NL
NL
  U zocht naar: aandeelhouder

  Verklaring:

  aandeelhouder / aandeelhouders: Eng.: shareholders: financiële zaken - Bezitter(s) van aandelen, en daarmee gedeeltelijk eigenaar van de organisatie. De aandeelhouder heeft toegang tot en stemrecht op de vergadering van aandeelhouders en kan daarmee invloed uitoefenen op het beleid. De ~ is niet persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en hoeft niet in de verliezen van de onderneming te delen. De ~ krijgt dividend over zijn investering.

  aandeelhoudersovereenkomst: Eng.: shareholders' agreement: financiële zaken - Als personen samenwerken, en deze samenwerking vindt plaats in een gezamelijke vennootschap (bijv BV) dan wordt de samenwerkingsovereenkomst wel een ~ genoemd. Het is verstandig afspraken te maken over deze samenwerking, en deze notarieel vast te leggen. Immers, met een eventuele beëindiging van de samenwerking wordt ook eigendom en waarde van de vennootschap weer gesplitst, en hoe wordt dan die waarde bepaald ? In een ~ kan bijvoorbeeld worden vastgelegd:
  - voorwaarden voor verkoop van de aandelen, en de waardebepaling daarvan
  - een concurrentiebeding na uittreding van een aandeelhouder
  - het stemgedrag van de aandeelhouders in de algemene vergadering van aandeelhouders
  - de mate en vorm van informatievoorziening tussen bestuurders en aandeelhouders.

  aandeelhoudersregister: Eng.: shareholders' register: financiële zaken - of aandelenregister, waarin de personalia van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van het aantal aandelen, verrichtte stortingen, evt. overdracht van aandelen met vervaldag, of de omzetting van deze aandelen in aandelen aan toonder.

  Aandeelhoudersvergadering, AvA: Eng.: shareholders' meeting: financiële zaken - De directie van een vennootschap is statutair verplicht ten minste eenmaal per jaar verantwoording en rekenschap af te leggen aan de aandeelhouders tijdens de jaarlijks terugkerende algemene vergadering van aandeelhouders. Hierin doet de directie verslag van de gang van zaken en biedt de jaarrekening ter goedkeuring aan, en zij doet voorstellen over de bestemming van een eventuele winst. Ook worden directieleden benoemd dan wel ontslagen. De AvA is formeel gezien het hoogste orgaan van de NV, maar de macht kan in de praktijk tegenvallen.

  algemene vergadering van aandeelhouders (AVA): producenten - Jaarlijkse bijeenkomst van de aandeelhouders van een vennootschap.De directie legt verantwoording af over het uitgevoerde en toekomstige beleid. Ook kunnen hier directieleden benoemd danwel ontslagen worden.
  De ~ wordt stututair verplicht tenminste eenmaal per jaar gehouden. Naast deze ~ kan er ook besloten worden tot het beleggen van een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Dit kan op verzoek van zowel de aandeelhouders, als op verzoek van de directie.


  Lycaeus - Veel Gestelde Vragen (FAQ) - Gebruiksvoorwaarden - Privacy - Disclaimer
  Lycaeus BV is gevestigd te Heelsum en ingeschreven in het handelsregister onder nr. 32096253. Google Google+


  ©2001-2018 Lycaeus Juridisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden

  Al onze teksten, databanken, afbeeldingen en vormgeving (hierna: Lycaeus' data) worden beschermd door de Auteurswet, de Databankenwet en andere nationale en internationale wet- en regelgeving. Behoudens wettelijke uitzonderingen mogen Lycaeus' data niet worden verveelvoudigd ('framing' mede daaronder begrepen), gekopieerd, gereproduceerd, gedistribueerd, opnieuw gepubliceerd, ingeladen (gedownload), vertoond, verzonden in welke vorm dan ook of op welke wijze dan ook, of aan derden ter beschikking gesteld of openbaar gemaakt, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Check onze Gebruiksvoorwaarden!"