NL
NL
  U zocht naar: activa

  Verklaring:

  activa: Eng.: assets: financiële zaken - Bezittingen van een onderneming op een boekhoudkundige balans. - Zie ook: tegenstelling passiva

  vaste activa: groei en conjunctuur, markten en prijzen - activa die zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van de rechtspersoon duurzaam (dat wil zeggen: langer dan een jaar) te dienen, onder te verdelen in: immateriële vaste activa, materiële vast activa en financiële vaste activa.

  vlottende activa: producentengedrag - baten van een rechtspersoon die zijn bestemd om de uitoefening van de werkzaamheid van die rechtspersoon korter dan een jaar te dienen, zoals: voorraden, vorderingen, effecten, liquide middelen en overlopende activa.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"