Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Economisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

inverdieneffect : algemeen overheid - Een uitgave van de overheid of een belastingverlaging verdient zichzelf (voor een deel) terug door de gunstige gevolgen van zoÆn maatregel voor andere overheidsuitgaven (dalen) of de belastingopbrengst (stijgt). (Schöndorff c.s.).

inverse rentestructuur : groei en conjunctuur - Situatie waarin de korte rente hoger is dan de lange rente. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring lange rente nadere verklaring korte rente nadere verklaring yieldcurve

investeren : groei en conjunctuur - Dit is het aanschaffen van vaste en vlottende kapitaalgoederen. Bij het doen van uitgaven voor vaste kapitaalgoederen valt te denken aan fabrieken, kantoren en machines, het aanleggen van (spoor)wegen en (lucht)havens, dijken enzovoort. Het vlottend kapitaal omvat grondstoffen, onderhanden werk en nog niet verkochte eindproducten. De investeringen in vaste kapitaalgoederen worden onderscheiden in uitbreidingsinvesteringen, die dienen om de kapitaalvoorraad te vergroten en vervangingsinvesteringen die worden gedaan om de door slijtage kleiner geworden kapitaalgoederenvoorraad weer op peil te brengen. De vervangingsinvesteringen worden gefinancierd uit de afschrijvingen. Wordt geïnvesteerd in vaste kapitaalgoederen die door het toepassen van nieuwe technieken met (veel) minder mensen toekunnen - er is sprake van diepte- investeringen - dan neemt de werkgelegenheid af. Blijft de techniek ongewijzigd en bijgevolg de verhouding mens/machine constant dan is sprake van een breedte-investering. Terzijde: in het spraakgebruik en in de media wordt de term investeren wel gebruikt als men 'beleggen' bedoelt. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel breedte-investering onderdeel diepte-investering onderdeel netto-investeringen door de bedrijven onderdeel bruto-investeringen

investering : groei en conjunctuur - Zie investeren.

investeringseffecten : nationaal inkomen, werkgelegenheid - zijn te onderscheiden in het bestedingseffect en het capaciteitseffect.

investeringsvraag : nationaal inkomen, werkgelegenheid - is de vraag naar kapitaalgoederen. Deze vraag is o.a. afhankelijk van de toekomstverwachtingen (winstverwachtingen en wereldconjunctuur) en de ontwikkeling van de rentestand.

investment bank : financiële zaken - Engels: zakenbank die bedrijven helpt in het aantrekken van kapitaal. Ze doet dit door aandelen of obligaties uit te geven (van dat bedrijf). Ook geeft men advies over fusies en overnames. ~s speelden een grote rol in de kredietcrisis door grote pakketten hypotheken op te kopen, en weer uit te zetten. Toen de huizenmarkt instortte, verloren ook deze pakketten dermate veel waarde, dat banken in grote moeilijkheden kwamen. De zakenbank Lehmans Brothers ging failliet, hetgeen een kettingreactie in de financiële wereld teweegbracht. Zie ook: nadere verklaring emissies

invoer : internationaal - Aankoop van buitenlandse goederen en diensten. Zie ook: nadere verklaring Smith, Adam

invoercontingent (of quotum) : internationaal - Houdt in dat de invoer van goederen aan een bepaald maximum is gebonden (in een bepaalde periode). Een dergelijk maximum kan in een bepaalde hoeveelheid worden uitgedrukt of in een bepaalde waarde. Zie ook: onderdeel contingent

invoerquote Eng.: importquote : internationaal - Percentage dat de goedereninvoer uitmaakt van het bruto binnenlands product. (Schöndorff c.s.) Zie ook: tegenstelling uitvoerquote onderdeel gesloten economie onderdeel open economie

invoerrecht : internationaal - Belasting op ingevoerde goederen en diensten (Schöndorff c.s.).

invorderingsrente : overheid, financiële zaken - Berekent de belastingdienst als u na het verstrijken van de laatste betalingstermijn niet betaalt. Dit gebeurt ook als u uitstel heeft gekregen. U ontvangt invorderingsrente als een reeds door u betaalde aanslag wordt verminderd. (bron: huizenveiling.nl).

invorderingsvrijstelling : financiële zaken, overheid - vrijstelling van belastingheffing tot maximaal 150% van de geldende belastingvrije som. Geldt in principe alleen voor belastingplichtigen die geen looninkomsten hebben. (bron: huizenveiling.nl)

Invorderingswet 1990 (IW 1990) : financiële zaken, overheid - wet van 30 mei 1990 houdende bepalingen m.b.t. de rijksbelastingen. Daarin o.a. regelingen voor de belastingaangifte, de dwanginvordering voor diegenen die hun aangifte niet of niet tijdig indienen, de uitstelmogelijkheden, rente vergoedingen, bestuurdersaansprakelijkheid en de bezwaarprocedure.

inzage boeken : groei en conjunctuur, markten en prijzen - mogelijkheid om controle uit te oefenen op de administratie van een onderneming door kennis te kunnen nemen van de deze administratie

IS-curve/functie : nationaal inkomen, werkgelegenheid - verband tussen de rentestand en het nationaal inkomen, waarbij evenwicht is in de reële sfeer. Dit is een dalende curve (negatief verband) omdat als de rente stijgt, nemen de investeringen af, daalt de effectieve vraag en daalt hierdoor het nationaal inkomen.

isokostenlijn : consumenten en producenten - De ~ geeft de combinaties van productiefactoren die eenzelfde kostenniveau opleveren. Samen met een veld isoquanten levert het raakpunt van de isokostenlijn aan de hoogste isoquant de optimale combinatie van arbeid en kapitaal. Zie ook: onderdeel isoquant onderdeel complementaire productiefactoren

Isolationisme : collectieve sector / economische orde en politiek - neiging tot afzondering (isolement); afkeer van internationale betrekkingen.

isoquant : consumenten en producenten - Verzameling van punten die combinaties van productiefactoren aangeven die dezelfde hoeveelheid eindproduct voortbrengen. Isoquanten worden ook wel isoproductcurven genoemd. Ten gevolge van de wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten lopen isoquanten krom (hol t.o.v. van de oorsprong). Zie ook: onderdeel isokostenlijn onderdeel complementaire productiefactoren onderdeel afnemende meerproductie onderdeel substitueerbare productiefactoren

jaargangenmodel : internationale integratie en handel - is en model dat de invloed van de stijging van de arbeidskosten beschrijft op de productiecapaciteit. Met het stijgen van de arbeidskosten worden oudere jaargangen onrendabel en worden afgestoten, waardoor er werkloosheid ontstaat.

jaarrekening Eng.: annual accounts : financiële zaken - Deze bestaat uit: een balans; een resultatenrekening; een toelichting op beide en een accountantsverklaring. De jaarrekening geeft inzicht in het vermogen, het resultaat, de solvabiliteit en de liquiditeit van de onderneming. Meestal wordt de jaarrekening opgenomen in een jaarverslag, dat naast de jaarrekening onder andere een terugblik en een toekomstverwachting van de Raad van Bestuur, een oordeel van de Raad van Commissarissen en allerlei wetenswaardigheden omtrent de onderneming bevat. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, het hoogste orgaan van de vennootschap. Tenzij het een 'grote' NV of BV is (geplaatst kapitaal plus reserves ten minste 22,5 miljoen; een wettelijk verplichte ondernemingsraad; ten minste 100 werknemers werkzaam in Nederland). In dat geval stellen commissarissen de jaarrekening vast. Alle NV's en een paar soorten BV's zijn verplicht hun Jaarrekening openbaar te maken door deze te deponeren bij het Handelsregister. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel jaarverslag

jaarrekening neerleggen : producentengedrag - de jaarrekening ter inzage achterlaten. Bijv. binnen twee maanden na gerechtelijke vernietiging van een jaarrekening moet de rechtspersoon een afschrift van de in de uitspraak opgenomen bevelen met betrekking tot de jaarrekening ~ ten kantore van het handelsregister.

jaarvergadering : producentengedrag - vergadering van aandeelhouders waar jaarrekening wordt goedgekeurd en dividend wordt vastgesteld. (bron: beleggingsplein.nl)

jaarverslag Eng.: annual report : financiële zaken - Jaarlijks, meestal in de periode april/mei publiceert iedere vennootschap zijn jaarverslag. In de eerste plaats het financieel verslag, vaak ook een sociaal jaarverslag en tegenwoordig steeds vaker ook een milieuverslag. In het financieel verslag geeft de directie of Raad van Bestuur een terugblik op de gang van zaken in het afgelopen boekjaar (meestal het kalenderjaar). Bovendien wordt een beeld gegeven van de verwachtingen voor de komende periode, onder ander wat betreft de investeringen, de financiering, de personeelsbezetting en de omstandigheden die van invloed zullen zijn op omzet en resultaat. Daarnaast doet de Raad van Commissarissen in zijn preadvies een aantal uitspraken. Het hart van het financieel jaarverslag wordt gevormd door de jaarrekening. Het financieel verslag wordt gepubliceerd om tegenover de aandeelhouders verantwoording af te leggen en de rest van de financiële wereld te informeren over de wijze waarop het in de onderneming gestoken vermogen is beheerd en welke resultaten zijn geboekt. Een bevredigende ontwikkeling van de winst is voor de financiële wereld een signaal dat het goed gaat met de onderneming. Bij de beoordeling van het financieel verslag is het goed te beseffen dat de cijfers door het bestaan van stille en geheime reserves een vertekend beeld kunnen geven. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel jaarrekening onderdeel stille reserves onderdeel geheime reserves

Jeugdwerkgarantiewet (JWG) : groei en conjunctuur - Regeling die erop is gericht jongeren werkervaring (32 uur per week) te laten opdoen in combinatie met scholing. Zij is sinds 1999 onderdeel van de Wet inkomen en werk (WIW). (Schöndorff c.s.)

jeugdwerkloosheid : groei en conjunctuur - Werkloosheid onder jongeren tot 25 jaar. (Schöndorff c.s.)

joint venture : financiële zaken - Engels: lett: gezamelijk bedrijf. Een verregaande vorm van samenwerking tussen vaak twee (soms meer) ondernemingen, waarbij beide moederbedrijven een deel inbrengen in de samenwerking, in ruil voor een deel van de aandelen in de joint venture. De inbreng kan bestaan uit kapitaal, personeel, kennis, etc.
~ komt men tegen in de ontwikkeling van een nieuw product of een nieuwe markt, vaak met als doel ontwikkelingskosten en risico te delen. Ook stellen ontwikkelingslanden vaak als eis dat Westerse bedrijven pas mogen investeren in dat land als dat gaat op basis van samenwerking met lokale bedrijven. Zie ook: onderdeel consortium

Junglar-cyclus : - wordt veroorzaakt door schommelingen in investeringen in vaste activa en duurt als gevolg van vertragingen tijdens de beslissings- en implementatieperiode ongeveer tweemaal zolang dan de Kitchin-cyclus.

junkbonds : financiële zaken - Engels: slechte obligaties (vgl. junkfood). Door de kredietbeoordelaar wordt een credit rating van BBB of lager toegekend. Het risico van deze leningen is hoog, vandaar dat investeerders hier alleen instappen als het rendement ook hoger is. Zie ook: nadere verklaring high yields bonds

juridisch eigenaar : financiële zaken consumenten en producenten - persoon die eigenaar van een zaak is volgens het Burgerlijk Wetboek.

juridisch eigendom : financiële zaken consumenten en producenten - eigendom van een zaak is volgens het Burgerlijk Wetboek.

juridische fusie Eng.: legal merger : financiële zaken - juridische samensmelting van twee bedrijven, waardoor er een nieuw bedrijf ontstaat met het vermogen van de twee bedrijven samen. (bron: beleggingsplein.nl) Zie ook: tegenstelling aandelenfusie

just in time (JIT) : consumenten en producenten groei en conjunctuur - Engels: uit Japan afkomstig productiesysteem waarbij met de toeleveranciers wordt afgesproken om exact op tijd aan de productieband af te leveren. Overigens is het systeem Japan binnengebracht door generaal McArthur, die na de oorlog deskundigen liet aantreden, waaronder Demming. JIT is een onderdeel van de door Toyota geïntroduceerde lean-production (Womack, Jones & Roos, The Machine That Changed The World, 1990). Het doel van JIT is het minimaliseren van voorraden (dat kost immers geld) en het versoepelen van de productie (waar voorraden zorgden voor de buffers in een niet soepel lopende productie). In tegenstelling tot het traditionele Westerse concept dat een push-systeem kent: de goederen worden door de productielijn geduwd, is JIT een pullsysteem. De klant bestelt bij de dealer, die bestelt bij de fabriek, de ene afdeling bestelt bij de andere. JIT vergt een aantal samenhangende maatregelen: het elimineren van insteltijden van machines, een technisch perfect machinepark, streven naar een foutloos product, zodanig geschoolde medewerkers dat ze op alle fronten inzetbaar zijn, fouten worden open met elkaar besproken en gecorrigeerd. ZIEOOK: e-business.(Schöndorff c.s.)

kaasschaafmethode : algemeen overheid - Methode om ponds-ponds gewijs te bezuinigen op alle in aanmerking komende uitgaven van de overheid, uit onvermogen van beleidsmakers om duidelijk prioriteiten te stellen. (Schöndorff c.s.)

kadaster / hypotheekkantoor : algemeen overheid - zelfstandig overheidsorgaan dat zich bezighoudt met landinrichting en het verzamelen en controleren van kadastrale gegevens. Het ~ beheert bovendien kaarten waarop percelen grond staan ingetekend en houdt openbare registers bij met (kadastrale) gegevens over eigendom en eventuele bewaring met een zakelijk recht (zoals hypotheek) van woonhuizen en bedrijfspanden.

Kadasterwet (Kadw) : algemeen overheid - wet van 3 mei 1989 houdende bepalingen m.b.t. de openbare registers voor registergoederen en het kadaster. Daarin o.a. regelingen

Kamer van Koophandel en Fabrieken (KvK) Eng.: Chamber of Commerce : financiële zaken - De KvK behartigt de belangen van nijverheid, handel en verkeer in de eigen regio. De KvKÆs beheren het zogeheten Handelsregister; hierin worden in beginsel alle ondernemingen die in hun regio zijn gevestigd geregistreerd. De KvKÆs hebben daarnaast onder andere een voorlichtende taak voor ondernemingen, bijv. op het gebied van export en verzekeringen. (Schöndorff c.s.).

kapitaal : algemeen, groei en conjunctuur - 1. Het reële kapitaal (ook wel: kapitaalgoederen) is een van de productiefactoren, naast natuur en arbeid. Het gaat om goederen met behulp waarvan andere goederen worden geproduceerd. In de nationale boekhouding zijn kapitaalgoederen alle goederen die niet ter wille van de consumptie zijn gekocht. Kapitaal wordt onderscheiden in vast en vlottend kapitaal. Het vaste kapitaal gaat langer dan één productieproces mee: gebouwen, infrastructuur, terreinen, machines en dergelijke. Het vlottend kapitaal wordt in de loop van één productieproces verbruikt: onder meer grondstoffen, onderhanden werk en eindproducten. Naast reëel kapitaal wordt geldkapitaal of vermogen onderscheiden. (Schöndorff c.s.). 2. vermogen van een onderneming, bij bijv. een besloten vennootschap uitgedrukt in de waarde van de aandelen.

kapitaalbalans : internationaal - Deelbalans van de betalingsbalans waarop de in een jaar ontvangen en verstrekte kredieten worden genoteerd, en de investeringen vanuit het buitenland en naar het buitenland. Op de kapitaalbalans maakt men onderscheid tussen incidenteel en structureel kapitaalverkeer. De rente van kredieten wordt geboekt op de inkomensrekening. Dit geldt ook voor de opbrengsten van de investeringen (de dividenden). Zie ook: onderdeel betalingsbalans

kapitaalbelasting : financiële zaken, overheid - belasting geheven over het bijeenbrengen van in aandelen verdeeld kapitaal van Nederlandse NV's en BV's (tarief is 1%). (bron: beleggingsplein.nl)

kapitaalcoëfficiënt Eng.: capital/output ratio : groei en conjunctuur - Deze laat zien hoeveel eenheden kapitaal nodig zijn om een eenheid nationaal product voort te brengen (Schöndorff c.s.). De ~ wordt berekend door de waarde van de kapitaalgoederen te delen door het nationaal inkomen. De eenheid is jaren, en geeft aan hoeveel jaar geproduceerd moet worden wil het totale verdiende nationaal inkomen in die jaren gelijk zijn aan de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad. Zie ook: tegenstelling kapitaalproductiviteit

kapitaaldekkingsstelsel : algemeen overheid - Verzekeringsstelsel waarbij de door de verzekerde premieplichtigen in een bepaald jaar bijeengebrachte premies en de daarmee behaalde beleggingsresultaten worden gereserveerd voor de op een later tijdstip te verstrekken uitkeringen aan dezelfde groep verzekerden of hun rechthebbenden (Schöndorff c.s.). Zie ook: tegenstelling omslagstelsel

kapitaaldienst : algemeen overheid - Onderdeel van de begroting. Opstelling van die uitgaven en ontvangsten die uitsluitend leiden tot een verandering in de samenstelling van het vermogen (van de Staat, provincie, gemeente, waterschap). Dit zijn de kapitaaluitgaven (bijv. het verstrekken van een lening door de overheid, de aankoop van grond door de overheid) en de kapitaalontvangsten (bijv. door de overheid ontvangen aflossing op een lening, opbrengst van door de overheid verkochte grond). (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring begroting

kapitaalgebrektheorie : groei en conjunctuur internationaal - Volgens deze theorie is kapitaalgebrek de oorzaak van de economische onderontwikkeling (van een land). Omdat het inkomen laag is spaart de bevolking weinig. Dat remt de investeringen en dus de groei van de productie. Deze vicieuze cirkel valt te doorbreken door vanuit het buitenland kapitaal beschikbaar te stellen, al dan niet tegen een marktconforme rente. (Schöndorff c.s.) Zie ook: onderdeel groeitheorie

kapitaalgoederen : algemeen - Goederen waarmee andere goederen worden geproduceerd. Hierbij valt onderscheid te maken tussen vaste kapitaalgoederen, die meer dan één productieproces meegaan, en vlottende kapitaalgoederen die in één productieproces worden verbruikt. Voorbeelden van vaste kapitaalgoederen zijn machines, onroerend goed en transportmiddelen. Voorbeelden van vlottende kapitaalgoederen: grondstoffenvoorraden, voorraden onderhanden werk en gereed product. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel vast kapitaal onderdeel vlottend kapitaal

kapitaalinkomensquote : consumentengedrag - is het compliment van de arbeidsinkomensquote. Het geeft aan welk deel de factor kapitaal toekomt. Een stijging van de arbeidsinkomensquote staat (vrijwel) gelijk aan de daling van de kapitaalinkomensquote, en zal een negatief effect (kunnen) hebben op de groei van de werkgelegenheid..

kapitaalintensief : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - betekent dat er relatief veel kapitaalgoederen bij het produceren gebruikt worden. Zo is het produceren van microprocessors kapitaalintensiever dan het kweken van asperges.

kapitaalmarkt : financiële zaken, groei en conjunctuur - Geheel van vraag naar en aanbod van krediet met een looptijd van langer dan één jaar. De kapitaalmarkt bestaat uit een groot aantal deelmarkten, zoals de aandelenmarkt, de obligatiemarkt en de markt voor hypothecair krediet. (Schöndorff c.s.). Sommige economen gaan uit van meer dan twee jaar, waaruit blijkt dat het onderscheid geldmarkt en kapitaalmarkt niet scherp is. Zie ook: tegenstelling geldmarkt onderdeel vermogensmarkt

kapitaalmarktrente : financiële zaken groei en conjunctuur - Dit is de rente voor langlopend krediet (met een looptijd langer dan twee jaar); wordt ook lange rente genoemd. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring rente

kapitaalopbrengstenrekening : internationaal - De officiële naam voor deze deelrekening van de betalingsbalans is æinkomensrekeningÆ. Op deze rekening worden alle betalingen en ontvangsten van primair inkomen (loon, winst, dividend en rente) genoteerd tussen ingezetenen van een land en niet-ingezetenen. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel betalingsbalans

kapitaalproductiviteit : groei en conjunctuur - Deze geeft de hoeveelheid productie per eenheid kapitaalgoed aan, de product/kapitaalverhouding. (Schöndorff c.s.). Als berekening kan men het nationaal inkomen delen door de waarde van de kapitaalgoederenvoorraad. De omgekeerde waarde (= reciproque waarde) is de kapitaalcoëfficiënt. Zie ook: tegenstelling kapitaalcoëfficiënt

kapitaalrekening : internationaal - Deelrekening van de betalingsbalans waarop de in een jaar van niet-ingezetenen ontvangen en aan niet-ingezetenen verstrekte kredieten worden genoteerd. De benaming kapitaalrekening wordt niet meer gehanteerd door de landen die meedoen aan de Economische en Monetaire Unie (EMU). In de monetaire statistieken van die landen valt het kapitaalverkeer onder de Financiële rekening. Deze wordt nader verdeeld in directe investeringen, effectenverkeer en overige financiële transacties. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel betalingsbalans

kapitaalschaarste : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - tekort aan de productiefactor kapitaal in verhouding tot de productiefactor arbeid.

kapitaalsuitkering : financiële zaken consumenten en producenten - eenmalige uitkering uit een levensverzekering.

kapitalisatie / kapitaliseren / gekapitaliseerd : groei en conjunctuur, markten en prijzen - toevoegen aan het kapitaal.

kapitalisme : algemeen - Economische orde waarbij de productiemiddelen eigendom zijn van particulieren, die de economische beslissingen nemen. Afstemming van de beslissingen gebeurt via het marktmechanisme. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel marktmechanisme

kartel : consumenten en producenten, markten en prijzen - Een mededingingsregeling of kartel is een overeenkomst tussen twee of meer juridisch zelfstandig blijvende ondernemingen met het doel de concurrentie te beperken. Een kartel ontstaat meestal doordat op een markt waar weinig aanbieders zijn (oligopolie) deze aanbieders beducht zijn voor elkaars reacties. Deze kunnen namelijk tot een heftige concurrentiestrijd leiden. Bij een prijskartel spreken de deelnemers daaraan af niet via lage verkoopprijzen te concurreren. Een rayonkartel verdeelt de afzetmarkt in regio's waarbinnen ondernemingen elkaar met rust laten. Een researchkartel spreekt af onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten gezamenlijk te verrichten. De Mededingingswet verbiedt kartelvorming tenzij kan worden aangetoond dat daarmee een maatschappelijk belang is gediend. In het Europese mededingingsbeleid was dit al eerder het geval. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel mededingingsregeling

kartelrecht : internationale integratie en handel - rechtsgebied uit voornamelijk het EG-verdrag en de Europese Kartelverordening; vooral m.b.t. het verbod op overeenkomsten tussen bedrijven waardoor de vrije concurrentie binnen de Europese Gemeenschap wordt verhinderd of beperkt. Het ~ is een subgebied van het Europees recht.

kartelverbod : internationale integratie en handel - verbod op alle feitelijke en/of rechtshandelingen die ten doel hebben de handel tussen de Lidstaten van de EG nadelig te beïnvloeden.

kartelvormen : producentengedrag - zijn bijv. een prijskartel, calculatiekartel, hoeveelheidskartel, rayonkartel, en researchkartel.

kasbasis : algemeen, overheid - Is een systeem waarbij het moment van betalen het criterium is. Bij een betalingsbalans op kasbasis neemt men alle betalingen met het buitenland vanaf 1 januari tot en met 31 december in een bepaald jaar. De Nederlandsche Bank (DNB) registreert van Nederland de betalingsbalans op kasbasis. Een andere manier van registratie is op transactiebasis. Zie ook: tegenstelling transactiebasis

kasstelsel : internationaal - In een kasstelsel worden uitgaven en ontvangsten toegerekend aan het tijdvak waarin de feitelijke uitgaven en ontvangsten plaatsvinden. (Schöndorff c.s.) Zie ook: tegenstelling baten-lastenstelsel

kasstroom Eng.: cashflow : financiële zaken - verschil tussen de bruto ontvangsten uit hoofde van de verkoop van producten en de uitgaven in verband met de aanschaf en gebruik van productiemiddelen in een bepaalde periode. Gemakshalve vaak aangeduid als winst plus afschrijving. Daarbij wordt dan verondersteld dat zich geen financiële herstructureringen hebben voorgedaan. Zie ook: onderdeel kasstroomoverzicht

kasstroomoverzicht Eng.: cashflowstatement : financiële zaken - Een overzicht van de herkomst van de kasstroom in een bepaalde periode. Bedrijven zijn verplicht een kasstroomoverzicht in hun jaarrekening op te nemen. Er zijn twee methoden voor het opstellen van het kasstroomoverzicht, te weten: de directe en de indirecte methode. 	overzicht van de directe methode	overzicht van de directe methode

Keeping up with the Joneses : consumenten en producenten - Engels: refereert aan de buren, bekenden of mensen in een bepaalde sociale klasse, aan welke maatstaf zich zou moeten spiegelen om de schijn van dezelfde klasse op te houden. Het gaat dan vooral om materiële aankopen en de aanwezigheid op sociale ontmoetingsplaatsen. In de jaren '90 treffend gekopieerd in de tv-serie 'keeping up appearances'.

kengetallen : financiële zaken - Bij de financiële analyse wordt gebruik gemaakt van bedrijfseconomische kengetallen zoals de liquiditeit, de solvabiliteit en de rentabiliteit. Ook worden allerlei beleggingsratio's gehanteerd zoals de intrinsieke waarde, de winst per aandeel, het dividend per aandeel, de cashflow per aandeel, de koers/winst verhouding en de pay- out ratio. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring solvabiliteit nadere verklaring rentabiliteit nadere verklaring liquiditeit nadere verklaring intrinsieke waarde

Kennedy-ronde : internationale integratie en handel - is de handelsconferentie in het kader van de GATT, die als resultaat een aanzienlijke vermindering van de invoertarieven heeft gehad. Het idee hiervoor kwam in 1962 van president Kennedy, en in 1967 werd een akkoord bereikt over verlaging van de tarieven met ongeveer 35% in vijf jaar tijd.