Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Economisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

Wereldbank Eng.: International Bank for Reconstruction and Development (IBDR) : internationaal - Verstrekt langlopende leningen aan ontwikkelingslanden tegen de geldende marktrente. De bijdragen van de leden aan het kapitaal van de Wereldbank wordt bepaald aan de hand van het aandeel van landen in de wereldhandel. Dochterorganisaties van de Bank zijn de IDA en de IFC. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel IDA

werk Eng.: work : groei en conjunctuur - Betaalde arbeid in het productieproces. (Schöndorff c.s.).

werkbare werkdagen : - Aanduiding om de periode aan te geven die nodig is voor de bouw van een huis. Werkdagen zijn alle dagen waarop normaal gesproken wordt gewerkt, dus exclusief zon- of feestdagen, (bouwvak)vakantie, enz. Omdat de bouw gedurende een bepaalde periode van het weer afhankelijk is, spreekt men van werkbare werkdagen. Men gaat gemiddeld uit van 180 in een jaar. Daarbij is rekening gehouden met het statistisch gemiddelde 'onwerkbare weer'

werken in dienstbetrekking : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - als werknemer in dienst van een werkgever arbeid verrichten.

werkgelegenheid : groei en conjunctuur - De vraag naar arbeid, te berekenen door de totale productie te delen door de arbeidsproductiviteit per persoon (Schöndorff c.s.).

werkgever Eng.: employer : consumenten en producenten - Is een bedrijf of organisatie die mensen in dienst neemt om tegen betaling werk te verrichten.

werkgeverscentrale : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - is een overkoepelende organisatie van werkgeversverenigingen. Enkele belangrijke werkgeverscentrales zijn het VNO, het NCW, en het MKB.

werkgeverslasten : nationaal inkomen, werkgelegenheid - geheel van premies (voor de sociale verzekeringswetten, voor regelingen voor vervroegde uittreding, en in verband met loondoorbetaling tijdens ziekte van de werknemers) dat door een werkgever betaald moet worden.

werkgeversorganisaties : algemeen overheid - Organisaties van werkgevers. De grote en middelgrote bedrijven zijn in het algemeen aangesloten bij VNO/NCW. Veel ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf zijn aangesloten bij de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (MKB). (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel VNO-NCW onderdeel MKB

werkgeverspremies : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - is de premies die de werkgever moet betalen voor de sociale verzekeringen van zijn werknemers. Hierdoor zijn de loonkosten hoger dan het brutoloon van de werknemers. Zie ook: onderdeel wig

werkgeversverklaring : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - schriftelijk stuk waarin de werkgever (de duur van) het dienstverband met een bepaalde persoon bevestigt en op vraag specifieke mededelingen doet, bijv. dat de werknemer een financiële tegemoetkoming krijgt in de kosten van kinderopvang.

werkgeverswig : algemeen overheid - Het verschil tussen de totale arbeidskosten voor de werkgever en het brutoloon van de betrokken werknemer. (Schöndorff c.s.)

werkloosheid Eng.: unemployment : groei en conjunctuur - In ons land worden twee definities gehanteerd: Ten eerste de geregistreerde werkloosheid (GWL). De GWL-cijfers staan onder andere in de jaarlijks verschijnende Sociale Nota van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat zich hierbij baseert op gegevens afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De GWL omvat de bij een arbeidsbureau (CWI) ingeschreven 15-64 jarigen die: geen betaald werk hebben voor 12 uur per week of meer, en op korte termijn daadwerkelijk beschikbaar zijn voor een werkkring van 12 uur per week of meer. Of de bij het CWI ingeschreven persoon zelf actief naar werk zoekt is geen criterium. Ten tweede is er de werkloze beroepsbevolking (WBV). Het WBV-cijfer vinden we zowel in de Sociale Nota als in publicaties van het Centraal Planbureau. Hierbij gaat het om: personen zonder werkkring of met een werkkring van minder dan 12 uur per week, die zelf actief zoeken en beschikbaar zijn voor een werkkring van ten minste 12 uur per week. De WBV omvat een grotere groep dan de GWL, omdat de eis van registratie bij een arbeidsbureau niet wordt gesteld en omdat er ook banen van minder dan 12 uur onder vallen. Internationale organisaties zoals Eurostat en de OESO hanteren de gestandaardiseerde werkloosheid om landen onderling vergelijkbaar te maken. Het criterium van een werkweek van meer dan 12 uur zijn hanteren andere landen bijvoorbeeld niet. Wie 1 uur werkt is al niet meer werkloos. Wie op zoek is naar een baan voor twee uur wordt in Nederland dus niet tot de werklozen gerekend maar in andere landen wel. De werkloosheidswet (WW) en de Algemene bijstandswet (ABW) definiëren het begrip werkloosheid om te kunnen bepalen wie voor een uitkering in aanmerking komt. Het aantal werkloosheidsuitkeringen is groter dan het aantal geregistreerde werklozen, bijvoorbeeld omdat werklozen van 57,5 jaar en ouder zich niet langer als werkzoekende hoeven te laten registreren bij het CWI. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel frictiewerkloosheid onderdeel structurele werkloosheid onderdeel conjuncturele werkloosheid

werkloosheidspercentage : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - is de (officiële) werkloosheid uitgedrukt in een percentage van de beroepsbevolking.

werkloosheidsval : groei en conjunctuur overheid - Ontstaat door de gecombineerde werking van armoedeval en productiviteitsval. Zie ook: nadere verklaring armoedeval nadere verklaring productiviteitsval

Werkloosheidswet (WW) : algemeen overheid - Sociale verzekering die werknemers beschermt tegen inkomensderving als gevolg van het verliezen van hun baan.

werkmaatschappijen : producentengedrag - meestal een besloten vennootschap waarin de bedrijfsactiviteiten daadwerkelijk plaatsvinden.

werknemers : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - personen die in dienst zijn bij en onder het gezag werken van een werkgever.

werknemersorganisaties : algemeen overheid - Organisaties van werknemers, doorgaans aangeduid als ævakbon¡den' of ævakorganisatiesÆ. De belangrijkste werknemersorgani¡sa¡ties in Nederland zijn de FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging), het CNV (Christelijk Nationaal Vakver¡bond) en de MHP (Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel). (Schöndorff c.s.) Zie ook: onderdeel Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV) onderdeel Vakcentrale voor Middelbaar en Hoger Personeel (MHP) onderdeel Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)

werknemersverzekering : algemeen overheid - Sociale verzekering die werknemers onder bijkomende voorwaarden beschermt tegen inkomensverlies door ziekte (ZW) en werkloosheid (WW) en bij arbeidsongeschiktheid (WAO); verder wordt de ziekenfondsverzekering tot de werknemersverzekeringen gerekend. (Schöndorff c.s.).

werknemerswig : algemeen overheid - Verschil tussen het brutoloon en het bijbehorende nettoloon; dit verschil ontstaat doordat de werkgever op het brutoloon van de werknemer loonbelasting en sociale premies inhoudt, en vaak ook premie voor aanvullend pensioen. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring brutoloon nadere verklaring loonbelasting nadere verklaring aanvullend pensioen nadere verklaring sociale premies

werkweigering / werk weigeren / geweigerd werk : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - weigeren een (passende) arbeid uit te voeren.

werkzame beroepsbevolking : groei en conjunctuur - Personen in loondienst (inclusief dienstplichtige militairen), zelfstandigen en meewerkende gezinsleden. (Schöndorff c.s.)

werkzoekenden zonder baan : groei en conjunctuur - Personen zonder betaald werk, die zelf actief werk zoeken en beschikbaar zijn voor een werkkring. (Schöndorff c.s.)

Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) : financiële zaken consumenten en producenten - wet van 30 mei 1963 betreffende verplichte verzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid inzake motorrijtuigen. Daarin o.a. de regelingen m.b.t. het Waarborgfonds Motorverkeer.

Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (wajong) : nationaal inkomen, werkgelegenheid - Op 1 januari 1998 in werking getreden. De ~ biedt jonggehandicapten en studenten die arbeidsongeschikt zijn een uitkering op minimumniveau. Het betreft de groep arbeidsongeschikten die zich niet kunnen beroepen op de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) omdat ze geen arbeidsverleden hebben. (bron: SZW)

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) : markten en prijzen, groei en conjunctuur - wet van 6 juli 2000 houdende de regelingen waardoor persoonsgegevens (beter) worden beschermd. Daarin o.a. de voorwaarden voor de rechtmatigheid van verwerking van gewone en bijzondere persoonsgegevens en de meldingsplicht bij het College bescherming persoonsgegevens.

Wet Economische Mededinging (WEM) : markten en prijzen - krachtens deze (inmiddels verouderde) wet (uit 1956) kan de Minister van Economische Zaken tegen ongewenste economische machtsposities optreden. De Nederlandse wetgeving was een zogenaamde misbruikwetgeving. Kartel afspraken waren niet verboden, mits aangemeld bij het kartelregister en er geen sprake was van machtsmisbruik. Maatregelen die de Minister kon nemen waren: aanwijzingen geven, kartelregister openbaar maken of een kartel onverbindend verklaren. Het beleid van de Europese Unie is een verbodswetgeving, kartel afspraken zijn in principe verboden. In 1996 is er (bij onze regering) een ontwerp ingediend die de oude wet uit 1956 moet vervangen, waardoor de verschillen tussen de Europese en Nederlandse wetgeving zullen vervagen. Vanaf 1998 geldt in Nederland in navolging van het EU-beleid een verbodswetgeving, die is vervat in de Mededingingswet en gecontroleerd wordt door de NMA. Zie ook: onderdeel Mededingingswet

Wet Economische Statistieken (WES) : algemeen overheid - Wet van 28 december 1936, houdende maatregelen tot het verkrijgen van juiste economische statistieken. Ingezetenen zijn verplicht aan de onderzoeken mee te werken.

Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens (Wet GBA) : algemeen overheid - Wet van 9 juni 1994, houdende regels ter zake van de gemeentelijke basisadministratie van persoonsgegevens. Daarin o.a. wie verantwoordelijk is voor de bijhouding van de basisadministratie en aan wie gegevens daaruit mogen worden verstrekt en de verplichtingen van de burgers.

Wet giraal effectenverkeer (Wge) : financiële zaken markten en prijzen - wet van 8 juni 1977 waarin wettelijke bepalingen voor het giraal effecten verkeer worden vastgesteld.

Wet Inkomstenbelasting 2001 (wet IB 2001) : financiële zaken, overheid - wet van 11 mei 2000 waarin de grondslag van de inkomstenbelasting is herzien. Daarin o.a. de heffingsgrondslag bij werk en woning, bij aanmerkelijk belang, de persoonsgebonden aftrek, de belastingheffing van buitenlandse belastingplichtigen.

Wet koppeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) : algemeen overheid - Deze wet regelt de koppeling van het wettelijk minimumloon en de sociale uitkeringen aan de contractloonontwikkeling van werknemers in bedrijven en bij de overheid. Van deze koppeling kan in bepaalde situaties worden afgeweken (ontkoppeling). (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring sociale uitkeringen nadere verklaring koppeling nadere verklaring wettelijk minimumloon nadere verklaring ontkoppeling

Wet melding collectief ontslag (WMCO) : groei en conjunctuur, algemeen - wet van 24 maart 196 waarin de procedures zijn vastgesteld om collectief (minstens 20 werknemers tegelijk) ontslag te kunnen geven. Daarin o.a. de meldingplicht van de werkgever aan de werknemersvereniging.

Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet MOT) : financiële zaken markten en prijzen - wet van 16 december 1993 betreffende melding aan het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties van ongebruikelijke financiële transacties. De ~ strekt ertoe misbruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld te stoppen. De ~ verplicht accountants, belastingadviseurs en advocaten alle ongebruikelijke transacties te melden. Bijv. witwassen of transacties boven € 15.000,-- in cash of toondercheques.

Wet Melding Zeggenschap (WMZ) : producentengedrag - de ~ verplicht personen die door het verkrijgen van effecten in een NV een percentage van meer dan 5% kapitaalbelang en/of stemrecht bereiken, dit te melden aan de betrokken vennootschap en de Autoriteit Financiële Markten. (bron: beleggingsplein.nl)

Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 (Wmz 1996) : financiële zaken markten en prijzen - wet van 29 november 1996 waarin de zeggenschap van (grote) aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen en hun meldingsplicht is geregeld. Daarin is o.a. bestuurlijke boete opgenomen voor diegenen die geen of onjuiste melding doen.

Wet milieubeheer (WM) : algemeen, overheid - wet van 13 juni 1979 waarin regels op het gebied van milieuhygiëne worden vastgesteld. Daarin o.a. regelingen voor de provinciale milieuverordening, milieu-effectrapportage (MER) en het nationale milieubeleidsplan.

Wet Misleidende Reclame : consumentengedrag - verbiedt de producent bij een reclameboodschap onjuiste informatie (betere eigenschappen dan in werkelijkheid) te verstrekken.

Wet nationale ombudsman (WNO) : algemeen overheid - wet van 4 februari 1981 waarbij het ambt van nationale ombudsman is ingesteld. Daarin o.a. regels voor het onderzoek door de ombudsman.

Wet onroerende zaakbelasting (WOZ) : financiële zaken, overheid - belasting die de gemeente op binnen hun gemeente gelegen onroerende zaken heft. De ~ bestaat uit een eigenarendeel, dat door de zakelijk gerechtigde wordt betaald en een gebruikersdeel, te betalen door de bewoner/gebruiksgerechtigde. Een eigenaar-bewoner betaalt beide delen.

Wet op het consumentenkrediet (WCK) : consumentengedrag - wet van 4 juli 1990 houdende regels m.b.t. o.a. de vergunning van kredietgevers, restricties bij werving en bemiddeling, de behandeling van kredietaanvragen en de voorwaarden waaraan krediettransacties moeten voldoen.

Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) : algemeen overheid - Sociale verzekering die werknemers beschermt tegen het verlies van loon/salaris als gevolg van arbeidsongeschiktheid. Bij de beoordeling van de mate van arbeidsongeschiktheid dient de ingeschakelde uitvoeringsinstelling te beoordelen in welke mate de aanvrager van de uitkering als gevolg van rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen oorzaken niet langer in staat is inkomen te verdienen dat gezonde mensen met dezelfde opleiding in de buurt met arbeid gewoonlijk verdienen. (Schöndorff c.s.).

Wet op de bedrijfsorganisatie (Wet BO) : algemeen overheid - wet van 27 januari 1950 met betrekking tot de samenstelling en taken van de Sociaal-Economische Raad en de bedrijfslichamen (product- en bedrijfschappen).

Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet CAO) : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - wet van 24 december 1927 houdende de regeling van de collectieve arbeidsovereenkomst. Daarin o.a. de wijze waarop een CAO tot stand komt en de bindingskracht van de CAO.

Wet op de economische delicten (WED) : financiële zaken, overheid - wet van 22 juni 1950 waarin de opsporing, vervolging en berechting van economische delicten wordt geregeld. Daarin o.a. de oplijsting van allerlei economische delicten en de daarop gestelde straffen en maatregelen.

Wet op de Europese ondernemingsraden (Wet EOR) : groei en conjunctuur, markten en prijzen - wet van 23 januari 1997 tot uitvoering van richtlijn 94/45/EG inzake de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen of concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van haar werknemers.

Wet op de formeel buitenlandse vennootschappen (Wfbv) : producentengedrag - wet van 17 december 1997, houdende regels m.b.t. naar buitenlands recht opgerichte rechtspersonen die hun werkzaamheden hoofdzakelijk in Nederland verrichten en geen werkelijke band hebben met de staat naar welk recht zij zijn opgericht.

Wet op de loonbelasting1964 (Wet LB) : financiële zaken, overheid - wet van 16 december 1964, ter vervanging van het Besluit op de Loonbelasting 1940. Daarin o.a. de belastingplicht, het voorwerp van belasting, tarief en de wijze van heffing door de fiscus.

Wet op de loonvorming : algemeen overheid - Wet die de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de bevoegdheid geeft in te grijpen in uitkomsten van het overleg tussen werkgevers en werknemers over de arbeidsvoorwaarden wanneer zich een economische noodsituatie voordoet. (Schöndorff c.s.).

Wet op de omzetbelasting 1968 (Wet OB) : financiële zaken, overheid - wet van 28 juni 1968, m.b.t. omzetbelasting volgens het stelsel van heffing over de toegevoegde waarde. Daarin o.a. de BTW-heffing op leveringen en diensten, de heffing binnen de EG en vrijstellingen van BTW.

Wet op de ondernemingsraden (WOR) : algemeen overheid - Wet die grotere ondernemingen verplicht over te gaan tot instelling van een ondernemingsraad (OR). De leden van de OR worden gekozen uit het werknemersbestand van de onderneming. De wet regelt tevens de bevoegdheden van de ondernemingsraad. (Schöndorff c.s.)

Wet op de publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (Wet PBO) : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - Op grond van deze wet kunnen belanghebbenden productschappen of bedrijfsschappen oprichten. Een verzoek hiertoe moet tot de SER worden gericht, welke instantie o.a. het toezichthoudend orgaan is.

Wet op de Reïntegratie Arbeidsgehandicapten (Wet REA) : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - overkoepelende regeling, ingevoerd op 1 juli 1998 van verschillende subsidiemogelijkheden en reïintegratie-instrumenten, zowel voor werkgevers als werknemers.

Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) / (oneigen.) Wet Ruimtelijke Ordening : algemeen overheid - wet van 5 juli 1962 waarin voorschriften omtrent de ruimtelijke ordening zijn vastgesteld. Daarin o.a. het planologisch beleid op verschillende niveaus, de structuurplannen, bestemmingsplannen en de vrijstelling daarvan.

Wet op de vennootschapsbelasting 1969 (Wet Vpb) : producentengedrag - wet van 8 oktober 1969, ter vervanging van het Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942. Daarin o.a. het voorwerp van de belasting bij binnenlandse en buitenlandse belastingplichtigen, de verrekening van verliezen en het belastingtarief.

Wet op het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten (Wet AVV) : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - wet van 25 mei 1937 tot het algemeen verbindend en het onverbindend verklaren van bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomsten. Daarin o.a. de regel dat bedingen die strijdig zijn met verbindend verklaarde CAO-bepalingen nietig zijn.

Wet openbaarheid van bestuur (WOB) : algemeen overheid - wet van 31 oktober 1991 betreffende de openbaarheid van bestuur. Daarin o.a. informatie op verzoek of uit eigen beweging van het bestuursorgaan en de beperkingen op het verstrekken van informatie.

Wet Poortwachter : algemeen overheid - Wet van 29 november 2001 tot verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van werknemers alsmede met betrekking tot de loondoorbetalingsverplichting van de werkgever. Met deze wet wordt geprobeerd om sneller in te grijpen in het eerste ziektejaar, waardoor de kans op herstel groter wordt.

Wet premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba) : algemeen overheid - De ~ beoogt werkgevers financieel te prikkelen om te voorkomen dat hun werknemers verdwijnen in de WAO. Dit wordt bereikt door de WAO-premie gedeeltelijk afhankelijk te maken van de uitstroom naar de WAO in het verleden. Verder mogen werkgevers er voor kiezen de eerste vijf jaar de arbeidsongeschiktheidsuitkering van gewezen werknemers voor eigen rekening te nemen, in combinatie met een lagere collectieve WAO-premie (æopting outÆ). (Schöndorff c.s.)

Wet toezicht effectenverkeer 1995 (Wte 1995) : financiële zaken markten en prijzen - wet van 16 november 1995 waarin, naar aanleiding van twee Europese richtlijnen uit 1993, het toezicht op het effectenverkeer opnieuw is vastgesteld.

Wet Toezicht Kredietwezen : groei en conjunctuur - Wet waarin het bedrijfseconomische toezicht van De Nederlandsche Bank op de banken is geregeld. In de Tweede Coördinatierichtlijn voor het bankwezen (richtlijn van de Europese Unie uit 1989) is vastgelegd dat in Europa het beginsel van 'home state control' geldt, dat wil zeggen dat banken onder het toezicht staan van de verantwoordelijke autoriteiten van de lidstaat waar de vergunning voor de bank is verleend. (Schöndorff c.s.).

Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 (WTV) : financiële zaken consumenten en producenten - wet van 9 maart 1994, m.b.t. de uitoefening van het verzekeringsbedrijf, het daaraan verbonden vergunningenstelsel, de (publieke) informatieverplichting door verzekeraars, overdracht van rechten en verplichtingen uit overeenkomsten van schadeverzekering en omzetting van de rechtsvorm van een schadeverzekeraar. Verder is er een noodregeling in opgenomen en een regeling in geval van faillissement van de verzekeraar.

Wet uitbreiding loondoorbetalingsplicht bij ziekte (WULBZ) : algemeen overheid - Wet van 8 februari 1996, waardoor het Burgerlijk Wetboek, de Ziektewet en enkele andere wetten zijn aangepast in verband met loondoorbetaling door de werkgever bij ziekte van de werknemer; Deze wet bepaalt dat werkgevers hun zieke werknemers gedurende ten hoogste een jaar 70 procent van hun loon moeten doorbetalen. In de praktijk zijn werkgevers doorgaans verplicht bij ziekte het volledige loon door te betalen, omdat aanvulling tot 100 procent is vastgelegd in de van kracht zijnde cao die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid algemeen verbindend heeft verklaard.

Wet van Engel Eng.: Engel's law : consumenten en producenten markten en prijzen - Bij gezinnen met een laag budget is het aandeel van ævoedingÆ in het budget relatief groot. (Schöndorff c.s.)

Wet van Say Eng.: Say's law : algemeen, groei en conjunctuur - De æklassiekeÆ gedachtegang dat alle bij de productie verdiende koopkracht zou worden gebruikt om al het geproduceerde te kopen. (Schöndorff c.s.) Volgens deze klassieke wet schept elk aanbod zijn eigen vraag. Bij vergroting van het aanbod wordt er meer geproduceerd, waardoor er meer inkomen wordt gevormd. Hierdoor zal de vraag dus kunnen toenemen. Keynes had tegen deze gedachtegang bezwaar, omdat het extra inkomen zou kunnen worden opgepot. Zie ook: onderdeel klassieke economie onderdeel Say, Jean Baptiste

Wet van toe- en afnemende meeropbrengsten Eng.: Law of increasing and diminishing returns : markten en prijzen - bij toevoeging van steeds meer eenheden van een variabele productiefactor aan constant gehouden productiefactoren, zal de fysieke meeropbrengst eerst toenemen, later voorbij een bepaald punt afnemen en tenslotte negatief worden. Volgens deze wet loopt de grafiek van de meeropbrengsten door het maximum van de gemiddelde fysieke opbrengsten. Zie ook: onderdeel afnemende meeropbrengsten onderdeel toenemende meeropbrengsten

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WEPs) : collectieve sector / economische orde en politiek - wet van 28 april 1994 waarin de regels m.b.t. de verevening van pensioenrechten bij echtscheiding zijn vastgesteld. Daarin o.a. de verplichting tot informatieverstrekking.

Wet Voorkeursrecht Gemeenten : algemeen overheid - Regelt de bevoegdheid van gemeenten om gebieden aan te wijzen waar zij een 'eerste recht van koop' hebben in het kader van stads- en dorpsvernieuwing. (bron: huizenveiling.nl).

Wet voorzieningen gehandicapten (WVG) : algemeen overheid - Op grond van deze wet hebben gemeenten de plicht te zorgen voor woonvoorzieningen, vervoer en rolstoelen zodat gehandicapten beter deel kunnen nemen aan allerhande maatschappelijke activiteiten.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) : financiële zaken - regelt de waardebepaling en waardevaststelling van alle onroerende zaken in Nederland

Wet Werk en Bijstand (WWB) : overheid, consumenten en producenten, groei en conjunctuur - Wet van 9 oktober 2003, houdende vaststelling van een wet inzake ondersteuning bij arbeidsinschakeling en verlening van bijstand door gemeenten. De ~ is bedoeld ter vereenvoudiging en verduidelijking van bestaande regelgeving. Verder wordt hierdoor de verantwoordelijkheid versterkt van de gemeenten voor de ondersteuning bij arbeidsinschakeling en de verlening van bijstand. In de ~ zijn de Algemene bijstandswet, de Wet financiering Abw, IOAW en IOAZ, de Wet inschakeling werkzoekenden en het Besluit in- en doorstroombanen geïntegreerd.

Wetboek van Koophandel (WvK) : groei en conjunctuur, markten en prijzen - wet van 1 oktober 1838 houdende regels met betrekking tot de vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, beurzen van koophandel, wisselbrieven, orderbriefjes, chèques, verzekeringen en zeeschepen.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) : algemeen overheid - Instantie die in het bijzonder tot taak heeft de regering op wetenschappelijk verantwoorde wijze te adviseren over grote, langlopende beleidsproblemen, zoals de gewenste inrichting van onder¡wijs en gezondheidszorg en te verwachten gevolgen van de vergrijzing van de bevolking en de mondialisering van de economie. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring vergrijzing nadere verklaring mondialisering

wetsfictiegemeenten : financiële zaken, overheid - Voor de Wet Waardering Onroerende Zaken wordt in principe de waarde van onroerende zaken per 1-1-1995 aangehouden. Maar gemeenten die enige jaren daarvoor (1992, 1993 of 1994) de huizen opnieuw hebben getaxeerd, mogen die waarde aanhouden. De wet gaat uit van de fictie (veronderstelling) dat de toen getaxeerde waarde gelijk is aan de waarde per 1-1-1995. De waarde van 1992, 1993 of 1994 wordt overigens voor de inkomens- en vermogensbelasting nog verhoogd met een per gemeente verschillend percentage. (bron: huizenveiling.nl)

wettelijk minimumloon : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - Bij wet of CAO vastgestelde minimale lonen. Het betalen van loon onder het ~ is verboden.

wettelijke rente : financiële zaken consumenten en producenten - schadevergoeding die verschuldigd is wegens vertraging in de voldoening van een geldsom en bestaat uit het wettelijk vastgesteld percentage van die geldsom over de tijd dat de schuldenaar met de voldoening van die som in verzuim is geweest. De ~ is samengesteld (rente-op-rente). (bron: wettelijkerente.dds.nl)

wettelijke rente op handelstransacties / wettelijke handelsrente : financiële zaken consumenten en producenten - percentage dat een schuldeiser krachtens de wet kan vorderen van een debiteur die niet op tijd een geldsom voldoet. De wettelijke rente dient ter vergoeding van de vertragingsschade die de schuldeiser oploopt;
schadevergoeding, verschuldigd wegens vertraging in de voldoening van een geldsom, bestaat in het geval van een handelsovereenkomst in een wettelijk vastgesteld percentage van die som met ingang van de dag volgend op de dag die is overeengekomen als de uiterste dag van betaling tot en met de dag waarop de schuldenaar de geldsom heeft voldaan. De rente is samengesteld (rente-op-rente) tenzij anders overeengekomen. (bron: wettelijkerente.dds.nl)

wettig betaalmiddel : geld, geldschepping - betekent dat de schuldeiser bankbiljetten moet aanvaarden als betaling. Ook al vinden de meeste betalingen giraal plaats, het girale geld is geen wettig betaalmiddel.