arbeid (15 of meer gevonden)

Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - Beleid van de overheid om de arbeidsparticipatie te verhogen en de werkloosheid te bestrijden. Te denken valt aan training- en scholingsprgramma's, werkgelegenheid via de overheid, subsidies op werk, jongerenprogramma's, reïntegratieprojecten etc.
In een onderzoek van de VU blijkt ~ , met een jaarlijkse uitgavenpot van 1,3 miljard euro, nauwelijks effectief.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen Overheid - De Belgische wet die betrekking heeft op alles betreffende het arbeidsongeval in de private sector. Ze trad in werking op 1 januari 1972. Deze wet werd nadien herhaaldelijk gewijzigd. In de wet worden schadeloosstellingen, verzekeringen, aansprakelijkheid, toezicht en strafbepalingen geregeld. Tevens zijn extra bepalingen opgenomen voor zeelieden en professionele sporters.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Eén van de oorspronkelijke productiefactoren, geleverd door mensen. Het betreft zowel lichamelijke als geestelijke arbeid, gericht op het voortbrengen van goederen en het verwerven van inkomen. De vergoeding voor de productiefactor arbeid is loon. - Zie ook: onderdeel productiefactor arbeid

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - iemand die behoort tot de klasse van arbeiders.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Socialistisch principe waarbij eigendom en directie van een organisatie (meestal een fabriek) in handen komt van de arbeiders. Vooral op dit moment in Argentinië een actueel punt. De bezettingen van fabrieken ontstaan meestal als reactie op dreigende sluiting door de eigenaar. De fabriek zelf draaiende houden is voor de arbeiders vaak de enige oplossing om nog in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - Het totaal van arbeid dat wordt aangeboden door de beroepsbevolking. Meestal wordt in personen of arbeidsjaren gemeten, het eerste is groter omdat daar iedere persoon als 1 meetelt; in arbeidsjaren worden bijv 2 halve banen geteld als 1 arbeidsjaar.
Let op: het aanbod van werk wordt geleverd door de beroepsbevolking; de vraag naar werk komt van de bedrijven.
In formulevorm geldt: Het arbeidssaanbod = de participatiegraad x de beroepsgeschikte bevolking.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen overheid - De arbeidskorting (-aftrek is een verouderde term) is de korting op de verschuldigde inkomstenbelasting voor iedereen die werkt. Inkomsten waarover arbeidskorting wordt berekend, zijn bijvoorbeeld: loon, ziektewet, fooien, inkomen uit ondernemingen. De ~ loopt op in % van het inkomen tot € 1489, en nog meer voor mensen boven de 58 jaar.
De ~ is één van de instrumenten om een 'armoedeval' te voorkomen. (Het fenomeen dat men netto minder overhoudt als men vanuit een uitkering werk aanvaardt). - Zie ook: onderdeel heffingskorting

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - grondrecht m.b.t. de rechtspositie van werknemers en medezeggenschap.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

groei en conjunctuur - Ontwikkeling waardoor met minder arbeid (maar vaak met meer machines) dezelfde productie behaald kan worden.
Wanneer hiervoor geïnvesteerd moet worden in nieuwe machines spreekt men van een diepteinvestering, de arbeidsproductiviteit stijgt.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

internationale integratie en handel - verouderde term, tegenwoordig onderdeel van het CWI. Het ~ is een instelling die zich bezig houdt met registratie van werkzoekenden en bemiddelt bij het zoeken naar een baan. Om als werkloze in aanmerking te komen voor een uitkering dient men bij een arbeidsbureau ingeschreven te staan. Omdat dit zoeken naar een baan en ontvangen van een uitkering gekoppeld zijn, is ook de overheidsdienst gecombineerd in het Centrum voor Werk en Inkomen, CWI.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - De hoeveelheid arbeid die nodig is voor één eenheid product.
In formule: L/ X waarbij L = Labour en X = output. Soms komt men ook tegen N / X (N = ingezette arbeid).
. De ~ is gelijk aan de reciproke van de arbeidsproductiviteit. (dwz de ~ = 1/apt).

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen - Het opslitsen van taken, zodanig dat arbeiders zich verder specialiseren en beter worden in één bepaalde taak, waardoor de productiviteit en efficiency omhoog gaat. - Zie ook: nadere verklaring arbeidsverdeling

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen, groei en conjunctuur - Vermindering van de tijd dat werknemers werken. Dit kan zijn in de vorm van minder jaren per arbeidzaam leven werken (werknemer gaat voor zijn 65e met prepensioen). Of dat men dagen per jaar werkt (naast vakantiedagen ook een 12 of 24-tal adv-dagen), of minder uren per week (een 36-of 38 urige werkweek) of een combinatie hiervan.
De ADV, destijds ATV met de T van tijd, is in 1982 gecreëerd als uitkomst in het akkoord van Wassenaar. Doel was om hetzelfde werk, gemeten in arbeidsuren, uit te voeren met meer mensen. Immers, 10 % ADV maakt dat er voor die vrijgekomen 10 % uren nieuwe vacatures komen, of op zijn minst een deel van die 10 %.
Bijv: 9 man x 40 uur = 10 man x 36 uur, nl beide 360 manuren.
Critici wijzen erop dat in de praktijk ADV stuit op organisatorische problemen, en dat sommige segmenten van de arbeidsmarkt juist een tekort aan personeel kennen. De langetermijneffecten van ADV zijn echter nooit te meten, maar klinken logisch. Bovendien wordt, doordat werknemers meer vrije tijd krijgen, door ADV de arbeidsproductiviteit verhoogd. Immers: als bij 10 % ADV geen 10 % banen gecreëerd worden, stijgt bij gelijkblijvende productie de apt. - Zie ook: nadere verklaring bedrijfstijd nadere verklaring arbeidsproductiviteit

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - is de opvatting dat men pas een volwaardig lid van de samenleving is als men betaald werk heeft.

Deel deze pagina met:      
Hier komen binnenkort vertalingen van deze zoekterm...

algemeen groei, en conjunctuur - Het percentage van het nationaal inkomen dat toevalt als beloning van de productiefactor arbeid.
De AIQ berekent men door de lonen plus een toegerekend loon van zelfstandigen, wat eigenlijk ook als looninkomsten kan worden gezien, te delen door de (bruto) toegevoegde waarde in een economie. (lees: bbp).
De AIQ wordt gezien als een belangrijke indicator van de economie. Als de AIQ stijgt, blijft er voor het bedrijfsleven winst over, waardoor de investeringsbereidheid zal afnemen. Dit is op haar beurt weer slecht voor de banengroei. - Zie ook: nadere verklaring categoriale inkomensverdeling
CBP

Deel deze pagina met:      
...

23-05-2019 - Economisch Woordenboek Live!

Op 23 mei 2019 zijn zowel de nieuwe versie van het Belgische juridisch woordenboek als het Economisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het Nederlands juridisch woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

12-05-2019 - Moederdag 2019: Moeder maakt geen bastaard

Vandaag is het Moederdag en "moeder maakt geen bastaard". Het is een oud Germaans/ oud-vaderlands rechtsbeginsel dat bepaalt dat tussen de moeder en het uit haar geboren kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan. Tot 1811 hoefde een onwettig kind niet door de moeder erkend te worden om van haar te kunnen erven. De oude Franse wet die hier begin 19e eeuw werd ingevoerd, de zgn. Code Napoléon, bracht daar verandering in; de moeder moest haar onwettig kind erkennen opdat het van haar zou kunnen erven. En dat werd later bepaald in art. 335 Burgerlijk Wetboek van 1838 : "Door het erkennen van een natuurlijk kind worden burgerlijke betrekkingen geboren tusschen dat kind en zijnen vader of moeder". Op 1 september 1948 werd die regel afgeschaft waardoor tussen de moeder en haar kind automatisch burgerlijke betrekkingen bestaan.

01-04-2019 - Juridisch Woordenboek Live!

Op 1 april 2019 is de nieuwe versie van het Nederlands juridisch woordenboek live gegaan. Het online juridisch woordenboek van het Amo Institute of Sciences is het grootste en meest geraadpleegde juridisch woordenboek van Nederland en België. Het woordenboek heeft meer dan 9.000 geverifieerde termen.

13-03-2019 - Juridischwoordenboek.nl in een nieuw jasje met verbeterde content

De Amo Institute Foundation heeft het bekende Juridischwoordenboek.nl van Lycaeus overgenomen. Lycaeus blijft o.a.s. als content provider betrokken bij de Amo Institute. In haar jaarplan voorziet de Amo Institute de livegang van een geüpdate versie van juridischwoordenboek.nl, dat met bijdragen van vele studenten en professionele juristen is ontwikkeld sinds 2002. Het vooruitzicht is dat de livegang in maart 2019 zal plaatsvinden.

05-03-2019 - Prof. dr. Anthonius Guilielmus Amo, Filosoof (ca. 1703 - ca. 1759)

Prof. Amo werd in Ghana geboren en belandde als tiener in Duitsland. Hij studeerde rechten en schreef het proefschrift "De iure Maurorum in Europa" (De rechten van zwarten in Europa). Daarnaast behaalde hij zijn doctoraat in de wijsbegeerte. Prof. Amo was de eerste zwarte hoogleraar in Europa. Naast rechten en filosofie was hij ook onderlegd in fysiologie, politiek, geschiedenis en astronomie. Hij sprak meerdere talen, waaronder Nederlands, Engels, Duits en Engels. Op zijn 44ste keerde Prof. Amo terug naar Ghana. Het Amo Institute of Sciences dankt haar naam aan hem.

15-01-2019 - Student? Meld je aan als Researcher!

Volg je een wetenschappelijke opleiding, ben je geïnteresseerd in Recht, Economie, Bedrijfskunde, Politieke studies, Geschiedenis, Psychologie en/of andere sociale wetenschappen of geesteswetenschappen, en wil je je kennis vergroten? Heb je gevoel voor taal? En krijg je voldoening uit onderzoek? Dan zijn wij op zoek naar jou! Klik hier voor meer info.


Page generated in 0.0064 seconds.