Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Economisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

superheffing : internationaal - Boete die melkveehouders moeten betalen wanneer zij meer melk produceren dan toegestaan is volgens hun melkquotum. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel melkquotum onderdeel Europese landbouwpolitiek

supranationaal : internationale economische betrekkingen / integratie - betekent dat de besluiten door een gemeenschappelijk beleidsorgaan genomen, bindend zijn voor de lidstaten. In feite staat het orgaan boven de nationale regeringen.

supranationaal orgaan : overheid, internationaal - bovennationaal orgaan;
gezagsorgaan dat een deel van de wetgevende bevoegdheden van een lidstaat heeft overgenomen. Bijv. de Europese Commissie die rechtstreeks werkende Verordeningen uitvaardigt.

supranationale organisatie : algemeen overheid - organisatie die een deel van de soevereiniteit van de daarbij aangesloten staten overnemen. Bijv. de Europese Gemeenschappen.

supranationaliteit : overheid, internationaal - bevoegdheid die boven de soevereiniteit van een land staat, met name in het kader van wetgeving. De Europese Commissie bezit ~.

surséance van betaling : financiële zaken, markten en prijzen - Uitstel van betaling. De schuldenaar wordt in staat gesteld tot een akkoord te komen met de crediteuren. Lukt dit niet dan volgt faillissement. (Schöndorff c.s.).

swap : groei en conjunctuur internationaal - Engels: het ruilen van het een (financieel)product tegen een ander. Verschijningsvormen: o.a. de renteswap, de valutaswap, de aandelenswap, een credit default swap of een goederenswap. Bij bijv. de renteswap wordt een vaste rente tegen een variabele rente uitgeruild. De reden van swaptransacties is vrijwel altijd dat één partij zich wil indekken tegen het risico van prijsschommelingen, zoals renterisico's of valutarisico's. Zie ook: nadere verklaring renteswap nadere verklaring renterisico

swaption : financiële zaken - Engels: samentrekking van de woorden optie en swap. Het is het recht op het uitvoeren van een renteswap.
Een renteswap is een contractuele afspraak tot het betalen van een vaste rente, bijvoorbeeld 5%, gedurende een bepaalde termijn, in ruil voor een variabele rente, zoals gebaseerd op een marktrente (bijv Euribor). Of vice versa. Er zijn twee varianten: een Payer Swaption en een Receiver Swaption.
1. De Payer Swaption geeft bij aankoop recht op betaling van een vast rentetarief en het ontvangen van een variabele rente.
2. De Receiver Swaption geeft bij aankoop recht op de ontvangst van een vast rentetarief en het betalen van een variabele rente.
Een ~ wordt gebruikt door ondernemingen (bijv pensioenfondsen) die zich willen indekken tegen een toekomstige mogelijke rentedaling. Echter, deze indekking gaat wel gepaard met kosten, nl de premie van de swaption. Zie ook: nadere verklaring optie nadere verklaring swap nadere verklaring renteswap

symmetrisch oligopolie : producentengedrag - is de marktvorm van het oligopolie, waarvan de belangrijkste bedrijven ongeveer een gelijk marktaandeel hebben. Er is dus dan geen prijsleider.

syndicaat : financiële zaken - Tijdelijke combinatie van banken bij de emissie van aandelen of obligaties (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel leadmanager

synthetische inkomstenbelasting : algemeen overheid - Inkomstenbelasting waarbij inkomsten uit afzonderlijke bronnen (arbeid, banktegoeden, aandelenbezit) bij elkaar worden opgeteld en het belastbaar inkomen dat daarvan het resultaat is tegen één en hetzelfde tarief wordt belast. (Schöndorff c.s.). Zie ook: tegenstelling analytische inkomstenbelasting

talon : financiële zaken - Deel van een aandeel. Geeft recht op een nieuw stel dividendbewijzen wanneer de bestaande opgebruikt zijn. (Schöndorff c.s.).

Tante-Agaathregeling : financiële zaken, overheid - fiscale faciliteiten die voor investeerders in startende ondernemingen gelden.

tanti`me : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - evenredig deel in de ondernemingswinst dat aan het personeel wordt toegekend.

tariefgroep : collectieve sector / economische orde en politiek - bepaald de belastingvrije som bij de inkomstenbelasting. De tariefgroep wordt bepaald door de persoonlijke omstandigheden, zoals leeftijd, burgerlijke staat, etc. .

tarifaire belemmeringen : internationale economische betrekkingen / integratie - zijn alle maatregelen, die op basis van een tarievenstructuur eigen producten beschermt tegen concurrentie van buitenlandse producten. Tot de tarifaire maatregelen behoren invoerrechten, import- en exportsubsidies. Maar ook kan men er de invoercontingenten onder rekenen.

tax credit Eng.: tax credit : algemeen overheid - Financiële tegemoetkoming van de overheid in de vorm van een vermindering van verschuldigde heffing/belasting (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel belastingkorting onderdeel heffingkorting

Taxatierapport : - Het rapport dat wordt opgesteld na taxatie.

technische analyse : financiële zaken - De technische analist ('chartist') interesseert zich alleen voor het koersverloop op de beurs onder invloed van vraag en aanbod. In dat koersverloop zitten de stemmingen en verwachtingen - het marktsentiment - verwerkt van duizenden potentiële kopers en verkopers. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel beleggingsratioÆs tegenstelling fundamentele analyse

technische doelmatigheid : markten en prijzen - De vraag naar de technische doelmatigheid is een van de criteria voor het beoordelen van economische systemen. Hierbij gaat het om de mate waarin een niet efficiënt gebruik van productiefactoren wordt voorkomen. Dus of er geen mensen werkloos zijn en geen machines en materialen worden verspild. (Schöndorff c.s.)

technische levensduur : markten en prijzen, groei en conjunctuur - De periode dat een machine technisch gesproken in staat is te produceren. Vaak is deze langer dan de economische levensduur. (Schöndorff c.s.). Zie ook: tegenstelling economische levensduur

technische ontwikkeling : nationaal inkomen, werkgelegenheid - heeft tot gevolg dat de kapitaalgoederen verbeteren (productiever worden), en dat het leidt tot betere en/of nieuwe producten (innovaties). De technische ontwikkeling kan in beperkte gevallen leiden tot verbeteringen van de huidige kapitaalgoederen, maar zal meestal gericht zijn op nieuwe kapitaalgoederen. Technische ontwikkeling kan zowel arbeidsbesparend als kapitaalbesparend zijn. Voor de arbeidsmarkt kan technische ontwikkeling leiden tot structurele werkloosheid.

technische slijtage : financiële zaken - De door het gebruik optredende waardevermindering van goederen. Daarnaast bestaat er economische slijtage. (Schöndorff c.s.) Zie ook: onderdeel afschrijven tegenstelling economische slijtage

tegenpartij : financiële zaken markten en prijzen - andere partij bij een financiële transactie. Bijv. elke transactie met een NCB. (bron: DNB)

tekeningsbevoegd / tekenbevoegd : groei en conjunctuur, markten en prijzen - bevoegd om namens de onderneming een handtekening te zetten of meer in het algemeen rechtshandelingen te verrichten. Bijv. het contract dient ondertekend te zijn door een persoon die volgens het KvK uittreksel ~ is.

tekenmunten : algemeen overheid - ~ zijn munten waarvan de waarde niet wordt bepaald door de metaalwaarde, maar door het teken dat de overheid er op heeft aangebracht. De nominale waarde is dus groter dan de intrinsieke waarde. Daarnaast kent men nog het begrip pasmunt. Tekenmunten waren vroeger onvolwaardige munten met onbeperkte wettelijke betaalkracht en pasmunten waren onvolwaardige munten die wettig betaalmiddel waren tot een beperkt bedrag. Tegenwoordig zijn alle Nederlandse munten pasmunten, zodat de twee termen door elkaar kunnen worden gebruikt. Zie ook: onderdeel pasmunten onderdeel goudkernstandaard

telefonische verkoop : consumentengedrag - via de telefoon een zaak of dienst op afstand, dus zonder direct contact tussen koper en verkoper, proberen te verkopen.

tendersysteem : financiële zaken, groei en conjunctuur - Methode die wordt gehanteerd bij het plaatsen van staatsleningen. Hierbij maakt het Agentschap van het ministerie van Financiën bekend tegen welke rente de overheid wil lenen, maar de koers van uitgifte van de lening en de omvang van de obligatielening worden pas na afloop van de inschrijving vastgelegd. Beleggers geven via hun bank of commissionair door voor welk bedrag zij tegen ten hoogste welke koers (de limietkoers) willen deelnemen aan de lening. Naarmate zij de lening aantrekkelijker vinden, zullen zij tegen hogere limietkoersen inschrijven. Na sluiting van de inschrijving maakt het Agentschap een overzicht, waaruit blijkt voor welk bedrag bij verschillende koersen is ingeschreven. Bij de keuze van de uitgiftekoers geldt dat bij een lagere koers een grotere lening kan worden binnengehaald, maar dat de Staat hogere rente-uitgaven heeft. (Schöndorff c.s.).

termijnbetaling : financiële zaken consumenten en producenten - betaling van één termijn van een afgesproken afbetalingsregeling.

termijncontract Eng.: future : financiële zaken - koopovereenkomst met verplichte levering in de toekomst tegen een vooraf vastgestelde prijs.

termijndeposito Eng.: certificates of deposit : groei en conjunctuur - Geld dat voor enige tijd is vastgezet bij een bank. Op deze rekening krijgt men een wat hogere rente, dan op de gewone spaarrekening. De kortlopende termijndeposito's worden tot de secundaire liquiditeiten gerekend. Op de kapitaalmarkt verhandelbare termijndepositoÆs zijn certificates of deposit. (Schöndorff c.s.).

termijnhandel : financiële zaken - Handel in termijncontracten in goederen (bijv. olie), effecten en vreemde valutaÆs. Een termijncontract betekent dat iemand nu goederen, effecten of valutaÆs koopt of verkoopt die op een bepaald tijdstip in de toekomst worden geleverd tegen een prijs die nu wordt vastgesteld. Bij futures is sprake van gestandaardiseerde termijncontracten (looptijden en hoeveelheden per contract) die kunnen worden verhandeld op de termijnmarkt, in Nederland bijv. op de Financiële Termijnmarkt Amsterdam (FTA). (Schöndorff c.s.).

termijnmarkt : financiële zaken - Is een markt waar transacties plaatsvinden tegen een op dat moment geldende (termijn)prijs, waarbij de goederen op een toekomstig moment worden geleverd. Zie ook: tegenstelling spotmarkt

tertiair inkomen : algemeen overheid - Het secundair inkomen, gesaldeerd met de gebonden overdrachten aan en van de collectieve sector. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel primair inkomen onderdeel secundair inkomen

tertiaire sector : groei en conjunctuur - Deze omvat de commerciële dienstverlening. Daarnaast worden onderscheiden de primaire sector, de secundaire sector en de quartaire sector. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel primaire sector onderdeel secundaire sector onderdeel quartaire sector

terugbetaling op aandelen : financiële zaken markten en prijzen - Terugbetaling van de waarde van de aandelen ten gevolge van vermindering van het bedrag van de aandelen of door intrekking van de aandelen. Voor vermindering van de (nominale) waarde van de aandelen is een statutenwijziging noodzakelijk. Bijv. bij statutenwijziging werd de nominale waarde van de aandelen verminderd van € 100,- in € 10,- . De houder van 10 aandelen kreeg € 900,- op zijn aandelen terugbetaald.

The Economist : algemeen - Engels weekblad op financieel-economisch gebied met een wereldwijde verspreiding en groot gezag. (Schöndorff c.s.).

thesaurier-generaal : algemeen overheid - Hoogste ambtenaar die leiding geeft aan de Generale Thesaurie, het onderdeel van het ministerie van Financiën dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met het algemeen financieel-econo¡misch beleid. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring ministerie van Financiën

tijdbevrachting Eng.: time-charter : consumenten en producenten - overeenkomst van goederenvervoer, waarbij de vervoerder zich verbindt tot vervoer aan boord van een schip, dat hij daartoe, anders dan bij wijze van rompbevrachting, geheel of gedeeltelijk op tijdbasis ter beschikking stelt van de afzender.

Tijdelijke oudedagslijfrente : - Lijfrenteverzekering waarvoor premieaftrek mogelijk is. Voorwaarde is dat verzekering recht geeft op een periodieke uitkering (lijfrente) die niet eerder ingaat dan in het jaar waarin de verzekeringnemer 65 jaar wordt of waarin hij met pensioen gaat. De uitkering moet minimaal gedurende 5 jaar worden uitbetaald en mag in principe niet meer bedragen dan fl. 36.442,- per jaar (tarief 1999), of fl. 37. 062,- per jaar (tarief 2000). Zie ook: onderdeel lijfrenteverzekering

tijgers Eng.: Newly Industrialising countries (NICS) : - jonge snelgroeiende industielanden.

timesharing : consumenten en producenten - Engels: delen van tijd. Met name bij vakantiewoningen en resorts. Het kopen van (vakantie-)accomodaties, onroerend goed, maar ook bijv een zeiljacht, waarbij men dan vervolgens slechts gedurende een bepaalde tijd in het jaar eigenaar wordt. Komt in Nederland en België nog niet zoveel voor.
Het initiatief voor de ~formule ligt normaliter bij de onroerend goed eigenaar, die de huisjes te koop aanbiedt per week. De klant koopt het gebruiksrecht op het onroerend goed voor één of meer weken per jaar.

Tinbergen, Jan : algemeen - (1903-1994). Nederlands wiskundig econoom en econometrist, die in 1969 samen met Ragnar Frisch de eerste Nobelprijs voor economie ontving. In de jaren dertig ontwikkelde hij modellen die bruikbaar waren om de werkloosheid te lijf te gaan. Publiceerde in 1935 samen met Hein Vos het Plan van de Arbeid waarmee de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP) de depressie en de massale werkloosheid wilde bestrijden door vergroting van de overheidsbestedingen en door openbare werken. Na de oorlog legde hij de basis voor het gebruik van macro-economische modellen bij de voorbereiding van de economische politiek. Hij was van 1945 -1955 de eerste directeur van het Centraal Planbureau. Zijn latere werk betreft ontwikkelingsvraagstukken, inkomensongelijkheid, de (internationale) economische orde en vredesvraagstukken. (Schöndorff c.s.)

toegevoegde waarde : markten en prijzen - De marktwaarde van de omzet minus de waarde van de gekochte en verbruikte grond- en hulpstoffen levert de bruto toegevoegde waarde op. Nadat deze is verminderd met de afschrijving op vaste activa resteert de netto toegevoegde waarde. (Schöndorff c.s.).

toenemende meeropbrengsten Eng.: increasing returns to scale : consumenten en producenten - Van toenemende meeropbrengsten is sprake als de productie meer dan evenredig toeneemt met de toename van alle productiefactoren. bijv. als alle productiefactoren met een factor d toenemen, dan neemt de productie meer dan een factor d toe. De som van de productie elasticiteiten van arbeid en kapitaal is groter dan één.

toeristenbelasting : financiële zaken, overheid - gemeentelijke belasting die geheven kan worden ter zake van het houden van verblijf binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene in de gemeente zijn ingeschreven.

toestand te hebben opgehouden te betalen : markten en prijzen, groei en conjunctuur - juridische bewijs dat een schuldenaar in de toestand verkeert dat hij is gestopt met het betalen van zijn uitstaande schulden. ~ is tevens de basis voor een faillietverklaring.

toetredingsdrempel : markten en prijzen - Feitelijke situaties of juridische regelingen die de toegang tot een markt belemmeren. Een voorbeeld van een feitelijke belemmering is dat een zeer groot startvermogen noodzakelijk is om de markt te kunnen betreden, zoals bij een olieraffinaderij. Een voorbeeld van een juridische belemmering is dat iemand zich in Nederland niet vrij kan vestigen als notaris, ook wanneer hij de vereiste studie met succes heeft voltooid. De beroepsgroep beschermt zich op deze manier tegen concurrentie. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel potentiële concurrenten

Tokio-ronde : internationale integratie en handel - is de handelsconferentie in het kader van de GATT, die als resultaat een vermindering van de non-tarifaire belemmeringen heeft gehad. Deze besprekingen zijn in 1973 gestart naar aanleiding van de succesvolle Kennedy-ronde.

toonbanksysteem : financiële zaken - Wordt soms bij uitgifte van staatsleningen gehanteerd. De koers van uitgifte wordt dagelijks vastgesteld en beleggers kunnen opgeven voor hoeveel ze willen inschrijven. Het Agentschap kan de uitgiftekoers verhogen als er veel belangstel¡ling voor de desbetreffende lening bestaat. (Schöndorff c.s.)

tophypotheek : - Indien er geen sprake is van Nationale Hypotheek Garantie, er is een voldoende hoog (toekomstig) inkomen, en het huis vertegenwoordigt voldoende waarde, bestaat vaak de mogelijkheid een extra hoge hypotheek af te sluiten. Men kan dan een hypotheek krijgen tot bijv. 100% of 125% van de executiewaarde. De bank vraagt voor een tophypotheek een hogere rente. Deze hogere rente wordt meestal geheven over de hele lening i. p. v. uitsluitend over de top. De totale `topopslag` kan oplopen tot 0,5%. Soms bestaat de verplichting om de top versneld af te lossen.

topopslag : consumenten en producenten - Indien er geen sprake is van Nationale Hypotheek Garantie, er is een voldoende hoog (toekomstig) inkomen, en het huis vertegenwoordigt voldoende waarde, bestaat vaak de mogelijkheid een extra hoge hypotheek af te sluiten. Men kan dan een hypotheek krijgen tot bijv. 100% of 125% van de executiewaarde. De bank vraagt voor een tophypotheek een hogere rente. Deze hogere rente wordt meestal geheven over de hele lening i. p. v. uitsluitend over de top. De totale `topopslag` kan oplopen tot 0,5%. Soms bestaat de verplichting om de top versneld af te lossen.

toprente : - Indien er geen sprake is van Nationale Hypotheek Garantie, er is een voldoende hoog (toekomstig) inkomen, en het huis vertegenwoordigt voldoende waarde, bestaat vaak de mogelijkheid een extra hoge hypotheek af te sluiten. Men kan dan een hypotheek krijgen tot bijv. 100% of 125% van de executiewaarde. De bank vraagt voor een tophypotheek een hogere rente. Deze hogere rente wordt meestal geheven over de hele lening i. p. v. uitsluitend over de top. De totale `topopslag` kan oplopen tot 0,5%. Soms bestaat de verplichting om de top versneld af te lossen

total loss : financiële zaken - Engels: totaal verloren. Een voertuig is technisch ~ als het niet meer te herstellen is. Van economisch ~ is sprake als het financieel niet meer verantwoord is de schade te herstellen. Dit hangt af van de restwaarde van de beschadigde auto, de te herstellen schade en de dagwaarde van een vergelijkbare auto.
Bijv> Dagwaarde vergelijkbare auto = € 8000
Restwaarde beschadigde auto = € 2000
verschil = € 6.000. Als de reparatiekosten meer dan € 6.000 bedragen, loont het niet meer om te repareren. De wagen is dan economisch total loss. Begrip wordt bij verzekeringen veel gebruikt.

totale constante kosten : producentengedrag - zijn alle kosten die onafhankelijk zijn van de productieomvang. Dit zijn bijv. huren (pacht), rente (interest) op leningen, en de afschrijvingen op vaste kapitaalgoederen. Ook de loonkosten zijn voor een deel onafhankelijk van de bedrijfsdrukte, dus deels constant.

totale kosten : producentengedrag - zijn alle kosten die de producent in een bepaalde periode maakt. De totale kosten te verdelen in de totale variabele kosten (TVK)áen de totale constante kosten (TCK). In formulevorm: TK=TVK + TCK. De totale kosten worden ook wel integrale kosten genoemd.

totale liquiditeitenmassa : geld, geldschepping - Som van de primaire en de secundaire liquiditeitenmassa. De totale liquiditeitenmassa wordt ook wel vaak de binnenlandse liquiditeitenmassa genoemd, en wordt door DNB als M3 aangeduid..

totale variabele kosten : producentengedrag - zijn alle kosten die afhangen van de productieomvang. Dit zijn bijv. de grondstofkosten, kosten van halffabrikaten, energie en diensten van derden (soms gedeeltelijk).

traditionele levenhypotheek : consumenten en producenten - De levensverzekering die aan de hypotheek is verbonden, levert meestal veel onduidelijkheid op: over de samenstelling van de premie, over het rendement dat wordt vergoed en over de (meestal hoge) kosten die worden ingehouden op het rendement, het spaarkapitaal en op de eventuele afkoopwaarde bij tussentijdse beëindiging. De 'vereniging eigen huis' beschouwt dit als een achterhaalde hypotheekvorm. Zie ook: onderdeel winstdeling

tranches : financiële zaken, overheid - Voor de fiscale aftrek van een lijfrentepremie of -koopsom gelden verschillende tranches. De eerste tranche (de basisaftrek) geldt voor iedere belastingplichtige en bedraagt € 6.075.,- per jaar per persoon. Voor gehuwden: € 12.150,- (tarieven 1999), of € 6.179,- per jaar per persoon. Voor gehuwden: € 12.358,- (tarieven 2000). De tweede en derde tranche komen alleen in aanmerking indien er sprake is van een tekort in de pensioenopbouw. Hiervoor geldt een groot aantal criteria. De vierde en vijfde tranche gelden voor ondernemers. (bron: huizenveiling.nl)

transactiebasis : internationaal - De betalingsbalans of de Nationale rekeningen van een land kunnen worden opgesteld op kasbasis of op transactiebasis. In het eerste geval worden transacties geboekt in de periode waarin betaling plaatsvindt, in het tweede geval de periode waarin rechten en verplichtingen zijn ontstaan. (Schöndorff c.s.). Zie ook: tegenstelling kasbasis

transactiekosten : algemeen, consumenten en producenten - 1. Kosten die tevoren gemaakt moeten worden om een contract tot stand te brengen (vergelijken van prijzen en andere relevante eigenschappen van goederen die in een bepaalde behoefte kunnen voorzien) en de kosten die daarna gemaakt worden om naleving van de overeenkomst af te dwingen. (Schöndorff c.s.). Een veronderstelling in het zogenaamde Coase-theorema is, dat als de partijen elkaar moeiteloos en zonder kosten kunnen vinden de transactiekosten nul zijn. In werkelijkheid zullen de transactiekosten meestal niet nul zijn. 2. Kosten die moeten worden betaald voor aan- of verkoop van effecten, zoals aandelen. Zie ook: onderdeel Coase-theorema

transactiemotief : geld, geldschepping - doordat ontvangsten en uitgaven niet samenvallen in de tijd, hebben bedrijven en gezinnen kasgeld nodig. Dit motief ligt ten grondslag aan de actieve kas, waarmee effectieve vraag wordt uitgeoefend. In de liquiditeitsvoorkeurstheorie van Keynes is de actieve kas rente ongevoelig, maar is afhankelijk van het nationaal inkomen.

transfer : internationale integratie en handel - is een overheveling van koopkracht van het ene land naar het andere land.

transformatie : groei en conjunctuur - Het bij de bank omwisselen van geld in niet-geld of omgekeerd (bijv. een girale storting op een spaartegoed). (Schöndorff c.s.). Het gevolg is geldvernietiging of geldschepping. Zie ook: onderdeel substitutie

transparante markt : markten en prijzen - Een markt waarbij alle kopers en verkopers volledig op de hoogte zijn van alle omstandigheden die de koop en verkoop beïnvloeden. (Schöndorff c.s.).

trekkingsrechten bij het IMF Eng.: SDR's : internationaal - ~ zijn rechten van een lidstaat om bij het IMF te lenen. Dit lenen (trekken genoemd) is kopen en lenen tegelijk. Bij het lenen moet een lidstaat de tegenwaarde in eigen valuta bij het IMF storten. Afgesproken is bij oprichting van het IMF, dat lidstaten niet meer dan 200% van het quotum aan valuta bij het IMF (als tegenwaarde) mag hebben staan. Omdat men bij toetreding reeds 75% heeft moeten storten, is er dus nog een kredietruimte van 125% van het quotum. Zo ontstaat de 1 x 25% goudtrekking en 4 x 25% krediettrekkingen, die ook de algemene trekkingsrechten worden genoemd. In najaar 1967 zijn op de jaarvergadering van het IMF te Rio de Janeiro de SDR's in het leven geroepen, om te kunnen voorzien in de groeiende behoefte aan internationale liquiditeiten.

trend(matige groei) : groei en conjunctuur - De over een reeks van jaren gemeten gemiddelde groei van de productie (Schöndorff c.s.). De trend verkrijgt men door het (voortschrijdend) gemiddelde van de conjunctuurgolven te nemen. De conjunctuurgolven schommelen om de trend. De trend wordt ook wel de structuur genoemd.

trendmatig begrotingsbeleid : algemeen overheid - Bij een trendmatig begrotingsbeleid wordt, op basis van doelstellingen of randvoorwaarden voor het overheidstekort en de lastenontwikkeling, aan het begin van de kabinetsperiode een uitgavenkader vastgesteld. Daar wordt tijdens de kabinetsperiode op gekoerst. Mutaties die tijdens de kabinetsperiode optreden bij de ontvangsten komen tot uitdrukking in het begrotingssaldo en de collectieve lastendruk. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring collectieve lastendruk nadere verklaring begrotingssaldo

Troonrede : algemeen overheid - Toespraak die de koning(in) voorleest ten overstaan van de volksvertegenwoordiging op de Derde dinsdag, wanneer de regering de rijksbegroting voor het daaropvol¡gende kalen¡der jaar aan het parlement aanbiedt. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring Derde dinsdag nadere verklaring rijksbegroting