Typ hierboven uw zoekterm of scroll

© 2001-2015 Lycaeus Economisch Woordenboek - Alle rechten voorbehouden>

betaalcheque : geld, geldschepping - is een middel waarmee giraal kan worden betaald, zoals de girobetaalkaart en de Eurocheque. Het is dus zelf geen geld, maar een middel waarmee over geld beschikt kan worden.

betalingsbalans : internationaal - Overzicht van alle in geld uitgedrukte transacties die ingezetenen van een land in de loop van een jaar hebben verricht met niet-ingezetenen (het buitenland). De betalingsbalans bestaat, zoals het onderstaande schema laat zien, uit een aantal deelrekeningen. In tegenstelling tot de suggestie die van het woord 'balans' uitgaat, hoeft de betalingsbalans niet in evenwicht te zijn. Een tekort op de betalingsbalans leidt tot een vermindering van de valutareserves van het land. Een evenwichtige betalingsbalans heeft een basissaldo ('basic balance') dat ongeveer gelijk is aan nul. Dit is het geval wanneer het overschot op de lopende rekening voldoende groot is om de structurele kapitaaluitvoer te dekken. (Schöndorff c.s.). 	betalingsbalans 	betalingsbalans - Zie ook: onderdeel kapitaalbalans onderdeel handelsbalans onderdeel goederenbalans onderdeel inkomensrekening

betalingsbalans ontwikkelingsland : internationaal - De betalingsbalans van een ontwikkelingsland vertoont vaak een ernstig tekort. Kenmerkend is de negatieve inkomensrekening als gevolg van de rentebetalingen op de hoge schuldenlast. Daarnaast is men vaak gedwongen om nieuwe leningen aan te gaan om de aflossingen (en rente) op de oude leningen te kunnen voldoen, waardoor de kapitaalbalans positief is. Het ontwikkelingsland komt hierdoor in een vicieuze cirkel terecht. Zie ook: onderdeel kapitaalbalans

betalingsbalansevenwicht : internationaal - ~ is te onderscheiden in fundamenteel evenwicht en materieel evenwicht. Daarnaast kent men nog het begrip formeel evenwicht, hetgeen betekent dat via salderingsposten de beide zijden van de betalingsbalans dezelfde totaaltelling heeft. Een opgestelde betalingsbalans is dus formeel altijd in evenwicht, tenzij men rekenfouten heeft gemaakt. Zie ook: onderdeel betalingsbalanstekort onderdeel betalingsbalansoverschot

betalingsbalansoverschot : internationaal - Zonder nadere aanduiding, wordt er meestal een totaal overschot mee bedoeld. Het betreft dan de hoeveelheid goud en deviezen die uit het buitenland zijn toegevloeid. (Maar sommige auteurs bedoelen een overschot op de lopende rekening.) Een betalingsbalansoverschot is om twee redenen niet goed: 1e Mondiaal gezien veroorzaakt het overschot van het ene land een tekort bij een ander land; 2e Het toegevloeide overschot aan deviezen kan op een onaanvaardbare wijze de liquiditeitenmassa doen toenemen, waardoor er een inflatoire druk kan ontstaan (of anders gezegd: bestedingsinflatie). Zie ook: tegenstelling betalingsbalanstekort onderdeel betalingsbalansevenwicht

betalingsbalanspolitiek : internationaal - ~ omvat alles wat de maken heeft met de internationale handel. Bijv. maatregelen ter bevordering van de internationale handel of beheersing van de kapitaalstromen van en naar het buitenland. Hierbij kan men ook weer denken aan de rentetarieven ( DNB), die ook weer invloed hebben op de wisselkoersen.

betalingsbalanstekort : internationaal - Zonder nadere aanduiding, wordt er meestal een totaal tekort mee bedoeld. Het betreft dan de hoeveelheid goud en deviezen die naar het buitenland zijn afgevloeid. Maar sommige auteurs bedoelen een tekort op de lopende rekening. Zie ook: tegenstelling betalingsbalansoverschot onderdeel betalingsbalansevenwicht

betalingsverkeer : grondbegrip - alle betalingen, nodig om de gekochte goederen en diensten te kunnen betalen, vormen samen het betalingsverkeer. Men onderscheidt het binnenlands en buitenlands betalingsverkeer.

beurs van koophandel : groei en conjunctuur, markten en prijzen - commerciële samenkomst van kooplieden, schippers, tussenpersonen, kassiers en andere personen die met koophandel te maken hebben.

beurscrash : financiële zaken, groei en conjunctuur - Plotselinge zeer sterke daling van de beurskoersen, zoals op 24 oktober 1929 (zwarte donderdag) en op 19 oktober 1987 (zwarte maandag). De eerstgenoemde beurscrisis vormde de inleiding tot de depressie van de jaren dertig. Bij de crisis in 1987 gingen de koersen de eerste dag met tientallen procenten omlaag; de Dow Jones sloot die dag 23% lager. De Amsterdamse beurs daalde die dag met ongeveer 12%. (Schöndorff c.s.).

beursindices : financiële zaken - Uit een aantal belangrijke beursfondsen opgebouwde indexcijfers die de stemming op de beurs weergeven, bijv. de AEX-index en de Dow Jones index (Schöndorff c.s.).

beursintroductie : financiële zaken - Het op de effectenbeurs introduceren van een onderneming of instelling. Het naar de beurs gaan van een onderneming houdt in dat haar toegang tot de kapitaalmarkt wordt vergemakkelijkt. Beursgenoteerde aandelen zijn nu eenmaal aantrekkelijker voor beleggers dan aandelen op naam (zoals bij een besloten vennootschap), omdat zij gemakkelijk verhandelbaar zijn. Een ander voordeel voor de onderneming is dat een beursnotering de naamsbekendheid vergroot. Aan de notering kleven ook nadelen. Zo worden aan de openbaar te publiceren jaarrekening van de beursgenoteerde NV strenge wettelijke eisen gesteld. (Schöndorff c.s.).

beurskoers : financiële zaken - De markt waarop aandelen worden verhandeld heeft alle kenmerken van een markt met volkomen concurrentie. Daardoor wordt op een gegeven moment de koers of prijs van een aandeel bepaald door vraag naar en aanbod van het desbetreffende aandeel. Overtreft de vraag het aanbod, dan stijgt de koers. Toenemende vraag komt van de kant van beleggers die zich een oordeel hebben gevormd over het desbetreffende aandeel. Daarbij speelt een aantal fundamentele factoren een rol. Wat zijn de prestaties van de onderneming in de afgelopen periode? Hoe handhaaft zij zich in de concurrentiestrijd? Zijn nieuwe producten in ontwikkeling, welke investeringen worden er gedaan? Wat is de kwaliteit van de ondernemingsleiding, hoe zag het jaarverslag eruit? Welke winst is gemaakt en hoeveel dividend is uitbetaald? De beurspagina speelt hierbij voor velen een niet onbelangrijke rol. Behalve de bedrijfsgegevens zijn de macrogegevens van belang: hoe staat de dollar ervoor? Wat doet de rente? Op grond van al deze controleerbare gegevens vormen beleggers zich een beeld van de toekomstige koersontwikkeling. Verwachten zij op grond van bovenstaande gegevens een stijgende koers, dan treden ze als kopers op. Het aardige daarbij is, dat ze daarmee een koersstijging veroorzaken waarmee ze hun eigen verwachtingen waarmaken. Een positief beursgevoel, het sentiment op de beurs, leidt tot hogere koersen. En daar komen weer beleggers op af die zich niet of nauwelijks in de fundamentele ontwikkeling verdiepen, maar die gelokt worden door de stijgende koersen. (Schöndorff c.s.).

beursoverval : markten en prijzen, groei en conjunctuur - vijandige overname van een beurs genoteerd bedrijf.

beurspagina : financiële zaken - Dagelijks worden de koersen van aandelen, obligaties en opties afgedrukt op de beurspagina's van de krant. De koersen worden sinds 1 januari 1999 in euroÆs genoteerd. Wat de aandelen betreft zijn de dagelijkse beurspagina's van bijv. NRC Handelsblad verdeeld in een aantal blokken. Aandelen binnenland: ruim tweehonderd aandelen die worden verhandeld op de Amsterdamse Effectenbeurs; Beleggingsfondsen zonder beursnotering: tussen de dertig en veertig aandelen waarin beperkt gehandeld wordt; Opties; Beleggingsfondsen: instellingen die beleggen in aandelen van verschillende binnen- en buitenlandse ondernemingen, in obligaties, valuta, onroerend goed en dergelijke; Buitenlandse beurzen: de meest verhandelde aandelen in Brussel, Frankfurt, Hong Kong, Londen, New York, Parijs, Singapore, Sidney, Tokio en Z³rich. Op zaterdag is er een Weekoverzicht van de aandelen binnenland; Euroselectie aandelen: een overzicht van toonaangevende aandelen van de belangrijkste Europese beurzen. (Schöndorff c.s.).

Beursplein 5 : financiële zaken - Het adres van de Amsterdam Exchanges, dat wel als verkorte aanduiding voor de Amsterdamse beurs wordt gebruikt. Er bestaat ook een beleggersblad Beursplein-5. (Schöndorff c.s.).

beurswaarde : financiële zaken - Bij een aandeel: de koers. Bij een onderneming: het aantal uitstaande aandelen vermenigvuldigd met hun koers. Men spreekt ook wel van marktkapitalisatie van de onderneming. (Schöndorff c.s.).

bevolkingsexplosie : groei en conjunctuur - Treedt op als de geboortecijfers de sterftecijfers sterk overtreffen. In de periode 1990-2000 groeide de wereldbevolking met ongeveer 1,5% per jaar. Jemen behoorde met een jaarlijkse bevolkingsgroei van 5% in de periode 1990-1995 tot de uitschieters (Schöndorff c.s.).

bevolkingsregister : algemeen overheid - ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie geopend gemeentelijk register waarin de NAW-gegevens alle bewoners van een gemeente zijn opgenomen. Adressering uit het ~ geldt als officieel domicilie.

bevriezing / bevriezen / bevroren : algemeen - in zijn huidige toestand behouden; stilzetten, niet verder laten oplopen. Bijv. gelet op de economische crisis pleit de regering bij de vakbonden voor ~ van de lonen.

bevrijdende voorheffing : algemeen overheid - Een bronheffing die tevens de definitieve afrekening met de fiscus inhoudt (die æbevrijdtÆ van verdere belastingheffing). Een voorbeeld is de loonbelasting die de werkgever inhoudt op het brutoloon van de werknemer. Indien de al ingehouden loonbelasting ongeveer gelijk is aan de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting, legt de Belastingdienst onder bepaalde voorwaarden geen aanslag in de inkomstenbelasting meer op. De loonbelasting werkt in dit geval als bevrijdende voorheffing (wat al werd ingehouden æbevrijdtÆ van de inkomstenbelasting). (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel bronheffing

bevrijding : pand en hypotheek - niet langer ergens juridisch aan gebonden zijn. Bijv. bevrijd zijn van de hypotheek, waardoor het huis vrijkomt.

bewaarloon : financiële zaken markten en prijzen - vergoeding die de bank of commissionair in rekening brengt voor het bewaren van effecten.

bewegingstypen in de macro-economie : nationaal inkomen, werkgelegenheid - zijn de seizoenbeweging, de conjunctuurbeweging en de trend.

bewonersverklaring : pand en hypotheek - verklaring die bij een premiekoopwoningen vereist is. De eigenaar stelt het Ministerie van VROM op de hoogte van het feit dat de bewoner een woning ook daadwerkelijk een vol jaar heeft bewoond. (bron: huizenveiling.nl)

bezettingsgraad : nationaal inkomen, werkgelegenheid - is het percentage dat aangeeft welk deel van de productiecapaciteit wordt benut.

bezitloos pandrecht : pand en hypotheek - zekerheidstelling waarbij de verpande zaak in de feitelijke macht van de pandgever blijft. ~ wordt komt tot stand door een authentieke akte of geregistreerde onderhandse akte.

bezwaring / bezwaren / bezwaard : pand en hypotheek - een schuldlast op iets leggen.

biedkoers : financiële zaken - Prijs waartegen iemand bereid is een effect te kopen. Zie ook: tegenstelling laatkoers

Big Mac index : markten en prijzen, groei en conjunctuur - Een jaarlijks door The Economist gepubliceerde index die de koopkrachtpariteit van een dertigtal munten ten opzichte van de dollar laat zien. Dit gebeurt aan de hand van de prijs van een Big Mac (hamburger). Er is bijv. sprake van koopkrachtpariteit tussen de Amerikaanse dollar en de euro als een identieke hamburger in New York omgerekend tegen de huidige wisselkoers tussen die twee munten precies evenveel kost. Is de hamburger in Euroland duurder, dan is de euro volgens de Big Mac Index overgewaardeerd. (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel koopkrachtpariteitstheorie

bijna geld : geld, bankwezen - secundaire liquiditeiten

bijstand Eng.: social security : algemeen overheid - Sociaal vangnet voor individuen die over onvoldoende middelen beschikken om in de kosten van hun bestaan te voorzien. Deze sociale voorziening is geregeld in de Algemene bijstandswet. De hoogte van de (netto) uitkering is een percentage van het (netto) wettelijk minimumloon: voor alleenstaanden bijna 50 procent en voor een paar bijna 100 procent. De uitkering voor alleenstaanden kan via een toeslag met ten hoogste 20 procentpunt worden verhoogd. De uitkering wordt gekort voor eigen inkomsten en bij aanwezigheid van vermogen (middelentoets). De regeling wordt uitgevoerd door de sociale dienst van de gemeente. Gemeenten krijgen het overgrote deel van de bijstandsuitgaven vergoed door het Rijk. (Schöndorff c.s.).

bijstand / algemene bijstand / leefloon / WWB / Wet Werk en Bijstand / ABW / Algemene Bijstandswet Eng.: Social Security Act : nationaal inkomen, werkgelegenheid - minimale inkomensondersteuning, soms in de vorm van een aanvulling op te beperkte looninkomsten, voor diegenen die niet in eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Sinds 2004 geregeld in de wet werk en bijstand (WWB), daarvoor in de Algemene Bijstandswet (ABW). Het bijstandsniveau ligt, januari 2011, op 50 % van het minimumloon voor alleenstaanden (€ 624), 70 % voor eenoudergezinnen (€ 873) en het minimumloon voor samenwonenden (€ 1248,-). De ~ wordt betaald door de gemeente, die daarvoor echter wel gelden van rijk ter beschikking krijgt.

bijstandsnorm : nationaal inkomen, werkgelegenheid - een per categorie (gehuwd, alleenstaand, leeftijdsgrenzen) wettelijk vastgesteld bedrag als hoogte van de bijstand; gemeenten kunnen van die norm zowel naar boven als naar beneden afwijken.

bijzondere bijstand : nationaal inkomen, werkgelegenheid - de bijstand die wordt verstrekt indien bijzondere omstandigheden in het individuele geval leiden tot noodzakelijke kosten van het bestaan waarin de algemene bijstand niet voorziet en die de aanwezige draagkracht te boven gaan; bijv. ~ voor de aanschaf van een wasmachine.

bijzondere trekkingsrechten Eng.: Special Drawing Rights (SDR's) : internationaal - Onvoorwaardelijke kredietmogelijkheid bij het Internationaal Monetair Fonds (IMF), (Schöndorff c.s.). Deze in eind 1967 te Rio de Janeiro afgesproken rechten zijn toen gecreëerd om in de groeiende behoefte te voorzien aan een internationale liquiditeit naast de dollar. De oorspronkelijke waarde was toen uitgedrukt in een bepaalde hoeveelheid goud (men sprak toen van papiergoud), maar na de devaluatie van de dollar in 1971 en 1972, en het opheffen van de convertibiliteit (= inwisselbaarheid) van de dollar in goud nam men als waarde voor de SDR een gewogen gemiddelde van 16 sterkste valuta in de wereld (valutabasket). Thans is de SDR (meer dan vijftien jaar) uitgedrukt in een pakket van vijf sterkste/belangrijkste valuta (dollar, mark, yen , pond(En) en frank(FR)). De SDR's zijn tegenwoordig op te vatten als een soort van giraal betaalmiddel, waarmee Centrale banken in de wereld elkaars valuta kunnen kopen.

bilaterale hulpverlening : internationaal - Ontwikkelingshulp van het ene aan het andere land (Schöndorff c.s.).

bilaterale procedures : financiële zaken markten en prijzen - procedures waarbij de NCB rechtstreeks een transactie aangaat met slechts één tegenpartij of enkele tegenpartijen zonder gebruik te maken van tenderprocedures. ~ omvatten tevens transacties die via de effectenbeurs of agenten in de markt worden uitgevoerd. (bron: DNB)

bindende voordracht : groei en conjunctuur, markten en prijzen - partij A (het Bestuur) schuift kandidaat (bestuurslid) B naar voren. Partij C (de Algemene Vergadering van Aandeelhouders) - die over de benoemingen gaat - is aan die kandidaat gebonden en moet hem dus benoemen. Meestal kan aan de ~ kan het bindend karakter worden ontnomen bij een met twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van partij C, genomen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden van C aanwezig of vertegenwoordigd is.

binding : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - het gebonden zijn aan een overeenkomst en dus tot naleving daarvan verplicht zijn. Bijv. de werkgever kan aan een CAO gebonden zijn ook ten opzichte van werknemers die door de CAO niet gebonden zijn.

binnenlandse liquiditeitenmassa : financiële zaken - de ~ bestaat uit de som van alle primaire en secundaire liquiditeiten van Nederlanders (uitgezonderd de liquiditeiten in handen van geldscheppende instellingen). Men spreekt ook wel van nationale liquiditeitenmassa.

binnentarief : internationale economische betrekkingen / integratie - is het invoertarief tussen landen (leden) van een vrijhandelsgebied.

binnenwaarde : groei en conjunctuur, internationaal - Binnenlandse koopkracht van een valuta (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel monetaire politiek tegenstelling buitenwaarde

blokkeringsregeling : producentengedrag - aandelenoverdracht kan volgens de statuten van vennootschap (BV of NV) beperkt worden.

blote eigendom / (oneigen.) bloot eigendom : financiële zaken markten en prijzen - bezit van de mantel van een obligatie. De hoofdsom blijft dan over min de rente. (bron: beleggingsplein.nl)

blue chip : financiële zaken - Een klasse-aandeel; in Amsterdam bijv. Koninklijke Olie, Philips en Unilever. (Schöndorff c.s.).

bodemattest : algemeen, overheid - schriftelijke verklaring dat grond al dan niet verontreinigd is. Sinds 1996 is in Vlaanderen een ~ verplicht bij elke overdracht van grond.

boedelkrediet : financiële zaken consumenten en producenten - Door derden verstrekte gelden voor het doen van dagelijkse uitgaven ten tijde van surséance van betaling of faillissement (Schöndorff c.s.).

boekenclausule : financiële zaken markten en prijzen - Veel voorkomende bepaling in een contract tussen een bank en een cliënt, dat de boeken van de bank tot volledig bewijs zullen strekken, eventueel behoudens tegenbewijs.

boekenonderzoek Eng.: due diligence : financiële zaken - ~ onderzoek: onderzoek waarbij een over te nemen bedrijf wordt doorgelicht, teneinde de risico's die met de overname gepaard gaan, in kaart te brengen en de over dat bedrijf verstrekte informatie te verifiëren.

boekhouding / administratie : financiëe zaken, markten - geheel van bescheiden die betrekking hebben op de financiën van een lichaam, natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent of natuurlijke persoon die inhoudingsplichtig is.

boekjaar : groei en conjunctuur, markten en prijzen - periode van twaalf maanden waarop telkens de boekhouding, het fiscaal jaarverslag en de winst- en verliesrekening van een onderneming betrekking heeft. Het ~ valt meestal samen met het kalenderjaar.

boekwaarde Eng.: bookvalue : financiële zaken consumenten en producenten - De boekwaarde van een onderneming is de som van het aandelenkapitaal en de door de onderneming gevormde reserves (Schöndorff c.s.). Zie ook: onderdeel eigen vermogen onderdeel intrinsieke waarde

boekwinst : groei en conjunctuur, markten en prijzen - ondernemingswinst die ontstaat door verkoop van bedrijfsmiddelen tegen een hoger bedrag dan de boekwaarde.

boetebeding : groei en conjunctuur, markten en prijzen - beding waarbij is bepaald dat de schuldenaar, die wanprestatie pleegt verplicht is een bedrag te betalen of andere (bijkomende) prestatie te leveren, ongeacht of dit strekt tot schadevergoeding of aansporing tot nakoming van de overeenkomst. Bijv. ~ in het voorlopig koopcontract van een huis.

boeterente : pand en hypotheek - rente die wordt berekend wanneer er meer (en dus sneller) wordt afgelost dan in de hypotheekovereenkomst is vastgelegd of boetevrij is toegestaan.

boetevrij bestanddeel : pand en hypotheek - Bij hypotheken is het meestal toegestaan boven het jaarlijks verplicht af te lossen bedrag een extra deel zonder boete af te lossen. Vaak is dit het ~ van 10 tot 20% van het oorspronkelijk geleende bedrag. (bron: huizenveiling.nl)

bonus malus : financiële zaken - Latijn: goede; malus: slechte. Bij m.n. autoverzekeringen premiekorting (beloning bij schadeloos rijden) enerzijds, premietoeslag (straf bij schaderijden) anderzijds.

bonusaandeel : financiële zaken - Aandeel of deel van een aandeel dat gratis uit de reserves van een onderneming wordt gegeven als dividend aan aandeelhouders (Schöndorff c.s.).

borderel / (mv.) borderellen : pand en hypotheek - Het ~ van hypothecaire inschrijving: uittreksel uit de akte van hypotheek op basis waarvan de hypotheek in de openbare registers wordt ingeschreven.

borg : financiële zaken - Persoon die zich tegenover een schuldeiser verbindt tot nakoming van een verbintenis die de hoofdschuldenaar tegenover die eiser heeft.

borgstelling : financiële zaken - Vorm van garantie of verzekering waarop diegenen jegens wie de borg is gesteld kan teruggevallen. Met een borgstelling zal de bank eerder geneigd zijn om geld te lenen.

bouwdepot / (mv.) bouwdepots : financiële zaken - Bankrekening van de aannemer of notaris waarop de persoon die een nieuw huis laat bouwen het bouwbedrag stort en waaruit de aannemer telkens als een bouwfase klaar is een proportioneel deel ontvangt.

bouwexploit : financiële zaken - Aansprakelijkheidsstelling. Omwonenden kunnen de opdrachtgever en/of aannemer van een bouwwerk vooraf aansprakelijk stellen, voor mogelijke toekomstige schade als gevolg van heiwerk of bemaling

bouwfinanciering : producentengedrag - wijze waarop een nieuw te bouwen huis wordt betaald. Meestal gebeurt dat in termijnen, eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. Vanuit het depot worden de termijnen betaald. Over het bedrag in depot ontvangt men rente. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen. (bron: Funda)

bouwhypotheek : pand en hypotheek - hypotheek voor de financiering van een nog te bouwen huis. Naarmate de bouw vordert neemt de waarde van het onderpand toe en wordt het toegezegde bedrag in termijnen ter beschikking gesteld. (bron: huizenveiling.nl)

bouwrente : financiële zaken - Alle rente die de koper van een nieuwbouwwoning tijdens de bouw moet betalen aan de aannemer en de geldverstrekker: uitstelrente, boeterente, financieringsvergoeding en hypotheekrente. Deze rentekosten worden vaak meegefinancierd in de hypotheek (bron: huizenveiling.nl). Als men een nieuw huis laat bouwen wordt er in termijnen betaald. Eerst de grond en vervolgens naarmate de bouw vordert de resterende termijnen. De hypotheek wordt op het moment van aankoop voor het gehele bedrag afgesloten en in depot gezet. De termijnen worden uit het depot opgenomen. Over het depot krijgt men een rentevergoeding. Deze is soms lager dan de hypotheekrente die moet worden betaald over de opgenomen bedragen.

bouwsomlimiet : arbeidsmarkt / productie / inkomensverdeling - Als een persoon een architect opdracht geeft om een huis te ontwerpen, is het verstandig om van tevoren vast te leggen wat de realisering van het ontwerp maximaal mag kosten (bron: huizenveiling.nl)