Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Economisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

gescheiden deelmarkten : producentengedrag - is sprake van als de afnemers van de ene deelmarkt het product niet kunnen kopen op de andere deelmarkt. Dit is een voorwaarde voor het kunnen toepassen van prijsdiscriminatie of prijsdifferentiatie.

gesloten economie : internationaal - Een economie die geen (of weinig) handelsrelaties heeft met het buitenland. Hoe open of gesloten een economie is kan bijv. worden gemeten met behulp van de invoerquote. In het algemeen geldt dat hoe groter een economie is, hoe minder open hij is. (Schöndorff c.s.). Zie ook: tegenstelling open economie onderdeel imvoerquote

gesloten model : nationaal inkomen, werkgelegenheid - betekent een economisch model zonder buitenland. In tegenstelling tot een open model. Zie ook: niet gelijk aan gesloten economie

gestaffeld percentage : financiële zaken consumenten en producenten - wijze van renteberekening door bij elke wijziging het saldo te bepalen en daarvan de rente te berekenen gedurende de tijd dit onveranderd blijft.

gestort kapitaal : producentengedrag - het deel van het geplaatst kapitaal van een besloten of naamloze vennootschap dat de aandeelhouders ook daadwerkelijk in de vennootschap hebben gestort. Bijv. door overschrijving op het bankrekeningnummer van de vennootschap

gevaarsobject : financiële zaken consumenten en producenten - roerende of onroerende zaak, tegen beschadiging of vernietiging waarvan de verzekerde een verzekeringsovereenkomst heeft afgesloten.

gevraagde hoeveelheid : consumentengedrag - houdt de hoeveelheid in die bij een bepaalde prijs wordt gevraagd. Bij verschuiving langs de curve verandert de gevraagde hoeveelheid. De gevraagde hoeveelheid en de vraag worden helaas vaak door elkaar gebruikt. Uit de context van de opdracht is meestal wel duidelijk wat bedoeld wordt.

gewaardeerd loon : nationaal inkomen, nationale rekeningen - is een fictief (=denkbeeldig) deel van het (winst)inkomen van zelfstandigen, dat als arbeidsinkomen wordt gerekend, omdat zelfstandigen meestal ook zelf arbeid verrichten in hun ondernemening. Anders gezegd: Het inkomen van zelfstandigen kan men verdelen in een loon gedeelte en een winst gedeelte. (Voor de fiscus is er geen verschil!)

gewestelijk arbeidsbureau : nationaal inkomen, werkgelegenheid - overheidsarbeidsbureau dat een bepaald gebied (= gewest) bedient.

gewichtige redenen : groei en conjunctuur, markten en prijzen - omstandigheid die de voortzetting van de maatschap of v.o.f. redelijkerwijs onmogelijk maakt.

gewone dienst : algemeen overheid - Opstelling van die uitgaven en ontvangsten die leiden tot een verandering in de omvang van het vermogen van een overheidsinstelling (de Staat, provincie, gemeente, waterschap). Dit zijn de gewone of lopende uitgaven (bijv. salarisbetalingen) en ontvangsten (bijv. belastingontvangsten). (Schöndorff c.s.)

gezond leefmilieu : collectieve sector / economische orde en politiek - is de zesde doelstelling, die als laatste aan de bestaande (vijf) als algemeen aanvaarde doelstellingen is toegevoegd. Tegenwoordig wordt steds meer belang geacht aan het in stand houden van de natuur, in plaats van het uitbreiden van de industriële productie.

Giffengoederen : consumentengedrag - zijn goederen waarvan de consument meer koopt als de prijs stijgt! Dit zijn goederen die voor de consument een statussymbool vormen. Bij een prijsdaling zal de consument juist minder gaan kopen, omdat het goed door de lagere prijs het karakter van statussymbool deels gaat verliezen (bijv. Rolls Royces). Dit effect staat ook bekend als het Veblen-effect. Grafisch gezien hebben Giffengoederen een contrair verlopende vraagcurve, d.w.z. de dalende vraagcurve heeft opeens een stijgend gedeelte. In dit stijgend gedeelte is het prijseffect zodanig dat prijsdaling ook de gevraagde hoeveelheid doet afnemen. Dit kan worden verklaard door het inkomenseffect dat tegengesteld werkt aan het substitutie-effect en deze overtreft.

GIM ratings : financiële zaken - GIM ken ik en ook google niet (meer) de tripple A ratingds e.d moeten wel ergens een plekje krijgenEngels: beoordelingsmaatstaf ontwikkeld door GIM Algemeen Vermogensbeheer, lopend van de hoogste kwaliteit via A++, A+, A, B++, B+ en B naar het laagste oordeel C. De rating geeft diverse financiële verhoudingscijfers weer zoals solvabiliteit en rentabiliteit. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring solvabiliteit nadere verklaring rentabiliteit

Ginicoëfficiënt : internationaal - Is een maatstaf van de ongelijkheid in de inkomensverdeling. De Ginicoëfficiënt wordt gemeten door de oppervlakte tussen de Lorenz-curve en de 45 gradenlijn te delen door de totale oppervlakte tussen de 45 gradenlijn en de assen. De waarde zal zich altijd bevinden tussen 0 en 1 (of tussen 0% en 100%). Enkele actuele waarden zijn voor 1995 (Bron: OESO) voor Nederland 25,3% , België 27,2% , Duitsland 28,2% , Denemarken 21,7% , Zweden 23,0% , Verenigd koninkrijk 36% , Verenigde Staten 34,4%. Zie ook: onderdeel Lorenzcurve onderdeel inkomensverdeling

giraal geld : groei en conjunctuur - Onmiddellijk opeisbare tegoeden bij geldscheppende banken waarover door opvraging of overschrijving kan worden beschikt (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel geldscheppende banken / instellingen

girale betaling / giraal betalen / giraal betaald : groei en conjunctuur, consumenten en producenten - betaling door middel van het doen bijschrijven van het verschuldigde bedrag op een rekening bestemd voor girale betaling ten name van de schuldeiser.

girale kredietverlening : groei en conjunctuur - Kredietverlening door banken aan consumenten en ondernemingen door hen toe te staan voor een zeker maximum æroodÆ te staan op hun betaalrekening. (Schöndorff c.s.)

global tax minimization : internationaal, overheid - moet ook weg, te weinig gehanteerde term. Engels: wereldwijde minimalisering van belasting. Strategieën om belastingen op het wereldinkomen te verminderen.

globalisering Eng.: globalization : internationaal - Spreiding van de productie over de gehele wereld, waarbij ondernemingen hun nationale identiteit verliezen. Gaat gepaard met toeneming van de internationale concurrentie, mogelijk gemaakt door de revolutie in de communicatiemogelijkheden. (Schöndorff c.s.).

goed koopmansgebruik : algemeen overheid - bij bepaling van de fiscale jaarwinst: de baten en lasten worden zo goed mogelijk toegerekend aan de jaren waarop zij betrekking hebben.

goederen en diensten Eng.: goods and services : algemeen - Zaken waarmee behoeften kunnen worden bevredigd. Daarbij kunnen vrije goederen (en diensten) en economische goederen (en diensten) worden onderscheiden. Bij de eerstgenoemde wordt geen beslag gelegd op schaarse middelen om ze voort te brengen. Voorbeelden: de zon in een tropisch land, water bij een stromende bergbeek. Economische goederen daarentegen moeten worden voortgebracht, waarbij beslag wordt gelegd op schaarse alternatief aanwendbare middelen. (Schöndorff c.s.).

goederenbalans : internationale economische betrekkingen / integratie - Deelbalans van de betalingsbalans waarop de waarde van de in- en uitgevoerde goederen wordt geregistreerd. Het betreft dus materiële zaken, waaronder bijv. ook aardgas. De goederenbalans wordt ook wel de handelsbalans genoemd.

goederenrekening : internationaal - Deelrekening van de betalingsbalans waarop de waarde van de in- en uitgevoerde goederen wordt geregistreerd. Ook: handelsbalans. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel betalingsbalans onderdeel lopende rekening

goederentermijnmarkt : financiële zaken - Markt waarop goederen op termijn worden gekocht en verkocht. (Schöndorff c.s.)

going concern : financiële zaken - Engels: continuering van de bedrijfsvoering van een onderneming. Een ~ vertegenwoordigt een bepaalde waarde, die gebaseerd is op het feit dat het bedrijf actief is, ingewerkt personeel heeft, markten kent en een klantenkring heeft, een naamsbekendheid heeft, etc. Deze totale waarde is normaal gesproeken hoger dan de executiewaarde van al haar bezittingen. Deze meerwaarde wordt de goodwill genoemd.Als er mogelijkheden bestaan, zal de curator of de bewindvoerder trachten (delen van) de onderneming te verkopen en over te dragen op een zogenaamde ~ basis om zodoende een hogere opbrengst voor de boedel te realiseren. Deze kan dan worden aangewend voor verdeling onder de crediteuren. In geval van een faillissement kunnen bestaande arbeidsovereenkomsten worden opgezegd en is de koper niet verplicht tot continuering van dergelijke overeenkomsten. Deze regel is niet van toepassing op een surseance van betaling. Om deze reden wordt surseance veelal omgezet in een faillissement om daarmee de overdracht van de onderneming mogelijk te maken.

goodwill : algemeen, financiële zaken, consumenten en producenten - Het verschil tussen de intrinsieke waarde van een onderneming en de beurswaarde. Ook: het bedrag dat de koper van een onderneming aan de verkoper vergoed voor naamsbekendheid, opgebouwde klantenkring e.d. Denk aan de goodwill die toetreder tot maatschap van vrijeberoepsbeoefenaren moet vergoeden. (Schöndorff c.s.)

goud : groei en conjunctuur internationaal - Goud kent vier toepassingen: het wordt technisch gebruikt; er worden siervoorwerpen van gemaakt; het dient als belegging; het speelt een rol als monetaire reserve. In de afgelopen jaren is de betekenis van de twee laatstgenoemde toepassingen duidelijk verminderd. Beleggingen in goud leveren geen rente of dividend op. In tegenstelling tot beleggingen in obligaties en aandelen. De daling van de goudprijs heeft het rendement negatief benvloed. De monetaire betekenis van het goud ligt uitsluitend nog in de officiële goud- en deviezenreserve. Maar ook daarin speelt het goud een steeds kleinere rol. Veel westerse banken verkopen daarom delen van hun goudvoorraad. (Schöndorff c.s.)

goud- en deviezenbalans : internationale economische betrekkingen / integratie - wordt het saldo vermeld in de voorraad deviezen, goud en onvoorwaardelijke trekkingsrechten en ECU-vordering op het EFMS, waarover de centrale bank beschikt.

goud- en deviezenreserve : groei en conjunctuur internationaal - Officiële reserve: voorraad buitenlandse betaalmiddelen, goud en onvoorwaardelijke kredietmogelijkheden waarover een centrale bank beschikt. (Schöndorff c.s.)

goudakkoord : internationale economische betrekkingen / integratie - is het in 1975 in Washington gesloten akkoord om de positie van het goud in het internationale geldverkeer flink te verminderen. Het akkoord werd in 1977 van kracht en sindsdien heeft het IMF een groot deel van de goudvoorraad verkocht.

goudclausule : groei en conjunctuur, markten en prijzen - bepaling in een financiële overeenkomst, met name bij een lening, dat de betaling van rente en hoofdsom moet geschieden in goud of in ten volle door goud gedekt geld ( Van Dale).

gouden handdruk / vertrekpremie : groei en conjunctuur, algemeen - vaak vooraf of in onderling overleg bepaald geldbedrag dat de werknemer bij het einde van zijn dienstverband van zijn werkgever meekrijgt.

gouden standaard : groei en conjunctuur - Geldstelsel waarin de goudvoorraad bij de centrale bank de basis vormt voor de waarde van het geld. De centrale bank garandeert de houders van bankbiljetten dat zij hun geld tegen een vaste goudwaarde bij haar kunnen inwisselen. Als gevolg hiervan wordt ook de wisselkoers van de munt gekoppeld aan het goud. (Schöndorff c.s.). Men heeft o.a. de volgende varianten gekend: tot 1914 de gouden muntenstandaard, tussen 1918 en 1936 de goudkernstandaard en van 1945 tot 1971 de goudwisselstandaard.

goudenmuntstandaard : geld, geldschepping - De ~ is de meest volledige door goud gedekte standaard. De bankbiljetten zijn gedekt door goud en het publiek heeft het recht de bankbiljetten voor goud in te wisselen. Het muntgeld is intrinsiek volwaardig.

goudkernstandaard : geld, geldschepping - De ~ is een geldstelsel waarbij de bankbiljetten wel gedekt zijn door goud, maar het publiek niet de bankbiljetten voor goud kan inwisselen (behoudens uitzonderingen t.b.v. internationale betalingen). Naast de volwaardige munten kwamen ook onvolwaardige munten in omloop. Deze onvolwaardige munten worden tekenmunten genoemd. Zie ook: onderdeel tekenmunten

goudwisselstandaard : geld, geldschepping - De ~ is vergelijkbaar met de kernstandaard, maar naast goud doen ook goudwissels (= vorderingen luidende in goud) als dekking dienst. Na 1945 heeft Nederland een goudwisselstandaard gekend tot 1971 waarbij de dollar de rol van goudwissel heeft gespeeld. Omdat de dollar na de devaluatie in 1971 niet meer inwisselbaar was voor goud, kwam er een einde aan de goudwisselstandaard.

greenback : financiële zaken - Engels: bijnaam van de dollar.

greenshoe : financiële zaken - Engels: Kan gehanteerd worden bij een aandelenemissie. Het bedrijf dat aandelen uitgeeft kan aan het begeleidende syndicaat van banken de mogelijkheid verstrekken om een aantal extra aandelen uit te geven (tegen de uitgifteprijs) terwijl de aandelenemissie nog loopt. Zo kunnen grote koersschommelingen, direct na de eerste uitgifte, enigszins worden voorkomen. De naam komt van the Green Shoe Company, het eerste bedrijf dat dit principe aanbood.

Een voorbeeld: Bedrijf X gaat naar de beurs, en wil graag 10 miljoen aandelen plaatsen. Bank B begeleidt deze emissie, zij stelt dan ook een uitgifteprijs vast, stel van € 10. Bank B zou nu een slecht figuur slaan, (en bedrijf X ook), als de koers na uitgifte meteen daalt. B had immers de koers op &euro 10. geschat ? Om een forse daling te voorkomen ondersteund men de koers door in dat geval aandelen X op te kopen. Om niet met aandelen te blijven zitten, verkocht men om die reden niet 10 miljoen, maar iets meer, zeg maar 10,5 miljoen aandelen.
Maar het kan ook voorkomen dat de koers omhoog gaat. Bank B zou dan met die 500.000 aandelen blijven zitten. De greenshoe bestaat eruit dat in dat geval die 500.000 extra ook uit mogen blijven staan. Zie ook: nadere verklaring emissie

Greenspan, Alan Eng.: Greenspan, Alan : algemeen - Geboren in 1926. Is sinds 1987 voorzitter van het Amerikaanse systeem van centrale banken, de Fed en heeft daarmee zeer grote invloed op de ontwikkeling van de Amerikaanse economie en daarmee op die van de wereldeconomie. Door middel van het verhogen of verlagen van de Amerikaanse korte rente beïnvloedt de Fed de kosten van krediet voor consumenten en bedrijven. Het beleid van Greenspan kenmerkt zich door een combinatie van voorzichtigheid en doortastendheid. Door in zijn speeches in bedekte bewoordingen vooruit te lopen op veranderingen in de Amerikaanse korte rente (management by speech) komen deze zelden als een schok, waardoor de economie de gelegenheid heeft zich erop in te stellen. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel Fed

grensnut : consumenten en producenten - Dit is het nut dat een persoon ontleent aan een extra eenheid van een goed. Een ervaringsregel is dat het grensnut afneemt naarmate iemand meer eenheden van een gegeven goed tot zich neemt. Er treedt een zekere verzadiging in. (Schöndorff c.s.).

grensopbrengst : consumenten en producenten - De extra opbrengst wanneer één eenheid meer wordt verkocht (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel marginale opbrengst

grijze druk : groei en conjunctuur - Het aantal 65-plussers gedeeld door het aantal 2-64-jarigen (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel vergrijzing onderdeel ontgroening

grijze economie : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - is dat deel van de informele economie, dat legaal is, zoals vrijwilligers werk.

groei : groei en conjunctuur - Hiermee wordt de jaarlijkse toeneming van de productiecapaciteit van een economie bedoeld. Men tracht dit fenomeen te verklaren met behulp van groeitheorie. De uitbreiding van de productiecapaciteit maakt het mogelijk een groter nationaal product voort te brengen. Meestal wordt de groei van een economie gemeten aan de hand van de toeneming van het nationaal of binnenlands product. Dat sommige landen veel sterker groeien dan andere kan worden verklaard uit het verschil in aanbodfactoren en het gevoerde economische beleid. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring productiecapaciteit nadere verklaring groeitheorie nadere verklaring aanbodfactoren nadere verklaring economische groei

groeiaandelen : financiële zaken - Aandelen waarvan van beleggers verwachten dat de ingehouden winsten tot winststijgingen en daarmee hogere koersen zullen leiden. Het gaat daarbij om bedrijven met een sterke financiële basis, een hoge koers-winstverhouding, een stabiele, relatief lage pay-out ratio en een laag rendement. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring koers-winstverhouding nadere verklaring rendement nadere verklaring pay-out ratio

groeitheorie : groei en conjunctuur - Deze beschrijft hoe de aanbodzijde van de economie zich ontwikkelt. De eenvoudige groeitheorie van Harrod en Domar laat zien hoe het sparen van een deel van het nationaal product leidt tot vergroting van de kapitaalgoederenvoorraad en dit weer tot vergroting van het nationaal product, enzovoort. Stel dat in een economie alleen maar gezinnen en bedrijven voorkomen. De gezinnen sparen een deel van het inkomen dat ze jaarlijks ontvangen. De bedrijven gebruiken deze besparingen om te investeren. Hierdoor wordt de kapitaalgoederenvoorraad uitgebreid. Met de vergrote kapitaalgoederenvoorraad kan een groter nationaal product (= nationaal inkomen) worden voortgebracht. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel spaarquote

groeivoet : groei en conjunctuur - De groeivoet van een grootheid is gelijk aan de verandering in de tijd van die grootheid, gedeeld door de omvang ervan in de startsituatie. De groeivoet x 100% noemen we het groeipercentage. (Schöndorff c.s.).

groene revolutie : internationaal - In de jaren zestig door toepassing van moderne landbouwtechnieken de productiviteit in ontwikkelingslanden te vergroten. (Schöndorff c.s.)

groenfondsen : financiële zaken - Aandelen in beleggingsfondsen die geld steken in milieuvriendelijke ondernemingen. (Schöndorff c.s.)

Groep van Tien (G10) : financiële zaken markten en prijzen - In 1963 opgericht samenwerkingsverband van zeven EU-lidstaten (België, Duitsland, Frankrijk, Italië, Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zweden) en Canada, Japan, de Verenigde Staten en Zwitserland, waarin gesproken wordt over zaken die van belang zijn voor het IMF en het internationaal monetaire stelsel. (bron: DNB)

Groep van Zeven (G7) : internationaal - Jaarlijkse bijeenkomst van de regeringsleiders van Frankrijk, de Verenigde Staten, Canada, Groot-Brittannië, Duitsland, Japan, Italië en de EU waar belangrijke economische en politieke vraagstukken worden besproken. Soms met Rusland aangevuld tot de G8. De G7 is in 1975 ontstaan als een overlegclub over louter economische vraagstukken. Intussen is de G7, nu Top van Acht, uigegroeid tot een breed beraad dat praktisch alle wereldproblemen aanpakt. In 1975 nam de Franse president Giscard d'Estaing het initiatief tot een informele bijeenkomst 'bij de haard' in Rambouillet, met de leiders van de zeven belangrijkste industrielanden (de VS, Canada, Japan, Duitsland, Engeland, Frankrijk en Italië). Aanleiding was de onzekerheid over de wisselkoersen, nadat de koppeling van de dollar aan het goud was losgelaten. Ook de gevolgen van de eerste oliecrisis vroegen om overleg. De gesprekken hadden een zuiver economisch karakter. De agenda werd in de loop der jaren steeds breder. Ook handelsbetrekkingen en economische relaties met ontwikkelingslanden werden onderwerp van gesprek. In 1991 mocht Sovjet-president Gorbatsjov op eigen verzoek aanzitten aan het ontbijt, om te pleiten voor financiële hulp. Dit jaar doet Rusland voor het eerst mee als bijna volwaardige deelnemer, aan wat daarom The Summit of the Eight heet. Ontwikkelingslanden hebben de G7 wel bekritiseerd vanwege de exclusiviteit van de club. De leiders zelf willen de indruk vermijden dat ze andere landen hun wil opleggen. De top heeft geen formele status en geen bevoegdheden. Staatshoofden en regeringsleiders van president Ford tot premier Thatcher hebben gezegd dat de G7 heeft bijgedragen aan een betere verstandhouding tussen de wereldleiders. Meer concreet heeft de G7 de belangrijkste wisselkoersen halverwege de jaren tachtig, en ook de afgelopen twee jaar, in een rustiger vaarwater weten te brengen. De schuldverlichting voor de armste landen waarmee IMF en Wereldbank dit jaar een begin maakten, kwam voort uit een initiatief van de G7. Na de peso-crisis in Mexico heeft de G7 de aanzet gegeven tot verbetering van het internationale financiële toezicht en tot instelling van een noodfonds voor bestrijding van acute financiële crises. (Schöndorff c.s.)

groepsmaatschappijen : markten en prijzen, groei en conjunctuur - rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep verbonden zijn. (bron: beleggingsplein.nl)

groepsondernemingsraad : groei en conjunctuur, markten en prijzen - ondernemingsraad die ingesteld wordt door een ondernemer die meer dan twee ondernemingsraden heeft ingesteld voor een aantal van de door hem in stand gehouden ondernemingen, indien dit bevorderlijk is voor een goede toepassing van de wet- en regelgeving ten aanzien van deze ondernemingen.

grondexploitatie : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - Een berekening van de kosten en opbrengsten van alle grond in een bouwplan. (bron: huizenveiling.nl)

grondrente : financiële zaken, overheid - de beloning van grond als productiefactor. ~ wordt berekend door de bruto-opbrengst van het grondgebruik te verminderen met de kosten van aangekochte productiemiddelen, aangewend vermogen en ingezette arbeid.

grondstofbureaus : internationaal - Instanties die grondstoffen kopen of verkopen met het doel de prijs ervan te stabiliseren (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel grondstofovereenkomsten

grondstoffenbuffervoorraad : internationale economische betrekkingen / integratie - heeft de functie om de prijsschommelingen in bepaalde grondstoffen te egaliseren. Vooral de ontwikkelingslanden, als grondstofleveranciers (en vaak als monocultuur), hebben een nadeel als de grondstofprijs daalt. Hun inkomsten dalen, waardoor hun betalingsbalanspositie verder verslechterd. Doordat het beheer van het fonds ten tijde van een prijsdaling als vrager optreedt, en ten tijde van een prijsstijging als aanbieder, voorkomt men zo grote schommelingen. Tevens boekt men transactiewinst, waaruit het beheer gefinancierd kan worden.

grondstofovereenkomsten : internationaal - Stabilisatie van de wereldmarktprijzen door het aanleggen van buffervoorraden en exportquota (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel grondstofbureaus

grondvormen van economische orde : algemeen - Het marktmechanisme en het budgetmechanisme in hun zuivere vormen. (Schöndorff c.s.)

grondwaterwet (GWW) : algemeen, overheid - regelt de verdeling van het grondwater wat betreft verdroging, zetting en andere onttrekkingen; de provincie registreert alles en verleent vergunningen.

groot monetair beleid : geld, bankwezen - is het beleid van DNB om de totale liquiditeitenmassa te beïnvloeden, met de bedoeling om prijsinflatie tegen te gaan.De liquiditeitsquote is voor Nederland ruim 40% van het nationaal inkomen.

groot onderhoud : financiële zaken, overheid - onderhoud van een woning, zonder welke het voortbestaan van het pand in gevaar dreigt te komen. Geldt alleen voor woningen met een waarde van ten minste f 40.000,- waarin men tenminste 5 jaar verbleven heeft. (zie art. 42a Wet IB)

grootboek : groei en conjunctuur, markten en prijzen - register waarin schuldeisers van de staat zijn ingeschreven voor het bedrag van hun schuldvordering, maar waarvoor geen obligaties worden uitgegeven. Het ~ strekt tot bewijs van de schuld.

Grote Sprong Voorwaarts : internationaal - Het tweede Chinese vijfjarenplan (1958-1962) werd door Mao aangekondigd als de 'Grote Sprong Voorwaarts'. Het werd een rampzalige mislukking. Zo moest bijv. iedere familie in zijn achtertuin een staaloventje bouwen en staal fabriceren. Boeren smolten hun gereedschappen om tot staal, dat van zo inferieure kwaliteit was dat niemand het kon gebruiken. Hierop volgden drie misoogsten. Omdat niemand de werkelijke lage oogstcijfers durfde noemen en de statistieken werden vervalst, werd door de regering onvoldoende voedselhulp verstrekt. Naar schatting 30 tot 40 miljoen mensen zijn toen verhongerd. (Schöndorff c.s.) Zie ook: onderdeel Mao Zedong

guichet verlenen : financiële zaken - Bank treedt bij een emissie alleen als bemiddelaar op. Guichet is het Franse woord voor loket. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring emissie

gulden financieringsregel : algemeen overheid - De overheid mag uitsluitend leningen aangaan voor kapitaaluitgaven (investeringen, deelnemingen in bedrijven, te verstrekken kredieten). (Schöndorff c.s.). De overheidsconsumptie en de overdrachtsuitgaven moeten volledig door (belasting)inkomsten gedekt worden.

hamsteren : algemeen - het inslaan van grote voorraden van gebruiksgoederen. In buitengewone omstandigheden kan ~ worden tegengegaan.