Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Economisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

ontbinding van rechtspersonen / ontbinden van rechtspersonen / ontbonden rechtspersoon : markten en prijzen, groei en conjunctuur - In geval van een faillissement van een vennootschap is de ontbinding een feit wanneer de staat van insolventie formeel is bereikt, doorgaans na de verificatievergadering.

Onteigeningswet (OW) : algemeen overheid - wet van 28 augustus 1851 dat de onteigening van privé-bezit ten behoeve van het algemeen nut regelt. Daarin o.a. regelingen om tot onteigening te geraken, gerechtelijke procedures daartegen en de mogelijkheid om schadevergoeding te krijgen.

ontkoppeling : algemeen overheid - Het buiten werking stellen van de koppeling van sociale uitkeringen. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring koppeling

ontpotting : geld, geldschepping - is geld overhevelen van de inactieve kas naar de actieve kas. Of eenvoudiger gezegd: geld dat men in reserve heeft gehouden weer gaat besteden. Het gevolg is dat de omloopsnelheid van het geld toeneemt.

ontslagverboden : groei en conjunctuur, algemeen - gevallen waarin de werkgever de arbeidsovereenkomst niet mag opzeggen. Bijv. bij ziekte van de werknemer (de eerste twee jaar); zwangerschap van de werkneemster of huwelijk van de werknemer. De ~ kunnen worden omzeild door tussenkomst van de kantonrechter. Hij zal echter minder snel een ontbindingsverzoek inwilligen als de werknemer ziek is.

ontslagvergunning : groei en conjunctuur, algemeen - de schriftelijke toestemming die de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening verleend om de arbeidsverhouding met een werknemer te kunnen opzeggen. Zonder ~ is het ontslag nietig.

ontsparen : groei en conjunctuur - Van ontsparen is sprake wanneer de nationale bestedingen in een land groter zijn dan het nationaal product. Het land leeft dan op te grote voet, wat uitsluitend mogelijk is door het aangaan van buitenlandse schulden. (Schöndorff c.s.)

ontstaan belastingschuld : financiële zaken, overheid - tijdstip waarop ingevolge de belastingwet de belastingplichtige of inhoudingsplichtige belasting verschuldigd wordt aan de ontvanger. Dit tijdstip wordt onderscheiden van het tijdstip waarom die persoon aangifteplichtig wordt.

ontvoeging uit de fiscale eenheid / ontvoegen uit de fiscale eenheid / ontvoegd uit de fiscale eenheid : financiële zaken, overheid - verbreking van de fiscale eenheid tussen een dochter- en moedermaatschappij. Bij ~ kan het fiscale nog onverrekende verlies van een dochtermaatschappij naar keuze aan deze dochter worden meegegeven.

ontwikkelingslanden Eng.: developing countries : internationaal - Landen die voldoen aan ten minste drie van de volgende criteria: laag inkomen per hoofd, lage levensverwachting, gebrekkige medische zorg en geringe scholingsgraad. De term ontwikkelingslanden zou de suggestie kunnen oproepen dat het bij deze landen gaat om een tamelijk homogene groep. Het tegendeel is waar. Binnen de groep ontwikkelingslanden bestaan zeer grote verschillen, bijv. in de beschikbaarheid van natuurlijk hulpbronnen. (Schöndorff c.s.).

onvolkomen concurrentie : markten en prijzen - Alle marktvormen behalve volkomen concurrentie. De marktvorm gaat van volkomen over naar onvolkomen door beperking van het aantal aanbieders, of productdifferentiatie waardoor de goederen heterogeen worden, en beperking van de toetreding. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring marktvormen nadere verklaring volkomen concurrentie

onvoorwaardelijk trekkingsrecht : internationaal - Krediet bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dat een land kan opnemen zonder dat het IMF aan deze kredietverlening eisen ten aanzien van het te voeren beleid kan verbinden. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring Internationaal Monetair Fonds (IMF)

onzekerheid : algemeen financiële zaken - Een beslissing kent een reeks van mogelijke uitkomsten, terwijl niet objectief is vast te stellen hoe waarschijnlijk het is dat elk van die mogelijke uitkomsten in feite optreedt. (Schöndorff c.s.) Zie ook: onderdeel risico

onzichtbaar verkeer : internationaal - Deel van de lopende rekening van de betalingsbalans : de dienstenrekening, de inkomensrekening en de inkomensoverdrachtenrekening. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel lopende rekening

Oorspronkelijke hoofdsom : - Het bedrag dat bij het aangaan van een hypotheek is geleend. (bron: huizenveiling. nl) In de loop der jaren kan de schuld dalen door aflossingen, vandaar de term `oorspronkelijke` hoofdsom. (bron: huizenveiling. nl) Boetevrije aflossingen zijn vaak mogelijk tot een bepaald percentage van de oorspronkelijke hoofdsom

oorspronkelijke productiefactoren : grondbegrip - zijn natuur en arbeid. Kapitaal noemt men de afgeleide productiefactor, de productie hiervan noemt men ook wel omwegproductie.

Oort-operatie : algemeen overheid - Belangrijke belastingherziening in 1990, genoemd naar voorzitter Oort van de vereenvoudigingscommissie die in 1985-1986 een deel van het voorbereidende werk voor deze herziening van de loonbelasting en de inkomstenbelasting heeft verzet. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel overhevelingstoeslag

oorzaak van comparatieve kostenverschillen : internationale economische betrekkingen / integratie - kan heel verschillend zijn. De belangrijkste oorzaken zijn het verschil in kwaliteiten van de productiefactoren. bijv. de gebruikte technologieën, de scholingsgraad van de werknemers, de geologische en klimatologische omstandigheden etc.

oorzaken inkomensverschillen : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - kunnen bijv. zijn: verschil in talent, ervaring, opleiding, verantwoordelijkheid, zwaarte van het werk, schaarste m.b.t. de deskundigheid, traditie, etc.

Oost-Europabank : internationaal - Biedt kredietsteun aan de voormalige communistische landen. (Schöndorff c.s.)

opbouwstelsel : algemeen overheid - Verzekeringssysteem waarbij de uitkeringshoogte mede afhankeˇlijk is van de periode waarin de verzekerde verzekerd was en premie betaalde. (Schöndorff c.s.)

opbrengst : markten en prijzen - In de fysieke zin het resultaat van de productie gemeten in gewichtseenheden. In geldelijke zin het aantal verkochte eenheden vermenigvuldigd met de gemiddelde verkoopprijs (omzet). (Schöndorff c.s.)

opcenten : financiële zaken, overheid - percentuele verhoging van belastingen ten behoeve van de provincie of gemeente. Bijv. bevoegdheid van de provincies ingevolge de Provinciewet tot het heffen van ~ op de motorrijtuigenbelasting.

open economie : internationaal - Economie die economische betrekkingen met het buitenland heeft. De openheid van een economie wordt doorgaans gemeten door de invoer- en de uitvoerwaarde van het land uit te drukken als percentage van het bruto binnenlands product (de invoer- en uitvoerquote). In het algemeen geldt dat kleinere landen een meer open economie hebben dan grote landen. (Schöndorff c.s.). Zie ook: tegenstelling gesloten economie onderdeel invoerquote onderdeel uitvoerquote

Open eind clausule/constructie : - Clausule waardoor de looptijd van de hypotheek inclusief daaraan gekoppelde verzekeringen verlengd kunnen worden . (bron: huizenveiling. nl)

openbaar pand : pand en hypotheek - pandrecht waarbij de verpande vordering uit de macht van de schuldenaar wordt gebracht.

openbare financiën : algemeen overheid - De leer van de openbare financiën - een onderdeel van de economische wetenschap - houdt zich bezig met de uitgaven, de ontvangsten en de lening- en schuldpolitiek van de overheid. Daarnaast krijgt de sturende rol van de overheid veel aandacht. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring overheid nadere verklaring publieke financiën

openbare kapitaalmarkt : markten en prijzen - Inschrijving op leningen staat voor iedereen open, onder van te voren gepubliceerde voorwaarden. (Schöndorff c.s.)

openbare maatschap : groei en conjunctuur, markten en prijzen - samenwerkingsverband van personen waarin onder een gemeenschappelijke naam een bepaald beroep wordt uitgeoefend.

openbare nutsbedrijven : algemeen overheid - Bedrijven die zich bezig houden met de productie en de distributie van ćnutsvoorzieningenĆ, zoals openbaar vervoer, water, gas- en elektriciteit. Traditioneel waren veruit de meeste van deze producenten een overheidsbedrijf of in handen van de overheid. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw stoten het Rijk en de lagere overheden steeds meer van deze bedrijven af (privatisering). Voorbeelden zijn de postbestelling, telefoondiensten en sommige openbaarvervoerbedrijven. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring privatisering

openeinderegeling : algemeen overheid - Regeling op grond waarvan derden (buiten de overheid) onder voorwaarden recht hebben op een overdracht van inkomen door de overheid. Anders dan door het aanpassen van deze voorwaarden kan de overheid het beroep op een openeinderegeling niet beheersen (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring overdracht

open-marktpolitiek : markten en prijzen - Aan- en verkoop van waardepapieren door de centrale bank om de liquiditeit van de particuliere geldscheppende banken te beïnvloeden (Schöndorff c.s.). Met openmarktpolitiek kan DNB de effectiviteit van de discontopolitiek verhogen. Tegenwoordig vindt openmarktpolitiek vooral plaats door middel van valutaswaps.

open-outcry systeem : financiële zaken - Het op de Optiebeurs (nog) gehanteerde systeem waarbij het personeel op de beursvloer door tegen elkaar te roepen tot overeenstemming komt. 															   
</p><p id="3004">	<i>	<b>	operational lease	</b>	</i>			:	financiële zaken	-	Engels: Financieringsconstructie, die men met name vaak bij zakelijke auto lessor onderdeel lessee tegenstelling financial lease onderdeel economisch eigendom

operations research : algemeen - Het gebruik van wiskundige technieken bij besluitvormingsprocessen, die betrekking kunnen hebben op militaire planning, bedrijfsmanagement, economische analyse en economische politiek. (Schöndorff c.s.)

opheffing : pand en hypotheek - ongedaanmaking van een beperking en/of bezwaring van goederen

Opnamekosten : - Kosten die sommige banken berekenen bij een bouwfinanciering, steeds als er geld uit het bouwdepot wordt opgenomen

Opplussen : - Het geschikt maken van bestaande voorraad (woningen) voor groepen met specifieke woonbehoeften, zoals ouderen, alleenstaanden, enz. (bron: huizenveiling. nl)

opportunity cost : algemeen - Alternatieve kosten. Zie ook: nadere verklaring Alternatieve kosten

oppotting : geld, geldschepping - is geld overhevelen van de actieve kas naar de inactieve kas. Het geld wordt in reserve gehouden uit voorzorgs- of speculatiemotief. Veel leerboeken spreken over geld in een oude kous stoppen, omdat men wel ieder moment over het geld kan beschikken. Het wordt dus niet tegen rente op de bank vastgezet. Bij het oppotten derft men rente, d.w.z. men brengt een rente offer, omdat de liquiditeitsvoorkeur is toegenomen. Verwar oppotten en sparen niet. Als men oppot dan spaart men wel, maar sparen is niet altijd oppotten! Het opgepotte geld behoort gewoon tot de maatschappelijke geldhoeveelheid, met als gevolg dat de omloopsnelheid van het geld bij oppotting daalt.

oprichting / oprichten / opgericht : groei en conjunctuur, markten en prijzen - het in het leven roepen en formeel vestigen van een onderneming. Bijv. door oprichtingsakte en inschrijving bij de Kamer van Koophandel.

oprichtingsakte / akte van oprichting : producentengedrag - notariële akte op grond waarvan de besloten en naamloze vennootschap moet worden opgericht.

oproepkracht / (mv.) oproepkrachten : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - werknemer die kan gehoor geven aan de oproep van zijn werkgever om te komen werken. De ~ kan een dergelijke oproep negeren als hij geen zin heeft om te werken. Vaak komen de werkgever en de ~ echter overeen dat de werknemer wel gehoor moet geven aan een oproep.

oproepovereenkomst / (mv.) oproepovereenkomsten : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - overeenkomst waarbij de werkgever de werknemer oproept als er werk is. De werknemer kan een dergelijke oproep negeren als hij geen zin heeft om te werken. Vaak komen de werkgever en de werknemer echter overeen dat de werknemer wel gehoor moet geven aan een oproep.

opschorting / opschorten / opgeschort : financiële zaken markten en prijzen - tijdelijk staken van de beurshandel in een fonds, meestal in verband met een belangrijke mededeling van de betrokken vennootschap. (bron: beleggingsplein.nl)

opstalverzekering : - De verzekering voor schade aan of tenietgaan van een huis, schuur, garage, enz. (bron: huizenveiling. nl) door bijv. brand, blikseminslag, vandalisme. (bron: huizenveiling. nl) (bron: huizenveiling. (bron: huizenveiling. nl)nl)

optiebeurs Eng.: Options Exchange : financiële zaken - Plaats waar de handel in opties plaatsvindt. Op 1 januari 1997 is de Amsterdamse Effectenbeurs gefuseerd met de EOE-Optiebeurs; de combinatie heet nu Amsterdam Exchanges en is gevestigd op Beursplein 5 te Amsterdam. De optiebeurs van Amsterdam Exchanges houdt zich bezig met de organisatie van de handel in opties en termijncontracten, de financiële futures. Gemeten naar de omzet in aandelenopties is de optiebeurs van Amsterdam Exchanges de grootste van Europa en de derde in de wereld. De handel op de optiebeurs van Amsterdam Exchanges vindt centraal plaats op de handelsvloer, voorheen via het zogenaamde open-outcry systeem, maar nu volledig elektronisch. In de handel in opties spelen de marketmakers, handelaren die uitsluitend handelen voor eigen rekening en risico, een centrale rol. Zij zijn verplicht voor alle opties een koop- en verkoopprijs (de bied- en laatprijs) af te geven, waardoor de belegger altijd kan handelen. De orders van beleggers komen binnen bij banken of commissionairs, die voor verhandeling op de beursvloer gebruikmaken van floor brokers, handelaren die tot taak hebben om orders van beleggers tegen de best mogelijke prijs uit te voeren. Op de optiebeurs van Amsterdam Exchanges kan worden gehandeld in opties op een vijftigtal vooraanstaande Nederlandse aandelen. Verder zijn er opties op de AEX-index , de barometer voor het topsegment van de Nederlandse aandelenmarkt. Ook vindt handel plaats in opties op de eerste Europese aandelenindex, de FTSE Eurotop 100 index. Daarnaast zijn er opties op de meest in de belangstelling staande Nederlandse staatsleningen, dollar-euro-opties en eurodollaropties en opties op goud en zilver. Naast opties wordt op de optiebeurs ook gehandeld in futures (financiële termijncontracten). Het topproduct is de future op de AEX-index. Dit contract neemt het grootste deel van de omzet in financiële futures voor zijn rekening. Ook is er een future op de Amerikaanse dollar. (www.euronext.nl), (Schöndorff c.s.).

opties Eng.: option : financiële zaken - Een optie is een overeenkomst tussen twee partijen: de koper en de verkoper (schrijver). Overigens is er geen rechtstreekse overeenkomst: tussen koper en verkoper zit de organisatie die de afwikkeling (clearing) garandeert. Door alle genoteerde opties op hoofdkenmerken te standaardiseren is het mogelijk de optie zelf te verhandelen. Deze handel vindt plaats op de beursvloer van de Optiebeurs waar vraag en aanbod bij elkaar komen en waar - voorheen via het ćopen outcryĆ systeem - een openbare prijs tot stand komt. De koper van een call-optie krijgt het recht om de onderliggende waarde, bijv. aandelen, tegen een vooraf vastgestelde prijs te kopen. Als de koers van de aandelen stijgt, wordt dit recht meer waard en zal de calloptie in premie stijgen. Callopties kunnen daardoor worden gebruikt om in te spelen op verwachte koersstijgingen. Als de koers van de onderliggende waarde daalt, daalt ook de premie van de calloptie. De verkoper van een calloptie heeft een leveringsplicht. Wil de koper zijn recht uitoefenen, dan moet de verkoper leveren tegen de vooraf afgesproken prijs. De schrijver ontvangt de premie die de koper voor de optie heeft betaald. De schrijver hoopt op een daling van de koers. Dan hoeft hij geen verplichting na te komen en kan hij de ontvangen premie beschouwen als extra inkomen. De koper van een putoptie heeft het recht om de onderliggende waarde tegen een vooraf vastgestelde prijs te verkopen. Dit recht wordt meer waard wanneer de koers van de onderliggende aandelen daalt. Putopties worden gebruikt om in te spelen op een koersdaling. De verkoper van een putoptie heeft een afnameplicht. Wil een partij zijn verkooprecht uitoefenen dan moet de tegenpartij tegen de vooraf vastgestelde prijs de aandelen afnemen. De tegenpartij ontvangt voor die afnameplicht een premie. Hij hoopt op een stijging van de koers. Hij hoeft dan niet af te nemen, omdat de koper van de put zich niet bij hem zal melden. Die kan immers op de beurs een betere koers krijgen dan de uitoefenprijs van de optie. Het overgrote deel van de omzet op de Amsterdamse Optiebeurs komt tot stand in aandelenopties en indexopties. Bij de indexproducten zijn opties en futures op de AEX-index veruit het meest verhandeld. Naast opties en futures, worden op de Optiebeurs ook enkele warrants verhandeld op verschillende onderliggende waarden. Warrants lijken veel op opties, maar kunnen door beleggers alleen worden gekocht en niet geschreven. 	Het schema laat de verschillende situaties zien bij callopties en putopties. 	Het schema laat de verschillende situaties zien bij callopties en putopties. - Zie ook: onderdeel futures onderdeel warrant

optimale allocatie : markten en prijzen - Verdeling van de productiemiddelen over de productiemogelijkheden in overeenstemming met de wensen van de consumenten. Dit wordt ook een Pareto-optimale allocatie genoemd. Het marktmechanisme bij volkomen concurrentie heeft de fraaie eigenschap dat producenten hun productie via prijssignalen inrichten volgens de wensen van de consumenten. Vragen deze laatsten meer van een bepaald goed, dan gaat -- bij gegeven aanbod -- de prijs daarvan omhoog. Dat is voor de producenten een signaal hunaanbod uit te breiden. Anders gezegd: het marktmechanisme bij volkomen concurrentie brengt automatisch een situatie van optimale allocatie tot stand. Toch zijn er redenen te noemen om niet zonder meer de gehele inrichting van het economisch systeem aan het marktmechanisme kan overlaten, zie marktfalen. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel economische doelmatigheid

optimale milieukwaliteit : algemeen overheid - Bij de inzet van middelen om het milieu schoner te krijgen moet gelet worden op de alternatieve gebruiksmogelijkheden van die middelen. Er moet rekening mee worden gehouden dat de desbetreffende middelen ook nog voor andere nuttige bestemmingen kunnen worden gebruikt. (Schöndorff c.s.)

opting in : financiële zaken - Engels: regeling waarbij, in onderling overleg, de arbeidsverhouding tussen een opdrachtgever en een opdrachtnemer (een freelancer) wordt beschouwd als een fictieve dienstbetrekking. De opdrachtgever draagt dan wél loonbelasting, de premie volksverzekeringen en de bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) voor de opdrachtnemer af, waarmee de frelancer dus toch verzekerd is. De opdrachtnemer wordt wel pseudo-werknemer genoemd.

opting out : financiële zaken - Engels: lett: 'uitstapmogelijkheid'. 1. Een lidstaat van de EU die het op een bepaald punt niet eens is met het door de overige lidstaten ingenomen standpunt, kan besluiten niet mee te doen om zo een algemene blokkering te voorkomen. Zo wensten Denemarken en het Verenigd Koninkrijk niet deel te nemen aan de invoering van de euro.
2. regeling waarbij de werkgever de arbeidsongeschiktheids-, ziektekostenverzekering en andere werknemersrisico's onderbrengt bij particuliere verzekeraars.

opvoedingsargument : internationale economische betrekkingen / integratie - houdt in dat jonge industrie tegen machtige buitenlandse concurrentie beschermd dient te worden, totdat deze de concurrentie aankan.

order : groei en conjunctuur, markten en prijzen - opdracht, bestelling;
aanduiding op een waardepapier (bv. chèque) dat betaling ook kan geschieden aan een speciaal aangewezen derde.

orderbevestiging : groei en conjunctuur, markten en prijzen - bevestiging van een opdracht bijv. tot levering.

orderboek : financiële zaken - Alle limietorders die op het moment van plaatsing niet tegen de gegeven limietprijs kunnen worden uitgevoerd, worden in het orderboek opgeslagen. De orders daarin zijn gerangschikt naar prijs en tijdstip van binnenkomst. Zodra de prijslimiet in de markt wel haalbaar is, wordt de limietorder uit het boek gehaald. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring limietorders

orderbriefje : groei en conjunctuur, markten en prijzen - promesse aan order; stuk papier, met daarop in elk geval: een onvoorwaardelijke belofte een bepaalde som te betalen, een aanwijzing van de vervaldag, de plaats, waar de betaling moet geschieden, de naam van degene aan wie de betaling moet geschieden, plaats, datum en handtekening.

ordinale grootheid : grondbegrip - Een grootheid die alleen naar dringendheid te rangschikken is.

organen van de EU : internationale economische betrekkingen / integratie - zijn: de Raad van Ministers, de Europese Commissie, het Europese Parlement, het Hof van Justitie en het Sociaal en economisch committee.

Organisatie van Olieproducerende Landen (OPEC) Eng.: Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) : markten en prijzen, internationaal - In 1960 opgerichte Organization of Petroleum Exporting Countries, een kartel van voornamelijk Arabische olieproducerende landen, dat momenteel 40% van de wereldolieproductie verzorgt en 75% van de bewezen reserves bezit. De OPEC bestaat uit Saoedie Arabië, Iran, Irak, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Venezuela, Nigeria, Libië, Algerije en Indonesië. Deze landen proberen door prijsafspraken en productieafspraken invloed uit te oefenen op de wereldolieprijs. In 1973 en 1979 schokte de OPEC de wereld met drastische prijsverhogingen. (Schöndorff c.s.).

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) Eng.: Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) : internationaal - Vaak aangegeven met de afkorting OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). De organisatie (secretariaat is gevestigd in Parijs) ontstond in 1961 uit de OEES (Organisatie voor Europese Economische Samenwerking). De OEES heeft een grote rol gespeeld bij het in goede banen leiden van de Amerikaanse Marshallhulp aan Europa na de Tweede Wereldoorlog. Lid van de OESO zijn de lidstaten van de Europese Unie (met uitzondering van: Estland, Letland, Litouwen, Malta, Slovenië en Cyprus) plus elf andere landen, te weten: Korea, Mexico, Noorwegen , IJsland, Turkije, de Verenigde Staten, Canada, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Zwitserland. De activiteiten van de OESO zijn vooral gericht op het uitvoeren van sociaal-economische analyses en het publiceren van internationaal vergelijkende statistieken. (Schöndorff c.s.).

Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) : markten en prijzen, internationaal - In 1960 opgericht kartel van voornamelijk Arabische olieproducerende landen, dat momenteel 40% van de wereldolieproductie verzorgt en 75% van de bewezen reserves bezit. De OPEC bestaat uit Saoedie Arabië, Iran, Irak, Qatar, Verenigde Arabische Emiraten, Koeweit, Venezuela, Nigeria, Libië, Algerije en Indonesië. Deze landen proberen door prijsafspraken en productieafspraken invloed uit te oefenen op de wereldolieprijs. In 1973 en 1979 schokte de OPEC de wereld met drastische prijsverhogingen. (Schöndorff c.s.).

Oriëntatie-opdracht : - Men geeft een makelaar of bemiddelaar de opdracht om een huis of een stuk grond te zoeken. (bron: huizenveiling. nl) Deze opdracht kunt u in tijd en geografisch begrenzen.

Oudedagslijfrente : - Lijfrenteverzekering waarvoor premieaftrek mogelijk is. (bron: huizenveiling. nl) Voorwaarde is dat verzekering recht geeft op een levenslange periodieke uitkering (lijfrente), dat deze toekomt aan de verzekeringnemer zelf en dat de uitkering uitsluitend eindigt bij zijn overlijden

Ouderenaftrek : - Verhoging van de belastingvrije som beneden een bepaald inkomen voor mensen die op 31 december 1998, 65 jaar of ouder waren

ouderenkorting : financiële zaken, overheid - heffingskorting voor ouderen die aan het einde van het kalenderjaar 65 jaar of ouder zijn. Hun inkomen in box 1, 2 en 3 mag een bepaald bedrag niet te boven gaan.

outputgap : - Dit is het verschil tussen de feitelijke productie in een land en de maximaal mogelijke productie, de productiecapaciteit. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring productiecapaciteit

outsourcing : consumenten en producenten - Engels: het uitbesteden van (meestal) diensten die normaal gesproken ook door het bedrijf zelf gedaan zouden kunnen worden.
Daarmee kan enerzijds meer aandacht aan de kernactiviteiten besteedt worden. Ten tweede is het dienstverlenende bedrijf vaak meer toegesneden om de diensten efficient en met meer materieel en expertise uit te voeren. Voorbeelden: callcenters, payrolling.