Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Economisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

correctie : financiële zaken - Negatieve koersreactie na een langdurige koersstijging (Schöndorff c.s.).

coupon : financiële zaken - 1. Genummerd deel van een obligatie waarop de jaarlijkse rente wordt uitbetaald. (Schöndorff c.s.). 2. Genummerd deel van een aandeel waarop het jaarlijkse dividend wordt uitbetaald.

couponblad : financiële zaken - Het blad met coupons die de obligatiehouder moet overleggen om de jaarlijkse rente van een obligatie uitgekeerd te krijgen. (Schöndorff c.s.)

couponrendement : financiële zaken - Het couponrendement = (rentebedrag/beurswaarde) x 100% (Schöndorff c.s.).

courtage : financiële zaken - beloning, loon of provisie die een persoon aan de makelaar betaalt voor zijn diensten.

crawling peg : internationaal - Engels: Systeem waarin een munt gekoppeld (peg) is aan een andere (vaak sterkere) munt, maar waarbij de koppeling niet volledig is. Een beperkte afwijking wordt toegestaan. Hierdoor kan de koers de veranderingen in de economie (bijv inflatie, econ. groei) enigszins volgen. Mexico en Brazilië volgden in de jaren 90 een dergelijke politiek. Zie ook: onderdeel depreciatie

creatief boekhouden Eng.: creative accounting : algemeen - de wijze waarop een administratie wordt gevoerd en bijgevolg een jaarrekening wordt onderbouwd is dermate creatief (in negatieve zin) dat die handeling kan vallen onder het begrip winstmanipulatie.

credit : financiële zaken - Engels: balans; tegoed. Zie ook: nadere verklaring Balans

creditcard : financiële zaken - Engels: Kredietkaart. Een pasje waarmee aankopen kunnen worden gedaan, waarbij de gebruiker pas achteraf moet betalen. Dit in tegenstelling tot de debetkaart, waarbij het bedrag direct van de rekening wordt afgeschreven. De ~ wordt uitgegeven door een cardorganisatie (bijv. Eurocard of Visa), en betaling is alleen mogelijk bij aangesloten winkels, hotels en dergelijke. De verkoper moet een bepaald percentage van de transactie afstaan aan de cardorganisatie.

crediteur : financiële zaken - Schuldeiser. Zie ook: tegenstelling debiteur

crediteur met zekerheiden / (mv.) crediteuren met zekerheden : pand en hypotheek - schuldeiser die ter meerdere zekerheid van zijn vordering een zekerheid heeft bedongen, zoals bijv. een hypotheek of een pandrecht.

crediteurenland : internationaal - Een crediteurenland is een land dat per saldo een vordering heeft op het buitenland. Een van de grootste crediteurenlanden is Japan. (Schöndorff c.s.).

crisis : financiële zaken, groei en conjunctuur - Het omslagpunt in de conjunctuurgolf, wanneer de overgang van hoogconjunctuur naar laagconjunctuur of depressie abrupt geschiedt en begeleid wordt door een beurscrash, veel faillissementen, een sterke daling van prijzen en inkomens. In het spraakgebruik vaak niet gebruikt in deze betekenis van kort omslagpunt maar als een andere term voor depressie. In plaats van te spreken over de crisis van de jaren dertig, verdient het de voorkeur te spreken van de depressie in de jaren dertig, waarbij de beurscrash van 1929 de crisis was. (Schöndorff c.s.).

criteria van Maastricht : internationaal - De eisen waaraan volgens het Verdrag van Maastricht landen moesten voldoen om per 1 januari 1999 aan de Economische en Monetaire Unie (EMU) te kunnen meedoen: de inflatie mocht maximaal anderhalf procentpunt boven het gemiddelde liggen van de drie lidstaten met de geringste prijsstijging; de kapitaalmarktrente mocht niet meer dan twee procentpunt hoger zijn dan het gemiddelde van de drie landen met de laagste inflatie; de koers van de munt moest zich zonder al te veel moeite kunnen handhaven ten opzichte van de andere Europese munten; Het EMU-tekort mocht niet groter zijn dan drie procent van het bruto binnenlands product (BBP) en de EMU-schuld in procenten van het bruto binnenlands product, de EMU-schuldquote, mocht niet groter zijn dan 60% of in bevredigend tempo tot dat niveau dalen. De toelatingseisen voor landen die na 1 januari 1999 alsnog willen toetreden zijn minder duidelijk geformuleerd. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel Verdrag van Maastricht onderdeel Economische en Monetaire Unie (EMU) onderdeel EMU-schuldquote onderdeel convergentiecriteria

crowding out : groei en conjunctuur overheid - Een overheidsactiviteit verdringt economische activiteiten van bedrijven en/of van gezinnen (Schöndorff c.s.).

cultuurgoed / (mv.) cultuurgoederen : overheid, internationaal - object dat uit hoofde van de nationale wetgeving of van nationale administratieve procedures als nationaal artistiek, historisch of archeologisch bezit is aangemerkt; voorwerp van grote nationale, cultuurhistorische of wetenschappelijke waarde waarvan export in beginsel verboden is.

cumulatief preferent aandeel : financiële zaken - Als in een jaar niet genoeg dividend beschikbaar is voor de houders van cumulatief preferente aandelen, houden zij het ontbrekende bedrag tegoed in de komende jaren. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel preferente aandelen

current ratio : financiële zaken - Engels: kengetal om de liquiditeit van een onderneming overzichtelijk weer te geven, vaak in combinatie met andere kengetallen. De current ratio = (vlottende activa) / (kort vreemd vermogen). Deze verhouding zou minimaal 1, beter nog tussen de 1,5 en 2 liggen. De gedachte hierachter is dat de kortlopende schulden betaald kunnen worden zonder duurzame productiemiddelen (met verlies) te moeten verkopen. Zie ook: onderdeel quick ratio

cutthroat competition : markten en prijzen - Engels: Letterlijk halsafsnijdende concurrentie. Destructieve competitie, waarbij de kosten van de verkopen niet meer goed gemaakt worden door de prijzen, waardoor uiteindelijk een of meerdere van de concurrerende bedrijven het loodje legt of zich vfan de markt terug zal moeten trekken. Zie ook: onderdeel oligopolie

cyclische bedrijfstakken : financiële zaken - Bedrijfstakken die meer dan evenredig op de conjunctuurbeweging reageren (Schöndorff c.s.).

daggeldlening : financiële zaken - Lening die dagelijks door een van beide partijen kan worden opgezegd (Schöndorff c.s.).

daghandel Eng.: daytrading : financiële zaken - Speculanten proberen hierbij te verdienen aan de koersschommelingen die aandelen in de loop van een beursdag kennen. Het betreft een vrij riskante vorm van beurshandel omdat het koersverloop snel wisselt en handelaren relatief grote posities moet innemen om van kleine koersverschillen te kunnen profiteren. (Schöndorff c.s.).

dagloon : algemeen overheid - Berekeningsgrondslag voor de uitkeringshoogte bij loonderving als gevolg van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid; dit is het loon dat de uitkeringsontvanger in zijn laatste baan gemiddeld per dag verdiende. (Schöndorff c.s.).

dagorder : financiële zaken - Een order die alleen geldig is gedurende de dag waarop hij gegeven is. Het tegenovergestelde is een doorlopende order. (Schöndorff c.s.).

dalrentegarantie : pand en hypotheek - De geldverstrekker biedt u de laagste hypotheekrente aan die bij haar gold in de periode tussen acceptatie van de hypotheekofferte en het transport van de hypotheekakte. (bron: huizenveiling.nl)

data : algemeen - Eerste betekenis: gegevens, zoals in databank. Ten tweede, specifiek in de economische wetenschap, zaken die de economie niet wil verklaren maar die zij als gegeven uitgangspunt neemt. Zoals: de behoeften van de consumenten, de omvang en samenstelling van de bevolking, het juridische systeem, het politieke stelsel, heersende normen en waarden, de stand van de techniek. (Schöndorff c.s.)

datamining : algemeen - Engels: destilleren van nieuwe informatie door bewerkingen (o.a. statistische) uit te voeren op bestaande, aan elkaar gekoppelde of samengevoegde databases.

datum / data van de economie : grondbegrip - een datum is een feit dat voor een wetenschap (zoals de economie) een belangrijke factor is, maar het verklaren van dat feit wordt aan andere wetenschappen overgelaten. Concreet vormen zij de grenzen van een wetenschapsgebied. De data van de economie zijn: de behoeftenschema's, hoeveelheid en kwaliteit van de productiefactoren, economische orde, en de stand van de technische kennis.(N.B. de hoeveelheid van de productiefactor kapitaal is geen datum, immers het investeren is een economische grootheid waarover de economie als wetenschap iets over moet kunnen zeggen.)

De Economist : algemeen - Kwartaaltijdschrift van de Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde. Opgericht in 1852. (Schöndorff c.s.).

De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) Eng.: Dutch Central Bank : financiële zaken, groei en conjunctuur - De centrale bank van Nederland. Met de komst van de EMU (Economische en Monetaire Unie) in 1999 heeft de ECB (Europese Centrale Bank) de beleidstaken van de nationale centrale banken van Euroland overgenomen. De Nederlandsche Bank is tegenwoordig uitvoerder van het in Frankfurt gevoerde beleid. Wel is de president van de Bank, net als die van de andere centrale banken, betrokken bij de besluitvorming van de ECB. (Schöndorff c.s.).

De Raad van de Europese Unie : internationaal - Deze Raad neemt besluiten binnen de door de Europese Raad geschapen randvoorwaarden. De Raad van de Europese Unie is samengesteld uit de vakministers van de nationale regeringen. bijv. als het onderwerp verkeer aan de orde is, zit de Nederlandse minister van Verkeer en Waterstaat aan tafel met zijn Europese vakcollega's, bij landbouwonderwerpen de Minister van Landbouw enzovoort. (Schöndorff c.s.)

dealingroom : financiële zaken - Ruimte waarin het bankpersoneel voorzien van beeldschermen en telefoons effecten en valutaÆs aan- en verkoopt om te kunnen profiteren van op een zelfde tijdstip bestaande koersverschillen op verschillende markten. Dit heet arbitrage. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring arbitrage

debet : financiële zaken - Linkerkant (activazijde) van de balans van een onderneming, waarop de bezittingen en de vorderingen staan genoteerd. . Ook: linkerkant van de resultatenrekening van een onderneming, waarop de in de loop van een bepaalde periode gemaakte kosten staan vermeld. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring resultatenrekening nadere verklaring balans

debiteur Eng.: debtor : financiële zaken - Schuldenaar (Schöndorff c.s.). Zie ook: tegenstelling crediteur

debiteurenland : internationaal - Land dat per saldo een schuld heeft aan het buitenland. Het grootste schuldenland ter wereld is de Verenigde Staten. (Schöndorff c.s.)

debiteurenrisico : financiële zaken - De kwade kans dat degene aan wie een krediet is verleend niet in staat blijkt de lening op de vervaldatum terug te betalen. De omvang van het geschatte debiteurenrisico is een van de factoren die bepaalt hoe hoog de rente is bij een krediettransactie. Vandaar dat de rente op leningen aangegaan door de overheid in het algemeen lager is dan de rente waartegen andere marktpartijen kunnen lenen. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring vervaldatum

debt-service ratio : financiële zaken, internationaal - Engels: lett: rentedekking. Kengetal dat de verhouding weergeeft tussen schuldgerelateerde uitgaven ten opzichte van het inkomen. De definitie kan betrekking hebben op personen, bedrijven en ook op landen. Bij landen wordt (onder de deelstreep) gekeken naar de exportopbrengst van het schuldenland. De gedachte achter de ~ is, in alle drie gevallen, een maatstaf te geven voor de mate waarin de rente- en aflossingsverplichtingen kunnen worden opgebracht.

debudgettering : algemeen overheid - Het buiten de begroting(snormering) brengen van bepaalde uitgavenposten. (Schöndorff c.s.)

decentralisatie : algemeen overheid - Het overdragen van taken en bevoegdheden aan lagere overheden (provincies, gemeenten). (Schöndorff c.s.).

deconcentratie / deconcentreren / gedeconcentreerd : algemeen overheid - bijzondere vorm van attributie; wettelijke toedeling van bevoegdheden aan bepaalde ambtenaren. ~ beperkt zich tot het centrale niveau en heeft meestal betrekking op bestuurlijke (niet-regelgevende) bevoegdheden. Bijv. de inspecteur van belastingen die de aanslagen inkomstenbelasting vaststelt.

deelbalans : internationale economische betrekkingen / integratie - van de betalingsbalans is een onderdeel van de totale publicatie. De totale betalingsbalans is meestal opgebouwd uit de volgende vijf deelbalansen: goederenbalans, dienstenbalans, inkomensrekening, kapitaalbalans en de goud- en deviezenbalans. De eerste drie vormen de lopende rekening van de betalingsbalans.

deelnemingsgraad : groei en conjunctuur - Het aantal mensen dat betaalde arbeid verricht in procenten van de beroepsbevolking, beide gedefinieerd in personen van 15-64 jaar. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring beroepsbevolking

deelnemingsvrijstelling : algemeen overheid - Regeling in de Nederlandse vennootschapsbelasting dat een hier gevestigde vennootschap die ten minste 5 procent bezit van de aandelen in een andere vennootschap, over van die dochteronderneming ontvangen dividenden of winstuitkeringen geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring vennootschapsbelasting

deeltijdarbeid : groei en conjunctuur - Arbeidsduur die korter is dan is vastgelegd in de CAO (collectieve arbeidsovereenkomst) voor de onderneming of bedrijfstak. Van de cao wordt afgeweken op basis van een vrijwillige overeenkomst tussen werknemer en werkgever. In Nederland werken vooral gehuwde vrouwen in deeltijd. (Schöndorff c.s.).

deficit : groei en conjunctuur, markten en prijzen - Engels: tekort. Meestal wordt bedoeld een tekort aan liquide middelen. (geld). De term komt voor op organisatieniveau, en op het gebied van overheidsfinanciën. (begrotingstekort). Ook: internationaal: trade deficit: handelstekort, een land importeert meer dan het exporteert.

definitievergelijking : algemeen - is een gelijkheid die altijd waar is. In feite geeft het een bepaalde afspraak weer, die altijd juist is. bijv. Y= C + S + B of W= C + I + O + E -M

deflatie : groei en conjunctuur - Daling van het algemeen prijspeil. Vaak gaat deflatie gepaard met een daling van de productie en de werkgelegenheid. De oorzaak ligt dan in een te trage groei (of zelfs een daling) van de bestedingen. Hierdoor ontstaat onderbesteding. De tegenhanger van deflatie is inflatie. (Schöndorff c.s.). tegenstelling inflatie onderdeel onderbesteding

defleren : algemeen, groei en conjunctuur - Het omzetten van nominale grootheden (bijv. geldinkomens) in reële grootheden. Dit gebeurt om cijfers in een tijdreeks beter vergelijkbaar te maken. Stel dat het geldinkomen van mevrouw Spanjer in 2001 € 3000 bedroeg en dat haar inkomen een jaar later is gestegen tot € 3.300,- Neem verder aan dat de cpi (consumenten prijsindex) in diezelfde periode is gestegen met 2%. Haar gedefleerde inkomen in 2002 bedraagt dan € 3.300/102 x 100 = € 3.235,29. (Schöndorff c.s.).

degressief tarief : algemeen overheid - Tariefstructuur waarbij de verschuldigde belasting als percentage van de heffingsgrondslag (gemiddelde belastingdruk) daalt naarmate de grondslag hoger wordt. Het meest extreme voorbeeld biedt een belasting met een voor iedere belastingplichtige gelijk vast bedrag (æhoofdgeldÆ). Bij een verdubbeling van het inkomen halveert in dit geval de gemiddelde druk. Het spiegelbeeld is een progressief tarief waarbij de gemiddelde belastingdruk stijgt met het toenemen van de grondslag. Bij een proportioneel tarief is de gemiddelde druk gelijk bij elke omvang van de heffingsgrondslag. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring gemiddelde belastingdruk nadere verklaring proportioneel tarief nadere verklaring progressief tarief

degressieve stijging : producentengedrag - van kosten houdt in dat de kosten minder dan evenredig stijgen met de productieomvang. Dit gedeelte van de kostencurve komt overeen met de toenemende meeropbrengsten van de Wet van de toe- en afnemende meeropbrengsten..

dekkingspercentage : internationaal - Mate waarin een land de invoer kan betalen uit de opbrengst van de uitvoer (Schöndorff c.s.).

dekkingsplan : algemeen overheid - Hierin geeft de minister van Financiën namens de regering aan hoe hij de (stijging van de) rijksuitgaven in het komende begrotingsjaar denkt te dekken. (Schöndorff c.s.)

dematerialisatie : financiële zaken markten en prijzen - omzetting van fysieke effecten in verzamelstukken of global notes. Door ~ wordt het aantal fysieke stukken beperkt tot het absolute minimum, per fonds nog slechts één verzamelstuk. ~ leidt zodoende tot kostenbesparing en een minder arbeidsintensieve administratie en bewaring van effecten. (bron: veb.net)

demerit goods Eng.: demerit goods : consumenten en producenten overheid - Engels: Goederen (of diensten) waarvan het gebruik door de overheid wordt afgeremd, bijv. door middel van accijnsheffing, regulering (bijv leeftijdsgrenzen) of het verbieden van reclame. Te denken valt aan alcohol, tabak etc. De overhied wil bij deze goederen nog niet zo ver gaan het geheel te verbieden. Redenen van afremmen is de schadelijkheid voor de gebruiker, of voor de gemeenschap als geheel (overlast, vervuiling). Zie ook: tegenstelling merit goods onderdeel bemoeigoederen

democratie : algemeen overheid - Een manier om beslissingen te laten nemen door gekozen (volks)vertegenwoordigers die met elkaar concurreren om de stemmen van de kiezers. (Schöndorff c.s.)

democratisch budgetmechanisme : algemeen overheid - Langs democratische weg gekozen vertegenwoordigers leggen democratisch genomen besluiten vast in een begroting. Staat tegenover het bureaucratisch budgetmechanisme ofwel planmechanisme, waarbij het budget of het plan van bovenaf wordt opgelegd. Na het mislukken van de meeste planeconomieën kan worden vastgesteld dat het democratisch budgetmechanisme een superieure vorm van economische orde is. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring planmechanisme nadere verklaring economische orde

demonstratie-effect : consumenten en producenten - Producten kopen die status en prestige uitstralen. De behoeftebevrediging ontstaat niet zozeer door het bezit van de producten, maar door het feit dat anderen het zonder moeten stellen. (Schöndorff c.s.)

Deng Xiaoping : algemeen internationaal - Opvolger van Mao Zedong; heeft China opengesteld naar de wereld. Heeft tientallen jaren met en onder Mao gewerkt. Is herhaaldelijk uit de gratie geweest maar nooit - zoals de meeste personen om Mao heen - vermoord. Vana1929 laat Mao hem de boerenopstanden in Guanxi organiseren. Als in 1935 het leiderschap van Mao officieel wordt bevestigd, krijgt Deng als geheime opdracht het gehele militair-industriële complex te concentreren in en rond Chongqing. In 1961, nadat hij met Liu Shaoqui de leiding van de economie op zich heeft genomen, keert Deng zich openlijk tegen Mao als hij opmerkt dat elk idee dat niet werkt moet worden veranderd, van wie het ook komt. Uit die tijd dateert ook zijn fameuze uitspraak: 'It does not matter wether the cat is black or white. So long as it catches the mouse it is a good cat.' Deng heeft het daarmee bij Mao verbruid en wordt tijdens de Culturele Revolutie verbannen naar de provincie Jiangxi. In februari 1973, mag hij terugkeren naar Beijing. Hij wordt vice-premier van de Staatsraad. In septembe1976 sterft Mao en krijgt Deng de touwtjes echt weer in handen. De pragmaticus Deng lanceert het Communisme met Chinese karaktertrekken. Haal uit het kapitalisme die elementen die bruikbaar zijn om de samenleving te verbeteren, zoals solide management en winstprikkels. De hervormingen beginnen intussen uit de hand te lopen. Er ontstaan vervuilingproblemen. De bevolking groeit te sterk, er zijn grote graanimporten nodig. De kritiek op Deng neemt toe. De conservatieven beginnen een actie tegen het gevaarlijk virus van de burgerlijke markteconomie. Deng verliest. Deng heeft steeds erkend dat een markteconomie naast de goede dingen ook slechte eigenschappen heeft, zoals speculatie, misdaad, prostitutie, gokken, corruptie en omkoping. Dit was volgens hem de prijs die betaald moet worden voor een raketreis van de feodale tijd naar een nieuwe hightech maatschappij. Op 19 februari 1997 is Deng overleden. Alom wordt hij geprezen voor het feit dat hij de basis heeft gelegd voor de opbloei van de Chinese economie. Daartegenover staat de kritiek dat hij, nu de economie zich begint te ontplooien, niet ook de ontwikkeling van een democratische rechtsstaat op gang heeft gebracht. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring Mao Zedong

denivellering : algemeen overheid - Toenemen van verschillen. Begrip wordt vooral gebruikt om aan te geven dat inkomensverschillen groter worden. De tegenhanger inkomensnivellering: de inkomensverschillen worden kleiner. (Schöndorff c.s.) Zie ook: nadere verklaring inkomensnivellering

depositaris / (mv.) depositarissen : internationaal, overheid - met name onder het verdragenrecht officieel aangewezen of benoemd personen die originele stukken onder zich houdt, de originaliteit van stukken onderzoekt (handtekeningen-check) en van die originele stukken op verzoek gewaarmerkte afschriften uitreikt.

deposito : financiële zaken - Een deposito is een som geld die voor een bepaalde tijd (een termijndeposito) of voor onbepaalde tijd (een zichtdepositie) bij een bank rentegevend is ondergebracht (Schöndorff c.s.).

depositofaciliteit : financiële zaken - permanente faciliteit van het ESCB die door tegenpartijen kan worden benut om deposito's met een looptijd tot de volgende ochtend te plaatsen tegen een tevoren door de ECB vastgestelde rentevoet. De rente op de depositofaciliteit (de depositorente) is de ondergrens van de daggeldrente. (bron: DNB).

depositorente : financiële zaken markten en prijzen - de interesten die een persoon verwerft doordat hij geld bij een bank in bewaring geeft.

depotrekening : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - rekening die is bestemd voor in bewaring gegeven gelden tot meerdere zekerheid.

depreciatie : internationaal - Koersdaling van een valuta door vraag en aanbod (Schöndorff c.s.). Zie ook: tegenstelling appreciatie onderdeel revaluatie onderdeel devaluatie onderdeel crawling peg

depressie : groei en conjunctuur - Een langdurig teruglopen van het absolute niveau van de productie. (Schöndorff c.s.).

Derde wereld : internationaal - Verzamelnaam voor de ontwikkelingslanden. De term eerste wereld duidt op de industrielanden, de tweede wereld bestaat uit de (voormalige) Oostbloklanden. Laatstgenoemde term is na het uiteenvallen van de vroegere Sovjet Unie niet langer actueel. (Schöndorff c.s.)

deregulering : algemeen overheid - Het afschaffen, vereenvoudigen of stroomlijnen van regelingen die de overheid oplegt aan bedrijven, instellingen en gezinnen. Doel van deregulering is bevordering van de dynamiek en het aanpassingsvermogen van de economie (Schöndorff c.s.). Zie ook: tegenstelling regulering

derivaten : financiële zaken - Financiële instrumenten die zijn afgeleid van een bepaald financieel product. bijv. opties op aandelen. (Schöndorff c.s.).

derogatieakte / vennootschapsakte : financiële zaken - 1. Verklaring waarin de vennoten van een v.o.f. of de beherende vennoten van een commanditaire vennootschap overeenkomen dat zij elkaar over en weer onbeperkt machtigen tegenover de bank en dat zij hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de verplichtingen van de vennootschap die ieder van hen tegenover de bank aangaat. 2. Akte op grond waarvan een wijziging in een openbaar register, bijv. het handelsregister, kan worden doorgevoerd.

des Rijks schatkist : financiële zaken, overheid - het (financiële) vermogen van het Rijk.