven. De Engelse term 'fiscal policy' omvat - in tegenstelling tot wat de term doet vermoeden - zowel de ontvangsten- als de uitgavenkant van het begrotingsbeleid. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel Keynesiaanse theorie
Deel deze pagina met:      
Dutch begrotingscyclus

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

collectieve sector / economische orde en politiek - is de tijd die verloopt tussen het voorbereiden en vaststellen van de begroting.
Deel deze pagina met:      
Dutch begrotingsdiscipline

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - De mate waarin beleidsmakers erin slagen zich te houden aan eerder afgesproken normen voor de begroting (begrotingsnormering). (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel begrotingsnormering
Deel deze pagina met:      
Dutch begrotingsfonds

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Onderdeel van de rijksbegroting. Ten behoeve van een afzonderlijk beheer van bepaalde ontvangsten en uitgaven van het Rijk kan bij wet een begrotingsfonds worden ingesteld. (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel rijksbegroting
Deel deze pagina met:      
Dutch begrotingsnormering

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Het vaststellen van referentiewaarden voor een of meer budgettaire doelvariabelen, zoals de collectieve lastendruk, de collectieve uitgavenquote of het begrotingstekort (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
Dutch begrotingspolitiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

collectieve sector / economische orde en politiek - is te onderscheiden in de uitgavenpolitiek, belastingpolitiek (of fiscale-) en de schuldpolitiek (= het lenen van de overheid). In plaats van begrotingspolitiek spreekt men ook wel van budgettaire politiek.
Deel deze pagina met:      
Dutch begrotingstekort van het Rijk

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Het negatieve verschil tussen uitgaven ontvangsten op de rijksbegroting; (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel financieringstekort onderdeel financieringsbehoefte
Deel deze pagina met:      
Dutch gemeentebegroting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - overzicht, maakt door de gemeenteraad, van de bedragen die hij alle taken en activiteiten beschikbaar stelt, en de financiële middelen die hij naar verwachting kan aanwenden.
Deel deze pagina met:      
Dutch Keynesiaanse begrotingspolitiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, overheid - De hoogte van de overheidsuitgaven en van de belastingontvangsten wordt doelgericht gebruikt als instrument om het niveau van de economische bedrijvigheid te stimuleren (ten tijde van een recessie) of juist af te remmen wanneer de economie oververhit dreigt te raken. Deze beleidsinzet - geïnspireerd door het gedachtegoed van John Maynard Keynes - staat tegenwoordig bij veel economen in een kwade reuk. Politici zijn namelijk geneigd dit instrument eenzijdig te gebruiken. Zij staan snel klaar om de uitgaven te verhogen (of de belastingen te verlagen) om zo de economie te stimuleren, maar zijn veel terughoudender met bezuinigen op de uitgaven (of belastingverhoging) om oververhitting van de economie tegen te gaan. Andere economen stellen dat Keynesiaans beleid geen effect heeft (Ricardiaans equivalentie theorema). En er zijn economen die beweren dat het beleid zelfs contraproductief is (monetaristen). (Schöndorff c.s.). - Zie ook: onderdeel Keynesiaanse theorie onderdeel begrotingsbeleid onderdeel monetaristen
Deel deze pagina met:      
Dutch kostenbegroting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - beramen, becijferen of inschatten van de kosten
Deel deze pagina met:      
Dutch liquiditeitsbegroting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur, markten en prijzen - overzicht van te verwachten ontvangsten en uitgaven voor een bepaalde periode.
Deel deze pagina met:      
Dutch prestatiebegroting

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Maakt zichtbaar welke prestaties een overheidsorganisatie levert/van plan is te leveren in ruil voor beschikbaar gestelde middelen. Een prestatiebegroting laat bijv. zien hoeveel kilometers autoweg ten laste van de begroting van het ministerie van Verkeer en Waterstaat voor het beschikbare bedrag worden onderhouden. (Schöndorff c.s.)
Deel deze pagina met:      
Dutch restrictieve begrotingspolitiek

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Overheidspolitiek die is gericht op het terugdringen van de totale bestedingen. De overheid bezuinigt zelf en/of verhoogt de belastingtarieven. Het doel van een dergelijke politiek kan zijn om een oververhitte conjunctuur tot afkoeling te brengen. Maar een restrictief begrotingsbeleid kan ook gericht zijn op terugdringing van het overheidstekort. (Schöndorff c.s.).
Deel deze pagina met:      
...